Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Økonomi

_A7A1402
Har du interesse for økonomi, løn, bogholderi etc., og kunne du tænke dig at arbejde på et kontor? Så er kontoruddannelsen inden for økonomi noget for dig.

Specialet Økonomi er rettet mod virksomheders økonomiafdelinger, både i de større og i de mindre virksomheder. Og der er mulighed for at fokusere på mange forskellige aspekter af virksomhedens økonomi- og regnskabsfunktion.

Specialet giver mulighed for en række forskellige elev- og jobprofiler:

 • Økonomistyring og budget
 • Controlling, kvalitetssikring og optimering
 • Debitor-, kreditor-, finansbogholderi
 • Lønningsbogholderi eller
 • Skat, moms og afgifter

Der er fokus på økonomifunktionen som et serviceorgan såvel internt som eksternt.

Du lærer at udføre arbejdet under anvendelse af gældende retlige regler, standarder mv. og i overensstemmelse med virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav.

Økonomi - ungespor (under 25 år)
SpecialefagObligatorisk6
Valgfrie2-4
Fagprøve1
Uger i alt9-11

Økonomi - Voksenspor (over 25 år)
SpecialefagObligatorisk6
Valgfrie1-3
Fagprøve1
Uger i alt8-10

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag blandt alle fag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Med en økonomiuddannelse og eventuelt en HD eller en akademiuddannelse, kan du blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig, regnskabsleder, bogholder eller lignende.

Obligatoriske fag

Som økonomielev kan du komme ud i båd store, mellemstore og små virksomheder, hvor ansvarsfordelingen ved de forskellige opgaver varierer alt efter organisationens opbygning. Nogle kommer til at beskæftige sig med alle opgaver, mens andre vil sidde i afdelinger, hvor opgaverne er mere specifikke.

Du får på dette modul en generel indføring i lovgrundlaget, de grundlæggende termer og en grundlæggende forståelse for hvilke opgaver der er i en økonomiafdeling, vigtigheden af bogføringsgrundlaget og set i sammenhæng med den øvrige organisation.  
Du får gennemgået hovedpunkterne i en resultatopgørelse og en balance.

Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Generel introduktion til økonomi 
 • Ejerformer 
 • Lovgrundlaget 
 • Daglig bogføring 
 • Afstemning 
 • Regnskabsafslutning 
 • Kreditvurdering 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer bl.a. at bruge et budget som et værktøj, der kan give styr på ressourcerne og et overblik over fx behovet for kassekredit, banklån eller andre måder at skaffe penge på. Overordnet kan man sige, at et budget er et planlægnings- og kontrolværktøj og dermed styringsværktøj.

Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Bidragskalkule 
 • Fordelingskalkule 
 • Salgsbudget 
 • Virksomhedens omkostninger 
 • Resultatbudget 
 • Likviditetsbudget 
 • Balancebudget 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Controlling I går ud på at optimere udnyttelsen af de ressourcer, man har til rådighed, enten som virksomhed eller individ. Du vil høre om væsentlige begreber og redskaber i forbindelse med omkostningstyper, omkostningsfordeling og indtjeningsanalyser.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Controlling
 • Omkostningsallokering
 • Aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (ABC)
 • Kapacitetsstyring
 • Analyser
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis.

Controlling II går ud på at optimere udnyttelsen af de ressourcer, virksomheden har til rådighed. Du vil høre om væsentlige begreber og redskaber i forbindelse med resultatkontrol, opstille og rapportere KPI'er og foretage analyser af investeringer og finansiering.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Opstille resultatkontrol og afvigelsesanalyser
 • Beregne udvalgte KPI'er og udarbejde rapportering til ledelsen
 • Vurdere lønsomheden af investeringer
 • Vurdere lønsomheden af finansieringer
 • Udarbejde Cost-benefit analyser
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.


Du lærer, hvorledes forskellige betalingsbetingelser og varerabatter til såvel kunder som fra leverandører påvirker din virksomheds likviditet. Herudover lærer du at opstille et likviditetsbudget og foretage en vurdering af budgettet.

Du kommer også til at foretage beregninger af likviditetsbehov samt foretage vurdering af likviditetsfremskaffelsen. Renteloven vil også blive berørt.

