Toggle navigation
Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere og Uddannelse

Priser, tilskud og godtgørelse – kurser og efteruddannelse

Priser-tilskud-kurser
Få mere information om priserne på forskellige typer af kurser og se de generelle betingelser. Læs også om dine muligheder for at søge tilskud og godtgørelse.

Kursuspriser

Priserne på vores kurser afhænger bl.a. af kursets type, indhold, varighed og din uddannelsesmæssige baggrund. 
Priserne på AMU-kurserne fastsættes via et takstkatalog fra Undervisningsministeriet og har sit grundlag i finansloven. Priserne er derfor kun gældende for et år ad gangen. Typisk vil prisen for kursusdeltagere i AMU-målgruppen være ca. 134 - 200 kr. pr. kursusdag.
For deltagere uden for AMU-målgruppen er prisen ca. 700 - 900 kr. pr. kursusdag.
 
Du kan blive fritaget for betaling, hvis du tager AMU-forløbet
 • som ledig deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse
 • som et led i en erhvervsuddannelse for voksne
 • som deltager i individuel kompetencevurdering med udgangspunkt i en personlig uddannelses- / jobplan
Virksomhedsbetalte kurser (IV) er skræddersyede kurser, hvor indholdet formes ud fra individuelle behov og ønsker. Prisen varierer afhængig af form og indhold. Der kan ikke søges om offentligt tilskud - uanset målgruppe.
Priser vil fremgå af de enkelte forløb. I nogle tilfælde vil det dog være gratis at deltage, hvis du fx skal bruge et fag for at kunne søge ind på en videregående uddannelse. Spørg os gerne til råds ift. din situation.
 

Få tilskud og godtgørelse til kurser

AMU-kurser er tilskudsberettigede. Det betyder, at deltagere som er i beskæftigelse normalt kun betaler et mindre beløb for at deltage - typisk mellem 134 - 200 kr. pr. kursusdag. Prisen afhænger af kursets faglige indhold og længde. Dog gælder der specielle regler for personer med videregående uddannelse, der som udgangspunkt skal betale fuld deltagerbetaling på AMU.kurser. Fuld deltagerbetaling vil på AMU-kurser på Aalborg Handelsskole typisk være på mellem 700 – 900 kr. pr. kursusdag. Deltagerprisen vil fremgå under det enkelte kursus. Videregående uddannelse er fuldført uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau, fx:

 • Merkonom, kommunom, teknonom
 • Erhvervsakademiuddannelse / KVU (fx finansøkonom)
 • Diplomuddannelse fx. HD
 • Professionsbacheloruddannelse (fx lærer, sygeplejerske)
 • Universitetsuddannelse / Masteruddannelse
Dog kan personer med en videregående uddannelse, som er mere end 5 år gammel, og ikke har været anvendt de seneste 5 år, deltage på almindelige vilkår og dermed få tilskud.
For hver medarbejder, der deltager i et AMU-kursus, kan der ydes VEU-godtgørelse. Satsen for VEU-godtgørelse er 4.555 kr. pr. uge (911 kr. pr. kursusdag) i 2023, hvilket svarer til dagpengesatsen. Ydelsen nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsansættelse.

Formålet med VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er at give voksne - fortrinsvis kortuddannede - et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) til og med erhvervsuddannelsesniveau. For at få VEU-godtgørelse skal du enten være i beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Medarbejdere, der deltager i et AMU-kursus, kan få godtgjort deres løntab ved efteruddannelse med VEU-godtgørelsen. Hvis du får løn under uddannelsen, modtager din arbejdsgiver VEU-godtgørelsen.

Det er muligt at få VEU-godtgørelse til deltagere, der tilhører AMU-målgruppen – dvs. primært ufaglærte og faglærte med et uddannelsesniveau, der ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Dog kan en deltager med en længerevarende uddannelse, og som ikke har været beskæftiget inden for sit uddannelsesområde de seneste fem år, søge om VEU-godtgørelse.
Hvis dit uddannelsesniveau ikke overstiger niveauet på en erhvervsuddannelse, kan du få tilskud til dine transportudgifter, når du deltager i AMU-kurser. Befordringstilskuddet gives for daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur udover 24 km (dvs. 12 km ud og 12 km hjem).
Der kan ydes tilskud til kost og logi i forbindelse med deltagelse i AMU-kurser. Det er dog en betingelse, at du har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller at det af tidsmæssige eller andre årsager er rimeligt, at du er indkvarteret uden for din bopæl. Dette tilskud bortfalder helt eller delvis, hvis uddannelsesstedet yder kost og logi.

Vi hjælper gerne med at udfylde de rette papirer, når du skal søge om eksempelvis VEU- eller befordringsgodtgørelse. Kontakt os for yderligere information eller læs mere om VEU på på www.voksenuddannelse.dk.
Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Når du deltager i uddannelse på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau, kan du søge SVU. Går du på en videregående uddannelse, hvor du kan få SU, kan du dog ikke søge SVU. Læs mere på www.svu.dk.
 

Øvrige muligheder og betingelser

Vi stiller undervisningsmateriale til rådighed i undervisningen. På enkelte kurser kan der dog forekomme en egenbetaling ift. kursusmaterialer, men det vil altid fremgå af det enkelte kursus.
Vi kan efter særlig aftale med en virksomhed opkræve betaling for ekstraomkostninger ift. særlige tilrettelæggelses-/afholdelsesformer. Såfremt en virksomhed ønsker særlige tilrettelæggelses-/afholdelsesformer med tillægsbetaling udbydes kurset efter gældende regler åbent.
Det kan aftales med en virksomhed, at kurser gennemføres, selv om der er færre tilmeldte deltagere end det annoncerede minimumsdeltagerantal. Der aftales en betaling for gennemførelsesgarantien, som maksimalt svarer til takst og deltagerbetaling op til det annoncerede minimumsdeltagerantal for kursusstart.
Afbudsgebyr
Der skal meldes afbud så tidligt som muligt og minimum 5 hverdage før kursusstart via mail eller telefon. Meldes afbud efter fristen, opkræver Aalborg Handelsskole afbudsgebyr for virksomheder og selvstændige.
 
Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales (pr. kursist):
 • 2.500 kr. for kursusforløb med en varighed til og med 5 kursusdage
 • 3.500 kr. for uddannelser med en varighed på mere end 5 kursusdage
Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales (pr. kursist):
 • 1.500 kr. for uddannelser med en varighed til og med 5 kursusdage
 • 2.500 kr. for uddannelser med en varighed på mere end 5 kursusdage
Overdrages kursuspladsen til en anden bortfalder gebyret, samt hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold.

Såfremt uddannelsesstedet er årsag til, at kurset ikke gennemføres, bortfalder kravet om deltagerbetaling.
Vi tager forbehold for lovændringer. Vi forbeholder os ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.
Kontakt os
Administration - CKU
Camilla Bach
Camilla Bach
Kursussekretær
Kristina Damborg Lundsgaard
Kristina Damborg Lundsgaard
Kursussekretær
Maria Rytter Dolbak
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær
Find din afdeling