Toggle navigation
Velkommen til HHX Turøgade

Velkommen til HHX Turøgade

Her finder du praktisk info om det at være elev på handelsgymnasiet.

Info for elever på Turøgade

På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til HHX i Turøgade. Vores mål med den merkantile studentereksamen (HHX) er at give dig viden og færdigheder, så du står godt rustet til din videre karriere. Du kan med en hhx-uddannelse læse videre på både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Du kan også vælge at bruge din hhx som et springbræt til en karriere inden for bl.a. kontor, spedition, bank, revision eller til oplæring i udlandet.
Du vil opleve, at vi på hhx lægger vægt på både det teoretiske og det praktiske, således at mange af dine fag vil tage udgangspunkt i praksisnære cases, og i mange tilfælde med konkrete problemstillinger fra erhvervslivet. 

Vi er overbeviste om, at du vil finde det meste af undervisningen både sjov, udfordrende og interessant at deltage i. Samtidig vil vi håbe, at du også oplever Aalborg Handelsgymnasium som et sted, hvor der socialt og kulturelt sker en masse spændende aktiviteter. Hverdagen her er ikke alene præget af det faglige, men i høj grad også af et godt kammeratskab og gode oplevelser.

Vi stræber konstant efter at skabe de bedste rammer for både elever og medarbejdere. Derfor arbejder vi ud fra fem værdier: Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og Engagement (SHARE). Du vil opleve, at det ikke kun er ord – men aktive værdier, der sætter sit præg på skolens dagligdag.

Vi har på denne side samlet en række nyttige informationer og praktiske anvisninger – også vigtige ordensregler. Skolen er en arbejdsplads for elever og medarbejdere, hvor vi alle har et fælles ansvar for at gøre det til et godt og rart sted at være. Det kræver, at du kender rammerne og giver dit positive og aktive bidrag. 

Held og lykke med hhx-uddannelsen.

Handelsgymnasiets ABC

Som elev på HHX kan der være meget at holde styr på. Vi har derfor lavet Handelsgymnasiets ABC, hvor du kan læse mere om, hvad der sker på skolen, og hvad du skal være opmærksom på.

Du kan læse mere om Aalborg Handelsskoles historie, struktur, ledelse, bestyrelse m.v. på siden Om Aalborg Handelsskole.
Når der sker ændringer, som har betydning for skolens registre over elever, bedes dette omgående meddelt på kontoret. Husk også at bopælsændringer kan have betydning for din SU. Er du under 18 år vil vi også gerne have besked om ændringer i værgeadresser/værgestatus, da disse oplysninger ikke automatisk opdateres i vores elevregistreringssystem.
Har du en igangsætter i maven eller har gode idéer til produkter og services, kan du få rådgivning og hjælp i skolens inkubationsmiljø AHEAD. Her kan du arbejde praktisk med din idé, få værktøjer til at komme videre og møde lærere og rådgivere, der har været der selv.

3.g’ermes ’Blå Bog’ er en gammel tradition. Hav gymnasiets studie- og ordensregler, SHARE-værdier og retningslinjer for blå bog med jer, så bogen bliver positiv og sjov - og ikke sårende, pinlig eller mobbende over for nogle af klassekammeraterne. Ord på skrift kan virke hårde og unuancerede, så sørg for at ingen føler sig krænket og hængt ud. Vi henstiller til, at der ikke er udtalelser om ansatte ved Aalborg Handelsgymnasium i Blå Bog.

