Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Studie- og ordensregler samt politikker

_A7A7949
For at sikre et fælles grundlag og for at tydeliggøre de grundlæggende rammer for skoledagen har vi nogle ordensregler og politikker på Aalborg Handelsskole, som alle skal følge.
På Aalborg Handelsskole er din undervisning og læring i fokus, og din trivsel har høj prioritet. Vi forventer, at vores elever er interesserede, motiverede, målrettede, samarbejdende og viser respekt overfor hinanden og for skolens medarbejdere.

Din og dine kammeraters uddannelse har den højeste prioritet, og underviserne og de øvrige ansatte vil gøre deres bedste for, at du lærer så meget som muligt, mens du går på en uddannelse på Aalborg Handelsskole. Dette er et fælles ansvar og sker i samarbejde med dig.

Studie- og ordensregler

På skolen prioriterer vi elevernes trivsel højt, og vi har derfor udarbejdet et sæt studie- og ordensregler, der skal medvirke til at opfylde dine uddannelsesmål og samtidig sikre dig et godt undervisningsmiljø.

Vores studie- og ordensregler er gældende for elever på alle Aalborg Handelsskoles uddannelser:
 • Handelsgymnasiet (HHX)
 • EUD Business
 • EUX Gymnasiet
 • Hovedforløb og skoleoplæringscenter
 • Elever på enkeltfag / suppleringsfag
 • AMU og kursusaktiviteter
For at sikre dig et godt udbytte af undervisningen er det nødvendigt, at du er studieaktiv og møder til undervisningen og andre obligatoriske aktiviteter. Studieaktiv betyder, at:

 • du møder til tiden til undervisningen, fællesarrangementer, orienteringsmøder, virtuel undervisning, skemalagt skriftlighed samt ekskursioner. Tilrettelagte ekskursioner har en deltagerbetaling på højst kr. 80,- pr. døgn 
 • du forbereder dine lektier og medbringer alt relevant materiale 
 • du deltager aktivt i undervisningen i alle fag, i gruppearbejde, i klassens diskussioner og øvrige undervisningsaktiviteter 
 • du afleverer skriftlige opgaver, projekter og andet skriftligt materiale på det tidspunkt, som din underviser har fastsat.
 • du sikrer dig, at det er de korrekte filer og formater, du uploader ved skriftlige afleveringer, og at de skriftlige afleveringer er læsbare for din underviser.
 • du deltager i alle eksamener samt interne prøver og terminsprøver
 • du i tilfælde af fravær skal meddele årsagen snarest muligt via skolens elektroniske system
 • du holder dig orienteret ift. breve og meddelelser fra skolen
 • Såfremt du ønsker fritagelse for bestemt undervisningsaktivitet, skal du sende en skriftlig anmodning herom til skolen. Anmodningen skal suppleres med en lægefaglig dokumentation, som skolen vil tage med i sit beslutningsgrundlag. Du skal selv forestå fremskaffelse og betaling af lægefaglig dokumentation.
Det er vigtigt, at alle elever får et maksimalt fagligt udbytte af undervisningen, og at der skabes et godt miljø, hvor den enkeltes udvikling og trivsel tilgodeses. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du i såvel din kommunikation, som når du er sammen med andre viser respekt for elever, undervisere, ledere, andre ansatte og samarbejdspartnere.  Derfor har vi følgende ordensregler på skolen:
 • Vi viser åbenhed og respekt for hinanden; både elever, undervisere og øvrige ansatte
 • Mobning, chikane, trusler, vold eller andre former for overgreb og krænkende adfærd – herunder racistiske, sexistiske eller anden diskriminerende opførsel – er IKKE tilladt. Dette gælder enhver form for kommunikation og adfærd - naturligvis også ift. sociale medier eller andre digitale platforme. 
 • Vi har respekt for de fysiske rammer – bygninger, lokaler, inventar, kunstgenstande, møbler, IT-udstyr mv. 
 • Vi rydder op efter os selv – både i klasselokaler, på gangene, i kantinen og på fællesarealerne 
 • Vi sætter stolene på plads efter brug og i klasselokalerne på de angivne tidspunkter 
 • Der er ro og alle kan arbejde uforstyrret i lokaler og på gangene 
 • Skoletiden er tobaks- og nikotinfri, dvs. fra første lektion til og med sidste lektion (kl. 8.00-15.30) herunder eventuelle mellemtimer, ligesom alle aktiviteter arrangeret af skolen eksempelvis fredagscaféer, elevfester, ekskursioner og studieture er tobaks- og nikotinfrie. Skoletiden gælder både på og uden for skolens matrikel. 
 • Vi indtager ikke øl, vin og spiritus på skolens område (medmindre der er givet tilladelse til det - f.eks. i forbindelse med elevfester). Indtagelse af alkohol og rusmidler, som er sket i fritiden, kan medføre sanktioner, såfremt indtagelsen påvirker ordenen og samværet på skolen. Vi følger Aalborg Kommunes rusmiddelpolitik for ungdomsuddannelser.
 • Dansk lovgivning gælder naturligvis også på Aalborg Handelsskole. Det betyder f.eks., at besiddelse af, indtagelse af eller handel med euforiserende stoffer ikke er tilladt. Et brud på retningslinjerne om alkohol eller euforiserende stoffer kan medføre bortvisning i kortere eller længere tid. Der vil kunne forekomme uanmeldt besøg af vagter med narkohunde. Besiddelse af og/eller handel med euforiserende stoffer vil blive politianmeldt.
 • Elevers aktiviteter, herunder sponsorerede aktiviteter, der ikke er aftalt med skolens ledelse, må ikke indeholde profilering eller lignende, der gør, at skolen på nogen måde sættes i forbindelse med aktiviteten
 • Generelt gælder det, at hvis elever i deres fritid har en adfærd eller foretager aktiviteter, som får direkte indflydelse på skolens undervisningsmiljø, herunder ordenen og samværet på skolen, sanktionerer skolen proportionelt ift. studie- og ordensreglernes sanktionsmuligheder.
Skolen forventer også af dig, at du ved arrangementer, studieture, virksomhedsbesøg mv. arrangeret af skolen, betragter dig selv som ambassadør for din uddannelse og udviser passende og positiv adfærd.