Specialefaget er interessant for dig, hvis du arbejder med økonomi i din virksomhed. Du lærer via nøgletalsberegninger at vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling. Ligeledes vil du kunne opgøre og vurdere en virksomheds kapitalbehov og kapitalfremskaffelse via pengestrøms-/finansierings-analyse. Du lærer også at vurdere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder.
Du får et overblik over årsregnskabsloven og dens anvendelsesmuligheder, når du fx skal udarbejde og læse årsregnskaber. Årsrapporten viser det samlede billede af virksomhedens situation, mens årsregnskabet rummer de konkrete regnskabstal.  
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Årsregnskabsloven 
 • Indregning og måling 
 • Regnskabsopstilling 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 

Valgfag

Undervisningen foregår i Excel og du lærer at analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageoptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Du lærer at oprette og anvende formler til at beregne nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Regnearkets brugerflade tilpasses f.eks. ved at anvende låste celler og makroer.

Du lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved formler som opslag, betinget formatering, datavalidering mv. Ligeledes lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mm. Ydermere lærer du at præsentere data vha. diagrammer, power view mv.
I dette specialefag vil du lære om regnskabsanalyser og formålet med disse samt om metoder til regnskabsanalyse. Ydermere vil du lære om de behov, som en regnskabsanalytiker har brug for i forbindelse med udarbejdelsen af en analyse. Du vil endvidere opnå kendskab til bl.a. regnskabs regler, brancheanalyser mm., så du kan foretage konkrete analyser af regnskaber. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Formål 
 • Regnskabets opbygning 
 • Indregning og måling 
 • Analysemetoder 
 • Kapitaltilpasning. 
 • Horisontal og vertikal balancestruktur. 
 • Anvendt regnskabspraksis 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.  
Dette modul består af 2 hovedemner, Udvidet moms og afgifter og skattemæssige afskrivninger. Emnerne er bygget op omkring nogle love, som du skal gennemgå og lære.

Du får et større kendskab til momsloven og især omkring EU-handel, 3. lands handel og øvrige oplysninger. Du lærer bl.a. om forskellen på årsregnskabsloven opgørelse og den skattemæssige opgørelse af afskrivninger.
 
Du bliver også trænet i at kunne fremsøge oplysninger, da love og satserne omkring moms og afgifter ofte bliver opdateret. 
Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Omvendt betalingspligt 
 • Moms ved handel med udlandet 
 • Ydelse 
 • Lønsumsafgift 
 • Energiafgifter 
 • Afskrivninger - type 
 • Afståelse af driftsmidler og ejendomme 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer om det danske arbejdsmarked, hvor der tages udgangspunkt i "den danske model"  og de vigtigste arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Du lærer om HKs overenskomst, som eksempel på hvilke oplysninger du kan finde der. Du lærer om de vigtigste love som regulerer det danske arbejdsmarked. Du lærer hvordan en lønseddel skal laves og kende forskel på en timelønnet contra en funktionær. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Det danske arbejdsmarked 
 • Funktionærloven 
 • Ferieloven 
 • Udarbejdelse af lønsedler 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Indholdet af dette kursus er, at du selvstændigt kan varetage virksomhedens debitor-, kreditor og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Debitorstyring 
 • Kreditorstyring 
 • Lagerstyring 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor skriftlig kommunikation på et udvidet niveau.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • De sociale medier som en af virksomhedens kommunikationskanaler 
 • At korrektur læse andre tekster end dine egne 
 • De forskellige karakteristika for forskellige skriftlige genrer 
 • Virksomhedens sprogpolitik 
 • At udarbejde en sproganalyse 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor kvalitet og service.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver og materialer fra virksomheder i lokalområdet.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Servicegap modellen og dens betydning for en virksomhed 
 • Service som begreb og betydningen for image  
 • Kvalitet som begreb og betydningen af kvalitetsstyring 
 • Styrkeprofiler  
 • CSR – Corporate Social Responsibility herunder loyalitetsprogrammer og bæredygtighed 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Præsentationsteknik er et fag hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 
Dette modul omhandler viden om samhandel på kryds og tværs af landegrænser.