Som elev på en ungdomsuddannelse som hhx har du mulighed for at få rabat på transportudgifter via Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Du skal bestille et ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Her skal du også genbestille eller foretage ændringer, hvis du allerede har et ungdomskort. Du kan benytte ordningen, selvom du ikke er gammel nok til at få SU.
Du har igennem hele din hhx-uddannelse mulighed for gratis at låne alle de bøger, du skal bruge for at gennemføre din uddannelse. Undtaget er dog specielle ordbøger mv. Du har selvfølgelig ansvaret for at behandle bøgerne med respekt, således at bøgerne ved afleveringen er i samme stand, som da du modtog dem. Ved udlevering af bøgerne skriver du under på at have modtaget bøgerne til låns, og du er derfor erstatningspligtig, såfremt bøgerne bortkommer eller ødelægges mens de er i din varetægt.
Skolen anvender digital post, og i al kommunikation mellem skole og elev/forældre anvendes E-boks. Breve med personfølsomme oplysninger sendes ikke i almindelig mail. Breve med fortrolige oplysninger som f.eks. fraværsbreve, indkaldelser til samtaler mv. sendes i E-boks.
På skolen findes et elevdemokrati, som varetager elevernes interesser på skolen. For at kunne deltage i skolens elevdemokrati, skal du være aktiv på skolen og ikke have fravær. Elever der forsømmer undervisningen kan ikke deltage i råd og udvalg.
I hvert skoleår kan elevrådet arrangere op til fire fester i afdelingens lokaler. Elevrådet står som arrangør og har det økonomiske ansvar, sådan at såvel overskud som underskud tilfalder/dækkes af elevrådet. Festerne er udelukkende forbeholdt eleverne på afdelingen.
Når elever, som led i undervisningen i gymnasiet, producerer digitale produkter og produktioner, hvori der indgår billeder, lyd, video m.v. af personer, som kan identificeres, er dette ligestillet med behandling af personoplysninger om disse personer. Det betyder også, at elevproduktioner er omfattet af reglerne i databeskyttelseslovgivningen. I forbindelse med elevproduktioner er der tale om en oplysningspligt, hvor de medvirkende skal have viden om produktionens formål og den måde produktionen bruges og evt. distribueres på. Der kan også være tale om, at de medvirkende, skal give deres samtykke til at medvirke i elevproduktionen, herunder underskrive en samtykkeerklæring. Dette gælder såfremt de ikke er elever på gymnasiet og produktionen skal offentliggøres på internettet.
Du kan læse mere om eksamen på HHX her og i ’Eksamenshåndbogen’, som bliver lagt ud på Studie+ efter eksamensorienteringen i maj måned. Eksamens- og prøveperioden strækker sig fra sidste skoledag og frem til sidst mulige eksamensdag.

Interne prøver og studieområder (SO-forløb) er en obligatorisk del af HHX-uddannelsen. Derfor er tilstedeværelse påkrævet til interne prøver og arbejde med/fremlæggelse i studieområderne, både i alm. undervisningstid og eksamensperioden.
Du skal vide, at du ikke er alene, hvis du får ondt i maven ved tanken om at skulle til eksamen. Hvert år tilbydes et særligt kursus i at modvirke eksamensangst. Her får du gode råd og kendskab til teknikker, der kan hjælpe dig til at få styr på din angst, og dermed komme godt igennem eksamen. Henvend dig til din studievejleder for at høre mere om kurset.
14. maj 2024Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før d. 27. maj 2024.
22. maj 2024Offentliggørelse af eksamensplanen
Du har et selvstændigt ansvar for dine egne handlinger og er dermed forpligtet til at erstatte eventuelle skader, som forvoldes. Du har erstatningspligt, hvis du ødelægger skolens ejendom. Er du ved et uheld kommet til at ødelægge skolens inventar eller ejendom, er det vigtigt, at du straks henvender dig på skolens kontor, og fortæller om skaden. Skolen vil så vurdere, om du skal gøres erstatningspligtig for ødelæggelserne.
En gang om året gennemføres en evaluering af undervisningen i alle fag, hvor du vurderer din egen indsats i undervisningen, selve undervisningen i de enkelte fag og underviserens rolle. Efterfølgende drøftes resultaterne af evalueringen med fagets underviser.
Skolen er omfattet af statens selvforsikring. Skolen kan ikke tegne ansvarsforsikring i forhold til eleverne, hvorfor du selv skal sørge for at være ulykkes- og ansvarsforsikret. Dette kan eventuelt ske som led i dine forældres forsikringer. Elever, der forvolder skade på skolen - herunder også i forbindelse med arrangementer udenfor skolen, kan blive gjort økonomisk ansvarlig for det tab, der opstår i forbindelse hermed.
Der er på Handelsgymnasiet en tradition for, at 3.g’erne arrangerer en festlig gallafest, som de selv finansierer. Ved denne lejlighed holder eleverne fest i ”fineste skrud”.
Glemte sager kan, hvis de er blevet indleveret, afhentes ved henvendelse til elevadministrationen eller vagtmesterkontoret. Skolen kan ikke påtage sig noget økonomisk ansvar for tab opstået i forbindelse med de glemte sager.
I 1.g er der planlagt en hel dag med introtur hos Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev som en del af undervisningen. Dagen er placeret efter starten i studieretningsklasserne.
Som elev er du forpligtet til at overholde de gældende regler for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole. Reglerne bliver du introduceret til i begyndelsen af skoleåret.