Overholder du ikke almene normer for god orden og godt samvær (jf. ovenstående) risikerer du en af de mulige sanktioner (se afsnittet med sanktioner).
I en digital tidsalder er det centralt, at der på skolen er ro og rammer omkring den faglige undervisning og samværet på skolen. Det betyder på Aalborg Handelsskole, at
 • Mobiltelefoner og bærbare PC-er i undervisningstiden kun må bruges i faglige sammenhænge. På ungdomsuddannelserne bliver du i undervisningstiden bedt om at sætte din mobil på flytilstand og aflevere i et ”mobilhotel”, inden undervisningslektionen starter.
 • Skærmen kan være et værdifuldt redskab, men det er vigtigt at afveje, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge den. Det er din underviser, der definerer, hvornår det giver mening at bruge digitale redskaber og have din skærm åben, når der er et relevant fagligt formål
 • Det er ikke tilladt at være på SoMe i undervisningstiden, medmindre det er ifølge aftale med din underviser
 • Der er spærret for adgang til kanaler på internettet, der er irrelevante for undervisningen og som forstyrrer både dig som elev og dine undervisere f.eks. gamblingsider. De kanaler, som skolen har spærret for, må elever ikke tilgå på nogen medier i skoletiden herunder frikvarterer, mellemtimer mv.
 • Det er ikke tilladt at gamble, dvs. spille om penge, i skoletiden herunder frikvarterer, mellemtimer mv. Reglen gælder både fysisk og online gambling og inkluderer, men er ikke begrænset til; sportsbetting, oddset, skrabelodder, spilleautomater, onlinekasino, poker, pengeudveksling i gaming, skinbetting mv.
 • Optagelse og deling af lyd og billeder på skolens område eller ved skolerelaterede arrangementer og aktiviteter må kun ske med de involveredes udtrykkelige samtykke. For eksempel kræver optagelse af undervisningen, at den pågældende underviser giver samtykke hertil.
 • Overholder du ikke skolens digitale spilleregler, risikerer du en af de mulige sanktioner (se afsnittet med sanktioner).
Dine undervisere bedømmer dine præstationer ift. de mål og krav, som er fastsat i fagene og uddannelsen. Derfor er det vigtigt, at du såvel mundtligt som skriftligt laver dine opgaver selv. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er at betragte som snyd, skal du altid spørge din underviser.