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Teorier for international handel 
 • Danmarks internationale handel 
 • CISG 
 • Told og moms 
 • Handelspolitik 
 • Globalisering 
 • Transport og Inco Terms 
 • Internationale betalinger 
 • Internationalisering 
 • Eksport 
Vi arbejder i dybden med de forskellige emner og sætter dem i spil i forhold til elevernes forskellige virksomheder, således alle lærer og får en forståelse for betydningen af bl.a.  globaliseringen, den økonomiske og politiske udvikling og hvordan nogle af disse faktorer har betydning for elevens virksomhed.  
 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med begreber og arbejdsmetoder indenfor udarbejdelsen af mindre skriftlige projekter.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Primært og ekstern dataindsamling 
 • Dataindsamlingsmetoder som interview, spørgeskemaer og observationer 
 • IT-værktøjer til udarbejdelse af spørgeskemaer 
 • Udarbejdelse af mindmap som grundlag for udarbejdelse af en problemstilling 
 • Udarbejdelse af en problemformulering herunder stillingtagen til mål med projektet og evt. afgrænsning 
 • IT-værktøjer til udformning af skriftlige projekter samt IT-værktøjer til brug for mundtliglig præsentation af skriftlige projekter 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med metoder og termer indenfor projektstyring og projektledelse.

Dette modul er valgfrit og på et avanceret niveau, idet der afsluttes med en privatisteksamen med censor fra UCN. Faget er en del af akademiuddannelsen Projektledelse og giver 10 ECTS point Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med en erhvervscase baseret på et projekt i egen praktikvirksomhed.  

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Forskellige projekttyper og deres karakteristika. 
 • Projektledelse i forhold til organisering og deltagersammensætning. 
 • At udarbejde relevante analyseværktøjer til projektstyring som f.eks. interessent- og risikoanalyse.  
 • At udarbejde en kommunikationsplan under hensyntagen til interessent- og risikoanalysen. 
 • At estimere tid og økonomi. 
 • At tidsplanlægge vha. et IT-værktøj.  
 • Om motivation og trivsel i forhold til en projektgruppes udvikling og engagement. 
 • At begrunde valg af implementeringsmetode. 
Igennem hele modulet vil der være opgaver, der kobler teori og praksis. 
Kurset organiseres omkring emner, øvelser, quizzer og tests med erhvervsfaglig relevans for PIU-elevens praktikophold. Den merkantile toning skal sikre, at eleverne oplever kurset som vedkommende og direkte anvendeligt i sammenhæng med praktikopholdet. Undervisningen tilrettelægges således, at PIU-eleven bliver så dygtig som muligt.

Kurset er anvendelsesorienteret i den forstand, at faget skal have relevans ift. elevens hverdag i praktikvirksomheden  
  
Kurset differentierer på den måde, at det indeholder valgfrie øvelser indenfor udvalgte emner, som eleven kan arbejde med, hvis man finder det nødvendigt ift. det niveau, man befinder sig på. Der tilstræbes en varieret undervisning, hvor der veksles mellem lærerbogsstof, videoer, øvelser og artikler. 
 
Undervisningen er praksisorienteret, idet det er centralt, at eleven læser og taler tysk samt lytter til tysk tale i form af videoer.  
Dette modul er et valgfag. På modulet stifter du bekendtskab med forretningsengelsk i forhold til både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Kultur og kulturelle forskelle mellem Danmark og Storbritannien. 
 • Forretningskulturen i Storbritannien.  
 • Relevant grammatik i relation til forretningsengelsk. 
 • Mundtlig kommunikation og præsentationer. 
 • Skriftlig kommunikation med fokus på bl.a. genrerne forespørgsel, svar på forespørgsel og ordre.
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor salg og markedsføring.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Målgruppe og segmentering 
 • Markeds- og konkurrentanalyse 
 • E-handel og online markedsføring 
 • Salgsstrategi og positionering 
 • Værdibaseret markedsføring 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
I faget 'Bæredygtighed og ESG-rapportering' opnår du en grundlæggende forståelse af bæredygtighed og ESG-rapportering, samt hvordan disse kan implementeres i praksis.