Skolen bruger elektronisk kommunikation. Du skal derfor gøre følgende:
  • Tjekke Studie+ og sms dagligt
  • Tjekke din e-mail ofte og på opfordring
  • Sørge for at ændre dit mobilnummer + email på Studie+

http://moodle.ah.dk kan du finde rummet IT på AH, hvor du kan finde vejledninger, tips og tricks, kontaktpersoner og meget mere.

Besøg også IT-centret her: http://www.facebook.com/it.paa.ah.
Skolens kantine tilbyder et varieret udbud af både kolde og lune retter samt læskedrikke og slik. Kantinen har endvidere udarbejdet en kostpolitik, der er inspireret af Fødevarestyrelsens materiale om sund kantinedrift. Dette er med til at sikre, at du kan købe sund og ernæringsrigtig mad.

Åbningstiderne fremgår af opslag i kantinen. Du kan downloade kantinens app, som hedder ’The Cantina’.
Hvis du er utilfreds med undervisningen, skal du altid først henvende dig til din faglærer, der står for undervisningen. Vi opfordrer dig til at indgå i en konstruktiv og fremadrettet dialog inden en eventuel skriftlig klage. Skulle du alligevel i det daglige eller ved afgivelse af en standpunktskarakter føle, at du ikke bliver behandlet korrekt, så har du mulighed for at klage. En klage skal afleveres til skolens ledelse inden der er gået 2 uger. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Du er velkommen til at kontakte ledelsen med henblik på vejledning.

Der gælder særlige regler for klager i forbindelse med eksamen, se ’Eksamenshåndbogen’ eller uvm.dk.
Af hensyn til persondataforordningen skal elever og undervisere undlade at kommunikere på mail. I stedet skal Studie+ samtalefunktion benyttes.
Til din klasse er der knyttet en kontaktlærer, som er udpeget blandt klassens lærere. Kontaktlærerens opgaver er bl.a. at informere om forhold, der er af betydning for klassen, og at repræsentere klassen i forhold til administration, lærere og ledelse.
Der afholdes en ugentlig lektiecafé i matematik, hvor du har mulighed for at få hjælp til dine opgaver. 

Du vil blive introduceret for lektiecaféen ved skoleårets start. 
  • Alle lektier skrives ind i Studie+.
  • Lektier indskrives i Studie+ senest kl. 16.00 på skoledagen før lektionen. Det gælder også weekender og ferier. Lektier til eksempelvis onsdag skal gives for senest tirsdag kl. 16.00, og lektier til mandag skal gives for senest fredag kl. 16.00.
  • Maksimalt én skriftlig aflevering pr. skoledag for en given klasse.
  • Afleveringstidspunktet for alle skriftlige afleveringer i Studie+ skal være i tidsrummet kl. 16.00 - 22.00.
  • Skriftlige afleveringer med en elevtid på 4 timer eller derover skal gives for minimum 10 dage før afleveringsfristen.
  • Fordybelsestiden pr. uge bør ikke overstige 12 timer.
Efter skolestart opkræver vi et materialegebyr på kr. 500,-, som dækker udgifter til bl.a. fotokopi, elektroniske ordbøger samt de programmer, vi bruger i undervisningen. Beløbet dækker alle tre år på Handelsgymnasiet. Såfremt du ønsker selv at købe programmerne er du velkommen hertil. Skolen anbefaler dog, at du køber gennem skolen, idet vi så kan være behjælpelige med udfordringer vedr. brugen af programmerne. Køber du andre programmer end de, som skolen anbefaler, kan vi desværre ikke bistå dig ved brugen af programmet.
I Aulaen, ved kantinen, er der adgang til mikrobølgeovn for elever.
(Gælder kun for Handelsgymnasiet i Turøgade)
På HHX benyttes Microsoft Teams som undervisningsplatform. Hvert enkelt fag har sit eget Team. Endvidere bruger IT og administrationen også Microsoft Teams i forskellige sammenhænge, der har betydning for dig.
I undervisningstiden kan du blive bedt om at aflevere din mobil i et ”mobilhotel”, når undervisningslektionen starter. I 1.g er dette obligatorisk.
http://moodle.ah.dk vil der være supplerende undervisningsmateriale fra dine undervisere. Hvert enkelt fag har sit eget moodlerum. Endvidere bruger IT og administrationen også Moodle i forskellige sammenhænge, der har betydning for dig.
Skal du have udbetalt SU, skal du have en NemKonto. Læs mere på www.nemKonto.dk, www.su.dk eller tal med dit pengeinstitut.
Elektroniske ordbøger forefindes via skolens netværk.
På Aalborg Handelsgymnasium har vi studie- og ordensregler, som du som elev skal kende og rette dig efter. 
For at holde på skolens parkeringsplads, kræves en parkeringstilladelse fra skolens administration. Parkeringstilladelse forudsætter, at du har mindst 20 km mellem skole og hjem, men vi kan ikke garantere alle elever med 20 km eller derover en parkeringsplads. Du kan noteres på en venteliste, og så bliver du kontaktet af administrationen, hvis der kommer ledige pladser. 