Snyd og plagiat er ikke tilladt. Plagiat er fx, hvis du kopierer eller anvender andres opgaver, informationer, grafik, film mm. helt eller delvis, eller anvender eget tidligere bedømt materiale uden at opgive kildeangivelse. Det er også plagiat at omskrive andres opgaver uden at opgive kilden. Det betragtes også som snyd, hvis du låner din opgavebesvarelse ud til andre, eller du er vidende om, at dine kammerater plagierer/kopierer helt eller delvist fra dit arbejde og afleverer det som deres eget.

Hvis et AI-baseret værktøj enten bidrager til eller leverer hele elevens besvarelse, er der ikke længere tale om en selvstændig besvarelse. Det vil derfor medføre, at besvarelsen ikke opfylder kravet, og vil derfor være snyd.

Hvis din underviser vurderer, at dit skriftlige arbejde ikke er dit eget selvstændige arbejde, men at du har fået hjælp, så vurderes din aflevering som snyd. Din undervisers vurdering skal ikke bevisføres. Det er tilstrækkeligt, at underviseren har indikationer på, at det afleverede skriftlige arbejde ikke kan være et udtryk for din selvstændige præstation. En af konsekvenserne ved dette er, at du giver din underviser et mindre bedømmelsesgrundlag at bedømme dig på.

Ved betydeligt plagiat eller anden snyd i forbindelse med skriftlige opgaver eller interne prøver retter din underviser ikke din opgave og opgaven vil som sagt ikke indgå i din undervisers bedømmelsesgrundlag. Du kan få skriftligt fravær for opgaven. Alt afhængig af hvordan karakteren af en elevs snyd vurderes af underviser og skolens ledelse, vil en elev ved første gangs tilfælde af snyd som udgangspunkt få en pædagogisk tilrettevisning. Hvis omfanget af snyd vurderes særligt groft f.eks. grundet særlige omstændigheder, vil eleven kunne tildeles en skriftlig advarsel. Advarsler ifm. snyd bortfalder normalt ikke ved skoleårets udgang.

Hvis en elev gentagne gange snyder, vil der under hensyn til proportionalitetsprincippet, kunne gives en advarsel eller der kan iværksættes en sanktion iht. sanktionsmulighederne oplistet i skolens studie- og ordensregler under sanktionsmuligheder. Følgende sanktioner vil være relevante ifm. snyd/plagiat:

 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage.
 • Aflæggelse af prøve i et fag, hvor der flere gange er snydt, hvis faget kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i det fag, hvor der er snydt.
 • Overflytning til en anden institution eller afdeling.
 • Bortvisning fra uddannelsen ved særligt grove eller gentagne tilfælde

Måden vi forsøger at løse problemer omkring elevers snyd eller plagiering, afhænger med andre ord af karakteren af dit plagiat, samt om du får tilstrækkeligt ud af din uddannelse. Normaltvis følges nedenstående forløb:

 • Pædagogisk tilrettevisning: en samtale eller en skriftlig meddelelse fra din studievejleder/kontaktlærer eller underviser om snyd/plagiat og hvordan det løses.
 • Varsel om sanktion/advarsel: Hvis din studievejleder/kontaktlærer eller undervisere vurderer, at du snyder/plagiere andres arbejde, og at det risikerer at gå ud over din uddannelse.

