Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Sygdom og fravær på HHX

Sygdom-og-fravaer
Hvis du er syg og ikke kan møde til undervisningen, skal du give besked til skolen. Ved længere tids sygdom kan skolen kræve dokumentation i form af lægeerklæring.
Handelsgymnasiet er forpligtet til at gribe ind over for elevernes forsømmelser. Hvis du er syg og ikke kan møde til undervisningen, skal du give besked i Studie+ senest kl. 9.00. 
 
På handelsgymnasiet har eleverne mødepligt til al undervisning, fællesarrangementer og ekskursioner. Eleven skal møde rettidigt og forberedt og medbringe relevant materiale. Eleven skal deltage aktivt i undervisningen og ikke forlade undervisningslokalet, mens der undervises. 

Enhver form for udeblivelse fra undervisningen tæller med i fraværsregnskabet. Det gælder fx sygdom, busforsinkelser, vejrlig, læge- og tandlægebesøg, køretimer eller ”fridage” udenfor skolens ferieplan.

Ved sygefravær har du pligt til selv at følge med i klassens arbejde. 

Er du syg i forbindelse med eksamen eller prøver skal dette dokumenteres med en lægeerklæring. Omkostningerne til lægeerklæringen afholder du selv.

Procedure ved fravær

Handelsgymnasiet har en nedskreven procedure, der træder i kraft, såfremt eleverne forsømmer undervisningen. Hvis eleven indkaldes til en samtale omkring fravær fra undervisningen, enten hos studievejlederen eller uddannelseschefen, vil skolen naturligvis tage stilling til årsagen og omfanget af fraværet, og skolens sanktioner vil blive tilpasset situationen.

På baggrund af det registrerede fravær samt en vurdering af elevens studieaktivitet, herunder manglende eller for sent afleverede opgaver, afgør handelsgymnasiets leder, hvorvidt der skal gives en skriftlig advarsel.  Hvis advarslen ikke ændrer elevens adfærd, kan skolen stoppe udbetalingen af SU i en periode, indtil eleven har indhentet det forsømte. 

Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan skolen kræve dokumentation i form af lægeerklæring eller lign. I særlig grove tilfælde kan eleven miste retten til undervisning og dermed blive bortvist.
 
Skolen kan i visse tilfælde tilbyde sygeundervisning.
Sygdom-og-fravaer_(1)