Særligt for Turøgade
Cykler, knallerter og el-løbehjul SKAL parkeres i cykelstativerne i Lollandsgade eller ved parkeringspladsen på skolens areal. Der må IKKE parkeres cykler, knallerter mv. i Turøgade, og HELLER IKKE foran beboelsesejendommene i Lollandsgade, Turøgade, Ærøgade og Langelandsgade.

Særligt for Saxogade
Cykler, knallerter og el-løbehjul SKAL parkeres i cykelkælderen.
Du kan læse om Aalborg Handelsskoles persondatapolitik her.
Det er forbudt at indtage alkohol og euforiserende stoffer på skolens område, på studieture eller ifm. øvrige skolearrangementer. Læs ”Aalborg Kommunes rusmiddelpolitik for ungdomsuddannelser” her.
Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8.15 og 15.10 (enkelte dage til kl. 16.25) og du skal være til rådighed inden for dette tidsrum. Omfattende skemaændringer varsles normalt senest 1 uge før.

Skemaet er ikke ens hele året igennem, så tjek ofte dit skema i Studie+. Selvom vi bestræber os på, at alle timer kan gennemføres som planlagt, kan aflysninger i praksis aldrig helt undgås. Der kan være tale om, at lærere ikke er til stede pga. sygdom, faglige kurser, eksamenskommisionsarbejde, virksomhedsbesøg o. lign. I sådanne tilfælde forsøger vi at mindske generne for jer mest muligt. Når det tidsmæssigt er muligt, sætter lærerne jer i gang med allerede planlagte aktiviteter, så I kan gennemføre f.eks. opgaveløsning i grupper.
Se vores Års- og feriekalender her.
Bruges, når information skal ud til dig i en fart. Bruges i forbindelse med aflysning af timer og til udsendelse af diverse remindere.
Som HHX-elev har du mulighed for at komme i sprog- og praktikophold i udlandet i 3 uger med Erasmus+. Lige nu kan du bl.a. komme til Spanien, Tyskland, Frankrig eller Irland.
I Studie+ kan du finde dit skema, afleveringer, fravær og karakterer. Det er altså på Studie+ at du kan se meddelelser, opgaver og lektier fra dine lærere og fra skolen. Du kan logge på Studie+ hjemmefra på www.studieplus.dk med dit UNI-login. Studie+ virker på
alle enheder (PC, mac, smartphone osv.). Der er også udviklet en app, hvor du kan finde alle dine oplysninger. App’en hedder ’Studie+’ og kan hentes til iPhone og Android.
Der er en lang tradition på skolen for studieture. Studieturen er af en uges varighed, og gennemføres i 2.g. På Handelsgymnasiet findes desuden internationale klasser, hvor der er planlagt studieforløb i både 1.g og 2.g. Der er udarbejdet specifikke retningslinjer for studieture, og disse skal underskrives inden studieturen af eleven og forældre, hvis du er under 18 år. Alle gymnasiets studieture er alkoholfrie.
Når du går på hhx har du mulighed for at søge om Statens Uddannelsesstøtte, SU. Du kan få mere information om mulighederne hos SU-medarbejderne på skolen, hvor du også kan få en folder.