Skriftlig advarsel: Hvis du fortsat snyder/plagierer andres arbejde, vil din studievejleder/kontaktlærer orientere dig om, at du vil modtage besked om, at der igangsættes sanktioner, hvis du ikke stopper med at snyde/plagiere andres arbejde. Du vil også kunne modtage en skriftlig advarsel. Advarsler ifm. snyd bortfalder normalt ikke ved skoleårets udgang.
Hvis du i forbindelse med en eksamen skaffer dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af opgaven, benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være dit eget, eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, kan der ske en af to ting:

Du tildeles karakteren -3

eller

Du bortvises fra prøven, som dermed ikke kan godkendes. Det betyder, at du først kan komme til eksamen i faget til næste ordinære eksamenstermin året efter.

I forbindelse med eksamen/prøve er det et krav, at du installerer et program valgt af skolen, som kan overvåge aktiviteten på din computer.
Det er vigtigt, at du får mest muligt ud af din uddannelse både fagligt og socialt. For meget fravær begrænser normalt din faglighed og din relation til de andre elever i klassen. Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt får løst udfordringer i forhold til fravær. Vi foretager altid en individuel vurdering, hvor vi ser på dit fravær i forhold til din faglighed og dine relationer til de øvrige elever i klassen. 

Du får fravær i forhold til manglende deltagelse i obligatoriske undervisningsaktiviteter og ved manglende aflevering af opgaver (skriftligt fravær). Fravær, herunder sygemelding, skal normalt registreres uanset årsag, og du skal gøre dette i Studie+. Ved afholdelse af blokdage, idrætsdage, ekskursioner og lignede føres fraværet en gang og normalt ved aktivitetens afslutning. 

Undervisning kan planlægges som virtuelle forløb/online eller som selvstændigt arbejde. Det betyder, at der ikke behøver at være krav om fysisk fremmøde i klassen. Ved virtuelt planlagte undervisningsforløb noteres fravær på baggrund af din deltagelse i forløbets program. Fraværet noteres derfor i forhold til, om du har været aktiv på relevante undervisningsplatforme, har uploaded planlagte opgaver og deltaget i evt. virtuelle møder med såvel undervisere som andre elever inden for de fastsatte deadlines. Når du og dine klassekammerater har virtuel undervisning, skal I have kameraet tændt samt have en velfungerende mikrofon. 

Du skal digitalt oplyse om baggrunden for dit fravær. Ved længerevarende sygdom vil du blive tilbudt erstatningsundervisning. Ved længerevarende eller tilbagevendende sygdomsperioder kan du blive bedt om at dokumentere dit fravær med en lægeerklæring. Omkostningerne til lægeerklæringen skal du selv dække. Der gælder centrale regler for fraværsregistrering i følgende tilfælde:

 • Deltagelse i Forsvarets Dag (session): føres fraværende, men der vil ikke blive lagt vægt på den del, når skolen foretager en individuel vurdering af elevens fravær.
 • Borgerligt ombud (herunder vidneindkaldelse): føres fraværende, men der vil ikke blive lagt vægt på den del, når skolen foretager en individuel vurdering af elevens fravær.
 • Deltagelse i elevrådsmøder: registreres ikke som fraværende, da elevrådsarbejde sidestilles med undervisning
 • Deltagelse i andre elevdemokratiske møder og lignende: føres fraværende, men der vil ikke blive lagt vægt på den del, når skolen foretager en individuel vurdering af elevens fravær, hvis ikke det overstiger et rimeligt omfang og risikerer at gå ud over elevens uddannelse.
 • Deltagelse i studieture, ekskursion, talentforløb, idrætsturneringer, omlagt undervisning fraværsregistreres ikke, da disse arrangementer er planlagt og godkendt af skolen og sidestilles med undervisning 

Hvis du er 16-25 år, får en advarsel og skolen skønner, at du er frafaldstruet, så meddeler skolen din UU-vejleder dette. UU-vejlederen kommer derfor med til samtaler fremadrettet, hvis vi skønner dette er gavnligt for dig.