Du lærer bl.a.
 • FN’s 17 verdensmål: Få kendskab til FN's verdensmål og deres betydning.
 • Bæredygtighed: Lær, hvad bæredygtighed er, og hvordan det relaterer til din praksis.
 • Teorier og modeller: Bliv introduceret til vigtige teorier, begreber og modeller inden for bæredygtighed.
 • Refleksion: Reflekter over, hvordan du kan anvende teorier og modeller om bæredygtighed.
 • ESG-rapportering: Få indsigt i ESG-rapportering og lær at beregne relevante nøgletal baseret på valide data.
 • Forbedringsområder: Lær at identificere områder, hvor virksomheder kan forbedre deres ESG-nøgletal.
Dette fag giver dig værktøjerne til at forstå og arbejde med bæredygtighed og ESG-rapportering effektivt.

Erhvervsrettet påbygningsfag

På dette valgfag lærer du hvordan det danske arbejdsmarked er opbygget og i relation til en HR (human ressource) afdelings opgaver. Du får indblik i alle de mangeartede opgaver, der skal løses, i forbindelse med medarbejdere og et overblik over de vigtigste
love der regulerer arbejdsmarkedet og forståelsen for hvad en overenskomst er.
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • HR og personalefunktionens opgaver 
 • Tillidsmanden (TR) og SU 
 • Rekruttering 
 • Ansættelsesprocedurer 
 • Introduktionsprogrammer og personalehåndbog 
 • Personalepolitik 
 • Fastholdelse og årsager til afvikling 
 • Love og aftaler 
 • Persondataloven og personaleregistreringer 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.
 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor kulturforståelse og hvilken indflydelse kultur har på opfattelsen af service.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Geert Hofsteedes kulturteori  
 • Edgar Scheins teori omkring virksomhedskultur 
 • Edward T. Halls teori bl.a. omkring høj- og lavkontekst i kulturen 
 • Kulturbegreberne det beskrivende og det komplekse 
 • Forhandlingsteknik i en global verden herunder interkulturel kommunikation 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
 • Valgfaget afholdes typisk som en studietur til Bruxelles af fem dages varighed 
 • Vi besøger relevante EU-institutioner i Bruxelles og kommer i kontakt med relevante institutioner (fx Norddanmarks EU-kontor og en lobby-organisation) 
 • Evalueringen af den enkelte elev foretages løbende på turen i forhold til engagement og faglig viden. 
Spørgsmål til specialet? Kontakt os
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00

FAQ om kontoruddannelserne

Som kontoransat vil du kunne udføre en bred vifte af opgaver og funktioner. Efter afsluttet kontoruddannelse kan du få job i både private og offentlige organisationer. Mange kontoruddannede finder arbejde som kontorassistenter, sekretærer, receptionister, bogholdere og lignende stillinger. Disse job kræver typisk, at du er i stand til at arbejde i et team og er detaljeorienteret.
 
Din primære opgave som kontoransat er at hjælpe med at opretholde en effektiv og organiseret arbejdsplads. Dette kan omfatte alt fra at besvare telefonopkald og e-mails til at planlægge møder og begivenheder, udarbejde rapporter og dokumenter, administrere filsystemer og foretage forskellige former for dataregistrering og databehandling.
 
Som kontoransat kan du også være ansvarlig for at opretholde og opdatere en organisations eller virksomheds regnskab, bogføring og fakturering. Du kan også hjælpe med at administrere lønninger, personaleadministration, HR-processer og andre lignende opgaver.
 
Udover de administrative og økonomiske opgaver, kan en kontoransat også være involveret i kundeservice og support. Dette kan omfatte at besvare spørgsmål fra kunder og klienter, håndtere klager og kommunikere med andre afdelinger og samarbejdspartnere.
 
Kontoruddannelsen kan også være et springbræt til en karriere inden for ledelse. Mange virksomheder værdsætter administrative færdigheder, når de søger ledere, og en kontoruddannelse kan være en god vej til at lære de nødvendige færdigheder og erfaringer, der kræves for at træde ind i sådanne roller.
Generelt set er en kontoransat en vigtig del af enhver organisation eller virksomhed. Deres evne til at opretholde en effektiv og organiseret arbejdsplads er afgørende for succesen af den virksomhed, de arbejder for.
 