Selve ansøgningen om SU sker elektronisk via www.su.dk. For at kunne søge om SU skal du bruge enten en digital signatur, pinkode eller NemID. Du kan læse mere på www.su.dk.
Er du syg, eller er du på anden vis nødt til at forsømme undervisningen pga. uopsættelige lægebesøg o.lign, skal du altid meddele dit fravær og årsagen hertil i Studie+. Skolen kan i nogle tilfælde kræve lægeerklæring. Ved sygefravær har du pligt til selv at følge med i klassens arbejde.

Registrering af fravær sker ved lektionens begyndelse. Det er ikke muligt at få fri ud over de ferier og fridage, der er angivet i skolekalenderen.
Handelsgymnasiet deltager i forskellige talentprogrammer inden for humaniora, samfundsvidenskab, matematik og sprog. Deltagelse er frivilligt, og du skal udpeges af dine undervisere.
Skoletiden er tobaks- og nikotinfri, dvs. fra første lektion til og med sidste lektion (kl. 8.00-15.30) herunder eventuelle mellemtimer, ligesom alle aktiviteter arrangeret af skolen eksempelvis fredagscaféer, elevfester, ekskursioner og studieture er tobaks- og nikotinfrie. Skoletiden gælder både på og uden for skolens matrikel. Det er derfor ikke tilladt at ryge, dampe, snuse eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det er tilladt at anvende nikotintyggegummi.
I efteråret gennemføres en trivselsmåling for alle elever på Aalborg Handelsgymnasium, hvor du kan udtrykke din mening om konkrete og generelle forhold på skolen.
En tutor er en ældre elev, der kan hjælpe nye elever ved at svare på spørgsmål omkring uddannelse, fag, lektier, sociale aktiviteter etc. Til hver klasse er der tilknyttet tutorer, som hjælper de nye klasser med at blive rystet sammen og få styrket det sociale sammenhold.
Handelsgymnasiet Turøgade er en stor skole fordelt på mange bygninger. Der er mange ind- og udgange på skolen og disse er i dagtimerne uaflåste. Det betyder, at der kan komme uvedkommende på skolens områder, og vi har desværre oplevet tyverier fra tasker og overtøj, som ligger uden opsyn i skolens lokaler. Derfor: Lad ALDRIG dine personlige ejendele ligge i klasserne uden opsyn. Det gælder bærbare computere, mobiltelefoner, tasker med penge og nøgler mv. Lad heller ikke din skoletaske stå uden opsyn, da du er erstatningspligtig overfor mistede studiebøger. Skolen har ingen erstatningsansvar overfor elevernes ting, og skulle du miste noget på skolen, skal det derfor meldes til din egen forsikring samt politiet som enhver anden tyverisag.
Skulle du fortryde dit valg af uddannelse, eller af anden årsag få brug for at afbryde din uddannelse på Aalborg Handelsgymnasium, er du forpligtet til at underrette skolen. Du skal udfylde udmeldelsespapirer i samarbejde med din studievejleder, og samtidig aflevere dine studiebøger, evt. buskort og give besked om, at din SU skal standses.
Du skal medbringe egen pc, og der er ikke mulighed for udlån af PC fra skolen. Du skal også selv medbringe papir og skriveredskaber.

Turøgade
Materialer der anvendes i undervisningen placeres til dig i Microsoft Teams. Du skal tilgå Microsoft Teams på https://www.office.com – login foregår med AH-login.

Saxogade
Materialer der anvendes i undervisningen placeres til dig i Moodle. Du kan tilgå Moodle på moodle.ah.dk - login foregår med UNI-login.