Særligt for Hovedforløbet på erhvervsuddannelserne vedr. fraværsregistrering
Eleverne melder fravær telefonisk til uddannelsessekretær på Hovedforløbet. 

Som oplæringsansvarlig eller uddannelsesansvarlig for en lærling i en virksomhed kan du følge fraværet på www.lærepladsen.dk. I ”Fraværsoversigten” findes et samlet overblik over lærlingens fravær, og i ”Fraværsbeskeder” kan du oprette, at du modtager en straks-besked på sms eller e-mail, når lærlingens fravær er registreret på skolen.    


Hvis dit fravær bliver for højt, indkaldes du og evt. dine forældre/værge til en samtale. Samtalen skal munde ud i en aftale om, hvordan dit fravær nedbringes. Måden vi forsøger at løse fraværsproblemet på, afhænger af hvor alvorligt dit fravær er ift. om du får tilstrækkeligt ud af din uddannelse:

 • Pædagogisk tilrettevisning: en samtale eller en skriftlig meddelelse fra din studievejleder/kontaktlærer eller underviser om problemet og hvordan det løses.
 • Varsel om advarsel: Hvis din studievejleder/kontaktlærer eller undervisere vurderer, at dit fravær har et urimeligt omfang og risikerer at gå ud over din uddannelse
 • Skriftlig advarsel: hvis dit fraværsproblem ikke løses, vil din studievejleder/kontaktlærer orientere dig om, at du vil modtage besked om, at der igangsættes sanktioner, hvis fraværet fortsætter. En skriftlig advarsel bortfalder som hovedregel et år efter udstedelsen, men skolens ledelse kan i særlige tilfælde eller gentagelsestilfælde lade advarslen gælde i mere end et år.
 • Sanktion: Hvis fraværet fortsætter, vil du kunne blive udmeldt af skolen.


Overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan påtales af enhver ansat, og kan medføre nedenstående sanktioner.

Der gælder forskellige sanktionsmuligheder for de forskellige uddannelser. For de gymnasiale uddannelser gælder:
 1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 
 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår (registreres som fravær) 
 3. Forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande (mobiltelefoner mm.) 
 4. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af private genstande 
 5. Indstilling til prøve i et eller flere fag uanset udtræk til eksamen og som kan afsluttes med eksamen det pågældende år. Der gives ikke årskarakter i faget.  
 6. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår 
 7. Overflytning til en anden institution eller afdeling 
 8. Bortvisning (udmeldelse fra uddannelsen). Iværksættes normalt efter forudgående advarsel.
erhvervsuddannelserne er nedenstående sanktioner mulige:
 1. Advarsler
 2. Midlertidig hjemsendelse
 3. Indkaldelse til fornyet skoleophold
 4. Overflytning til anden skole eller afdeling
 5. Udmeldelse
Nedenstående gælder for alle uddannelser
Skolens sanktionsmuligheder kan få betydning ift, hvad du foretager dig i din fritid, hvis disse må have direkte indflydelse på undervisningsmiljøet.

Inden iværksættelse af en sanktion (dog ikke mundtlig advarsel/pædagogisk tilrettevisning) gøres du bekendt med de forhold, som lægger til grund for den påtænkte sanktion. Regler for partshøring gør sig i sådanne tilfælde gældende, hvorfor du får mulighed for at komme med indsigelse. Hvis du er under 18 år, høres dine forældre i sagen. Herefter træffer skolens ledelse afgørelse vedr. sanktionen.

I særligt alvorlige tilfælde eller gentagelsestilfælde, kan sanktioner iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

Hvis du ikke har opfyldt din deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter, mv., der er en forudsætning for eksamen, kan skolen ikke indstille dig til eksamen.

Som alternativ til udmeldelse, kan skolen i særlige situationer vælge at fratage dig SU, hvis du ikke er studieaktiv, og skolen skønner, at du kan indhente det forsømte. Når du igen er studieaktiv og har indhentet det forsømte, kan du igen søge SU på ny.