Kontoruddannede har også mulighed for at fortsætte deres uddannelse og specialisere sig yderligere i forskellige administrative områder. Mange universiteter og professionshøjskoler tilbyder en række kurser og uddannelser inden for administration og ledelse, der kan hjælpe en kontoruddannet med at udvikle sine færdigheder og avancere i sin karriere.
Vi har stor erfaring i at udbyde online undervisningsforløb, som kan give dig adgang til en læreplads inden for kontorbranchen. Følgende forløb udbydes online:

 • EUX – Grundforløb 2 + studieår: for dig, der både vil have en erhvervsuddannelse og fag på gymnasialt niveau
 • EUX – Studieår: for dig, der allerede har afsluttet grundforløb 2, men som også gerne vil have EUX-studiekompetence inden du begynder på din læreplads
 • EUS 5 uger: målrettet forløb for dig, der er student fra STX, HF og HTX
Online forløb kan være oplagte for dig, der gerne vil have en mere fleksibel hverdag. Bor du i nærheden af Aalborg vil vi dog anbefale dig at følge vores klasseundervisning. Nye hold begynder både i januar og august. 
Er en kontoruddannelse også noget for dig? Hvis du har gennemført èn af de nedenstående uddannelser og samtidig indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du blive en kontorelev.

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. 

Overgangskrav fra EUX-uddannelsen til læreplads
Har du taget en EUX-uddannelse skal du minimum have gennemført uddannelsens obligatoriske fag, hvor dit samlede karaktergennemsnit skal være mindst beståkarakter:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmsprog C eller kulturforståelse C
 • En række valgfag
Derudover skal du også bestå en mundtlig prøve med udgangspunkt i dit eksamensprojekt, samt en prøve i den større skriftlige opgave.
På EUD og EUX vil du på den indledende skoleperiode (grundforløb+studieår) kunne søge SU, hvis du er over 18 år.

Når du begynder på din læreplads (specialeretning), vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat. Du får elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale træder i kraft. Elevlønnen udgør ca. 15.000 – 17.000 kr. pr. måned.
Med en kontoruddannelse kan du varetage en række forskellige stillinger inden for administration og kontorarbejde. Nogle af de mest almindelige stillinger, som du kan varetage er:  

 • Kontorassistent: En kontorassistent er typisk ansvarlig for at håndtere forskellige administrative opgaver såsom at besvare telefonopkald og e-mails, planlægge møder, koordinere rejser, behandle fakturaer, udføre databehandling m.m.
 • Sekretær: En sekretær udfører typisk en række forskellige administrative opgaver, som inkluderer at tage imod besøgende, besvare telefonopkald, planlægge møder og korrespondere med kunder og andre virksomheder.
 • Receptionist: En receptionist fungerer som en virksomheds første kontakt med kunder og besøgende. Opgaver inkluderer at tage imod besøgende, besvare telefonopkald, planlægge møder og korrespondere med kunder og andre virksomheder.
 • Bogholder: En bogholder er ansvarlig for at registrere og håndtere en virksomheds økonomiske transaktioner. Opgaver inkluderer at bogføre indtægter og udgifter, udføre fakturering, udføre betalinger og vedligeholde regnskaber.
 • HR-assistent: En HR-assistent fungerer som en støtte til en virksomheds HR-afdeling. Opgaver inkluderer at behandle ansøgninger, gennemføre screeningsinterviews, vedligeholde medarbejderdokumentation og koordinere medarbejderuddannelsesprogrammer.
 • Projektassistent: En projektassistent fungerer som en støtte til projektledere og teammedlemmer. Opgaver inkluderer at planlægge møder, koordinere projektaktiviteter, opdatere projektplaner og overvåge projektets fremdrift.

Stillingerne findes både inden for den private og offentlige sektor, og kan tage udgangspunkt i forskellige brancher og organisationer såsom: kontorer i virksomheder, offentlige organisationer, konsulentfirmaer, banker og finansielle institutioner, uddannelsesinstitutioner, nonprofit-organisationer etc. 

En kontoruddannelse giver dig også gode muligheder for videreuddannelse. Du får fx direkte adgang til uddannelser som administrationsøkonom, journalist, lærer, socialrådgiver og offentlig administration.