Turøgade

1.g

2.g og 3.g
108.15 - 09.25
108.15 - 09.25
209.40 - 10.50
209.40 - 10.50
311.00 - 12.10
311.20 - 12.30
412.40 - 13.50
412.40 - 13.50
514.00 - 15.10
514.00 - 15.10
615.15 - 16.25
615.15 - 16.25

Saxogade

1.g, 2.g og 3.g


108.15 - 09.25


209.40 - 10.50


311.00 - 12.10


412.40 - 13.50


514.00 - 15.10


615.15 - 16.25


Når du og dine klassekammerater har virtuel undervisning, skal I have kameraet tændt. Sørg også for at have en velfungerende mikrofon.
Lovbestemmelser påbyder skolen at informere om karakterer, fravær mv. til forældre/værge til de elever, der endnu ikke er fyldt 18 år. Desværre får skolen ikke automatisk opdateret værgeoplysningerne fra centrale registre, hvilket ofte resulterer i fejlmeldte postforsendelser. Vi vil derfor gerne opfordre forældre/værge til at informere handelsgymnasiets administration, såfremt der sker ændringer i de oplysninger vi har fået på elevens optagelsespapirer. Især ændringer i forældremyndighed og adresse har betydning.

Handelsgymnasiets elevadministrationssystem sletter automatisk værgeoplysninger på eleverne, når de fylder 18 år. Det er derfor ikke muligt for skolen at kontakte forældre/værge for elever der er myndige.
Mød skolens medarbejdere
Allan Baisgaard
Allan Baisgaard
Lektor
IØ, Samfundsfag og Historie
Anette Østergaard
Anette Østergaard
Adjunkt
Tysk og Psykologi
Anne Bæk Hansen
Anne Bæk Hansen
Lektor & Læse/skrivevejleder
Afsætning, Markedskom.
Anne Louise H Jensen
Anne Louise H Jensen
Lektor
Afsætning og Markedskommunikation
Annette Johansen
Annette Johansen
Handelsoverlærer
VØ og Finansiering
Arne Rømming
Arne Rømming
Handelsoverlærer
Afsætning, VØ
Berit Maas Vølker
Berit Maas Vølker
Lektor
Afsætning, VØ, Finansiering
Birgitte Nielsen
Birgitte Nielsen
Lektor
Afsætning
Cecilia Maria Madsen
Cecilia Maria Madsen
Lektor og Pædagogisk konsulent
Spansk og tysk
Christian Holm Christiansen
Christian Holm Christiansen
Lektor
Tysk og Historie
Christian Rose Thode
Christian Rose Thode
Adjunkt
Virksomhedsøkonomi
Christina Rask Thomsen
Christina Rask Thomsen
Lektor
Engelsk og fransk
Dennis N. Jensen
Dennis N. Jensen
Lektor
Dansk, design
Dorthe Serles
Dorthe Serles
Lektor
Afsætning, Innovation og Markedskommunikation
Eva Nørgaard Larsen
Eva Nørgaard Larsen
Lektor
Engelsk og Afsætning
Fredrik Kløve Bælum
Fredrik Kløve Bælum
Timelærer
Idræt
Gitte Lynggard Madsen
Gitte Lynggard Madsen
Lektor
Virksomhedsøkonomi og innovation
Gitte Størup
Gitte Størup
Lektor
Virksomhedsøkonomi
Gry C. Czaja
Gry C. Czaja
Lektor
Dansk og Historie
Gunbrit Wahl
Gunbrit Wahl
Lektor og OPU-koordinator
Tysk og kulturforståelse
Hanne Rasmussen
Hanne Rasmussen
Lektor og Læse/skrivevejleder
Engelsk, IT
Helle Byskov Jensen
Helle Byskov Jensen
Lektor
Dansk og Engelsk
Henning Fischlein
Henning Fischlein
Lektor og OPU-koordinator
Afsætning, informatik og innovation
Henrik Boysen
Henrik Boysen
Lektor
Virksomhedsøkonomi og Erhvervsjura
Ida Connor Bentzen
Ida Connor Bentzen
Lektor og Matematikvejleder
Matematik, Informatik og Psykologi
Inge-Merete Nør
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
Jacob Andersen