Ved chikane, trusler eller vold er det op til den forurettede at lave en politianmeldelse. Skolen kan være behjælpelig hermed.
Klager vedr. standpunktskarakterer og dagligdagen på skolen
Hvis du er utilfreds med undervisningen, eller du er uforstående over for afgivne standpunktskarakterer, råder vi dig til først at henvende dig til din faglærer, der står for undervisningen og indgå i en konstruktiv og fremadrettet dialog om dine synspunkter. Hvis dette ikke er muligt eller dialogen ikke har ført til afklaring, har du mulighed for at klage til skolens ledelse. Klager angående standpunktskarakterer skal afleveres senest 2 uger efter at du har modtaget din standpunktskarakter. Klager skal være skriftlige og begrundede.

Utilfredshed med skolens afgørelse angående skolens studie- og ordensregler
Hvis skolen ikke støtter op om din klage angående afgørelser i forhold til sanktionsmulighederne i skolens studie- og ordensregler, kan du klage til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK). Dog kan du ikke klage over en standpunktskarakter til STUK men alene retlige problemstillinger kan påklages. Retlige problemstillinger angår, om en afgørelse er truffet i overensstemmelse med gældende regler. Klager over sanktioner/afgørelser skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet men sendes til uddannelseschefen på Aalborg Handelsskole for den pågældende uddannelse.

Særligt for gymnasiale uddannelser
En klage, som skal sendes til STUK, skal afleveres til skolens ledelse inden 10 dage, hvis det gælder sanktionerne 4-8. Ved øvrige sanktioner er klagefristen 5 dage. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Du er velkommen til at kontakte ledelsen med henblik på vejledning.

Særligt for erhvervsuddannelser
En klage, som skal sendes til STUK, skal afleveres til skolens ledelse senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den enkelte.

Klage vedr. eksamen
Eksamensklager skal sendes til skolens ledelse senest 14 dage efter at du har modtaget din bedømmelse/eksamens afholdelse. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Vedr. klagefrister
Klager, der modtages efter klagefristens udløb, vil normalt blive afvist. Klagefristen gælder fra det tidspunkt, hvor du forventes at have modtaget afgørelsen.
Gymnasiale uddannelser: 
Ved skoleårets afslutning tager skolen stilling til, om du kan rykkes op på næste klassetrin. Hvis dit udbytte af undervisningen vurderes til ikke at være tilstrækkelig og dit gennemsnit er under 2, 0, vil du normalt ikke kunne rykkes op til næste klassetrin. Dit gennemsnit udregnes ud fra dine karakterer i det år, som du afslutter (de afgivne karakterer ved skoleårets afslutning, interne prøver, officielle prøver til eksamen).

Hvis du ikke kan oprykkes til næste klassetrin, kan skolen tilbyde dig at gå skoleåret om, hvis det vurderes at du derved kan opnå det nødvendige udbytte til at kunne færdiggøre din uddannelse. Hvis du tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin, kan vi ikke tilbyde dig at gå klassetrinet om. Det er desuden en forudsætning, at du kan afslutte din uddannelse senest 5 år efter du startede.

Erhvervsuddannelser:
Oprykning til studieåret forudsætter, at du har gennemført de 8 C-fag på GF1 og GF2 med et karaktergennemsnit på mindst 2,0, og at du opfylder de øvrige krav for oprykning.

Øvrige retningslinjer

Retningslinjer for Blå bog på HHX

Her er nogle retningslinjer for, hvordan jeres Blå Bog bliver et værdifuldt min...

LÆS MERE

Privatlivs- og persondatapolitik for Aalborg Handelsskole

Denne persondatapolitik informerer om, hvordan Aalborg Handelsskole (AH) udvi...

LÆS MERE

Antimobbestrategi

På Aalborg Handelsskole har vi udarbejdet en antimobbestrategi, der har til for...

LÆS MERE

Rusmiddelpolitik

På Aalborg Handelsskole har både undervisere og elever et fælles ansvar for, at...

LÆS MERE