Jacob Andersen
Lektor
Afsætning og International økonomi
Jan Sieker
Jan Sieker
Lektor
Matematik, Statistik
Jens Åge Østergaard
Jens Åge Østergaard
Lektor
IØ., VØ. og finansiering
Kathrine Holm Christiansen
Kathrine Holm Christiansen
Adjunkt og Læse/skrivevejleder
Engelsk og Design
Ken Elmquist Nielsen
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
Kim Christensen
Kim Christensen
Lektor
Afsætning og Innovation
Knud Brunbjerg
Knud Brunbjerg
Lektor
Afsætning
Kristina Svendsen
Kristina Svendsen
Adjunkt
Erhvervsjura
Lars Rye
Lars Rye
Lektor
Virksomhedsøkonomi og Finansiering
Lene Østerbæk
Lene Østerbæk
Uddannelsesleder
Lisa Salomonsen
Lisa Salomonsen
Adjunkt
Matematik og Engelsk
Lone Brohus
Lone Brohus
Lektor
Engelsk og kulturforståelse
Louise Munk Nørgaard
Louise Munk Nørgaard
Lektor
Samfundsfag, Historie og International Økonomi
Mads Bønding
Mads Bønding
Adjunkt
Samfundsfag, International Økonomi og Innovation
Mads R. Sørensen
Mads R. Sørensen
Lektor
Samfundsfag, International økonomi, Organisation
Mads Thomsen
Mads Thomsen
Lektor
Samfundsfag, Historie og International Økonomi
Maia Haferbier
Maia Haferbier
Lektor
Spansk og Engelsk
Mai-Britt Hougaard
Mai-Britt Hougaard
Lektor
Afsætning, innovation, AHEAD
Malou K. Christensen
Malou K. Christensen
Lektor
Dansk og Markedskommunikation
Maria Kirk Klauber Andersen
Maria Kirk Klauber Andersen
Underviser
Engelsk og Kulturforståelse
Maria Vinding Nielsen
Maria Vinding Nielsen
Adjunkt
Dansk og Engelsk
Marianne Poulsen
Marianne Poulsen
Lektor
Virksomhedsøkonomi
Mathias Just Sørensen
Mathias Just Sørensen
Adjunkt
Informatik
Mathilde Vinge
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
Mette Hyldgaard Skovmose
Mette Hyldgaard Skovmose
Lektor
Dansk og Psykologi
Mette Louise Kruse Huusom
Mette Louise Kruse Huusom
Lektor
Engelsk
Mette Pallisgaard Hansen
Mette Pallisgaard Hansen
Lektor
Samfundsfag og Historie
Mia W. Sørensen
Mia W. Sørensen
Lektor og Pædagogisk konsulent
Psykologi, Tysk
Mogens Larsen
Mogens Larsen
Lektor
Matematik og historie
Morten Storgaard
Morten Storgaard
Lektor
Dansk, Informatik, AHEAD
Natasja Ravnsbæk
Natasja Ravnsbæk
Adjunkt
Dansk og Engelsk
Ole Wibe
Ole Wibe
Lektor
International økonomi, virksomhedsøkonomi og finansiering
Pernille Andersen
Pernille Andersen
Adjunkt
Matematik og Engelsk
Pernille Birgitte Gaby Britsch
Pernille Birgitte Gaby Britsch
Lektor
Tysk og Historie
Peter Pedersen
Peter Pedersen
Adjunkt
Samfundsfag og Historie
Pia Olivia Baun Lind
Pia Olivia Baun Lind
Lektor
Engelsk, historie
Pia Ritter
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
Rasmus Hansen
Rasmus Hansen
Lektor
Idræt og Engelsk
Rikke Bod Lund
Rikke Bod Lund
Adjunkt
Matematik og Engelsk
Rikke Dahl Jensen
Rikke Dahl Jensen
Lektor
Afsætning, design, Innovation
Rikke Ehlers Sand
Rikke Ehlers Sand
Adjunkt og Matematikvejleder
Matematik
Rikke Ibsen
Rikke Ibsen
Lektor
Dansk og Psykologi
Rune Ballund Jørgensen
Rune Ballund Jørgensen
Lektor
Engelsk og Markedskommunikation
Sandra Thorup Mose
Sandra Thorup Mose
Adjunkt
Dansk og Samfundsfag
Sanne Williams
Sanne Williams
Adjunkt
Engelsk og Kulturforståelse
Sascha Christensen
Sascha Christensen
Lektor
Afsætning, Innovation og virksomhedsøkonomi
Signe Gudmundsen
Signe Gudmundsen
Lektor
Engelsk og kulturforståelse
Signe M. Madsen
Signe M. Madsen
Adjunkt
Matematik og Engelsk
Simon Brøns Kringelum
Simon Brøns Kringelum
Lektor
Dansk og Historie
Solvej Petra Svane Kierulf
Solvej Petra Svane Kierulf
Lektor
Engelsk
Søren Arani Mortensen
Søren Arani Mortensen
Lektor
Matematik og Samfundsfag
Steen Faber Villadsen
Steen Faber Villadsen
Lektor
Engelsk og Tysk
Steffen S. Schmidt
Steffen S. Schmidt
Lektor
Historie, International økonomi, Samfundsfag
Stine Bundgaard
Stine Bundgaard
Lektor
Spansk
Susanne Madsen
Susanne Madsen
Lektor
Innovation, virksomhedsøkonomi, AHEAD
Theis Gulstad Pedersen
Theis Gulstad Pedersen
Adjunkt
Tysk og Samfundsfag
Tina Stein Raaschou
Tina Stein Raaschou
Lektor og Læse/skrivevejleder
Dansk, Tysk
Torben Vesterager
Torben Vesterager
Lektor
Afsætning og Markedskommunikation
Vanda Sønderskov Jürs
Vanda Sønderskov Jürs
Lektor
Dansk, engelsk
Charlotte Hansen
Charlotte Hansen
Studievejleder og lektor
Samfundsfag og IØ
Inge Golding Faaborg
Inge Golding Faaborg
Kontorleder
Lisbeth Groth
Lisbeth Groth
Uddannelsessekretær
Susanne Aaen Thordal
Susanne Aaen Thordal
Uddannelsessekretær
Heidi Byrialsen
Heidi Byrialsen
Kontorelev
Charlotte Koldsø
Charlotte Koldsø
Uddannelsesdirektør
Lene Østerbæk
Lene Østerbæk
Uddannelsesleder
Lone Damgaard Knudsen
Lone Damgaard Knudsen
Rektor
Mikkel Drejer Raunslund
Mikkel Drejer Raunslund
Vicerektor
Hans Christian Nielsen
Hans Christian Nielsen
Vagtmester
John Magnussen
John Magnussen
Servicechef
Kim Kjær Laursen
Kim Kjær Laursen
Skolebetjent
Flemming Pentz Madsen
Flemming Pentz Madsen
IT-chef
Jan Elmqvist Nielsen
Jan Elmqvist Nielsen
IT-medarbejder
Ole Beltoft
Ole Beltoft
Systemadministrator
Inge-Merete Nør
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
Ken Elmquist Nielsen
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
Mathilde Vinge
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
Pia Ritter
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
Charlotte Hansen
Charlotte Hansen
Studievejleder og lektor
Samfundsfag og IØ
Anne Bæk Hansen
Anne Bæk Hansen
Lektor & Læse/skrivevejleder
Afsætning, Markedskom.
Hanne Rasmussen
Hanne Rasmussen
Lektor og Læse/skrivevejleder
Engelsk, IT
Kathrine Holm Christiansen
Kathrine Holm Christiansen
Adjunkt og Læse/skrivevejleder
Engelsk og Design
Tina Stein Raaschou
Tina Stein Raaschou
Lektor og Læse/skrivevejleder
Dansk, Tysk
Ida Connor Bentzen
Ida Connor Bentzen
Lektor og Matematikvejleder
Matematik, Informatik og Psykologi
Rikke Ehlers Sand
Rikke Ehlers Sand
Adjunkt og Matematikvejleder
Matematik
Gunbrit Wahl
Gunbrit Wahl
Lektor og OPU-koordinator
Tysk og kulturforståelse
Henning Fischlein
Henning Fischlein
Lektor og OPU-koordinator
Afsætning, informatik og innovation
Ulla Carlsen
Ulla Carlsen
Lektor, læsevejleder og OPU-koordinator
Erhvervsjura

Åbningstider

Elevadministration
Mandag - Torsdag: 07.30 - 15.00
Fredag: 07.30 - 14.00

Skolens åbningstider
Mandag - Fredag: 07.30 - 16.00

Turøgades sociale medier