Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Offentlig administration

_A7A1493
Er du interesseret i kommunikation, markedsføring, økonomi og kunne du tænke dig at arbejde på et kontor i det offentlige? Så er kontoruddannelsen indenfor offentlig administration noget for dig. Uddannelsen er målrettet mod alle typer af offentlige virksomheder – kommuner, regioner, sygehuse, uddannelsessteder, ministerier osv.

Specialet er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution, det være sig inden for enten det kommunale, regionale eller det statslige område.

Der er fokus på at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af it på den offentlige arbejdsplads over for borgere og brugere.

Eleven lærer, hvordan man på praktikstedet søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution, samt hvordan man tværorganisatorisk løser praktikstedets opgaver.

 • Politik, strategi, handlingsplaner og indsats
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger
 • Administration og sagsbehandling
 • Økonomi
Offentlig administration - ungespor (under 25 år)
SpecialefagObligatorisk9
Valgfrie5
Fagprøve1
Uger i alt15

Offentlig administration - voksenspor (over 25 år)
SpecialefagObligatorisk9
Valgfrie3
Fagprøve1
Uger i alt13

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

På Aalborg Handelsskole har vi i samarbejde med alle større offentlige virksomheder valgt følgende valgfag:

 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
 • Udvidet skriftlig kommunikation
 • Projektkoordination
 • EU og internationalisering (studietur til Bruxelles)

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Med en administrationsuddannelse og eventuelt en HD eller en akademiuddannelse, kan du blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig eller lignende.

Obligatoriske fag

På første skoleophold er der en indføring i kommunikationen i den offentlige sektor samt hvordan der kommunikeres mest hensigtsmæssigt. Der arbejdes bl.a. med kommunikationsteorier og målgruppeanalyse.
  
På andet skoleophold er der en indføring i dataindsamling samt fokus på formidlingen. Der arbejdes bl.a. med tavshedspligt og ytringsfrihed.
 
På tredje skoleophold er der en indføring i digitalkommunikation og databehandling. Der arbejdes bl.a. med sociale medier og hvordan man kan formidle data. 
 • Du vil få kendskab til kommunikationens rolle i den offentlige sektor.  
 • Du vil opnå kendskab til din egen kommunikationsformer. 
 • Du vil lære om konkrete kommunikationsteorier, fx Den nye bollemodel. 
 • Du vil få kendskab til hvordan den offentlige sektor fungerer kommunikativt.  
 • Du lærer at aflæse og formidle data.  
 • Du får viden og indsigt i din endelige fagprøve. 
På første skoleophold er der en indføring i forvaltningsret, databeskyttelse, GDPR samt lovproces og praksis. Der arbejdes bl.a. med forvaltningsloven, inhabilitet, partshøring og klagevejledning.
  
På andet skoleophold er der en indføring i sagsbehandling. Der arbejdes bl.a. med kompetencefordeling, hjemmelbegrebet, delegation og afgørelser.
  
På tredje skoleophold er der en indføring i digitalforvaltning samt rekurs, tilsyn og kontrol. Der arbejdes bl.a. med sociale medier, domstolskontrol samt Ombudsmandens pligter og funktioner.
 • Du vil opnå kendskab til de retslige procedurer i den offentlige forvaltning. 
 • Du vil lære om hvilke pligter og rettigheder, der er i den offentlige forvaltning. 
 • Du vil få kendskab til databeskyttelse og GDPR-lovgivningen. 
 • Du får indsigt i hvordan personlige oplysninger behandles.  
 • Du vil få kendskab til hvordan den offentlige sektor fungerer lovgivningsmæssigt.  
 • Du lærer om borgernes rettigheder.  
 • Du lærer hvordan du udtrykker god forvaltningsskik.  
 • Du får kendskab til EU´s rolle i den offentlige forvaltning. 
På første skoleophold er der en indføring i Forvaltningens opbygning samt forståelse af samfundet. Der arbejdes bl.a. med baggrunden for velfærdsstaten samt løsningen af de offentlige opgaver.
 
På andet skoleophold er der en indføring i EU samt offentligt og privat samspil. Der arbejdes bl.a. med EU´s påvirkning af Danmark samt mulighederne for at den offentlige sektor kan arbejde sammen med den private sektor.
 
På tredje skoleophold er der en indføring i økonomi med fokus på den offentlige sektor. Der arbejdes bl.a. med samfundsøkonomien og politiske strategier.
 • Du vil opnå kendskab til indretningen af den offentlige forvaltning. 
 • Du vil lære om forskellige samfundstyper – og der vil blive stillet spørgsmål om velfærdssamfundets indretning. 
 • Du vil få kendskab til EU´s opbygning og funktioner. 
 • Du får indsigt i hvordan den offentlige- og private sektor samarbejder.  
 • Du lærer om dansk og international økonomi.  
 • Du lærer om politiske strategier på både nationalt- og kommunalt niveau.  
 • Du får kendskab til økonomistyring. 
På første skoleophold er der en indføring i arbejdsmarkedsforhold, psykologi/samarbejde samt planlægning.
 
På andet skoleophold er der en indføring i kvalitet og service, innovative processer samt design-thinking.
 
På tredje skoleophold er der en indføring i virksomhedskultur, kompetenceudvikling, organisationsudvikling og forandringsprocesser.
 • Du vil opnå kendskab til dine rettigheder på arbejdsmarkedet. 
 • Du vil lære om det danske arbejdsmarked. 
 • Du vil få kendskab til samarbejdet mellem grupper. 
 • Du får kendskab til forskellige planlægningsværktøjer, fx Gantt-kort og PDCA-modellen.  
 • Du lærer om, hvad der skal til for at skabe høj kvalitet – og god service.  
 • Du lærer betydningen af kompetenceudvikling for dig.  
 • Du får kendskab til at udføre forandringer bedst muligt – samt ser på hvad motivation og engagement betyder. 

Valgfrie specialefag

 • Målgrupper og kommunikationsplanlægning (45%) – kunne identificere forskellige målgrupper og kunne anvende målgruppeanalyser og andre værktøjer til at vurdere og planlægge en kommunikationsindsats
 • Godt sprog og kommunikationskanaler (25%) – forstå sammenhænge mellem budskab, sprog og målgruppe. Kunne vælge relevante medier og kanaler i.f.t. målgruppe og budskab
 • Vejledning/feedback (10%) – kunne vurdere andres tekster ud fra en kommunikationsfaglig vinkel herunder valg af medier/kanaler – samt kunne give konstruktiv feedback
 • Mundtlig formidling og præsentation (10%) – kunne forberede og gennemføre en mundtlig præsentation
 • Den organisatoriske ramme for kommunikation (5%) – have viden og forståelse for kommunikations betydning for at kunne løse sine opgaver i den offentlige sektor
 • Hvad er Kommunikationsproblemet (5%) – kunne analysere en konkret problemstilling og vurdere hvordan den kan løses med kommunikation
Hvis man vælger eksamen hos Komponent, kan der opnås 10 ECTS-point, men faget kan også vælges uden at gå til eksamen, men der afgives en karakter.
Du stifter på dette modul bekendtskab med metoder og termer indenfor projektstyring og projektledelse.

Dette modul er valgfrit og på et avanceret niveau, idet der afsluttes med en privatisteksamen med censor fra UCN. Faget er en del af akademiuddannelsen Projektledelse og giver 10 ECTS point Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med en erhvervscase baseret på et projekt i egen praktikvirksomhed.  

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Forskellige projekttyper og deres karakteristika. 
 • Projektledelse i forhold til organisering og deltagersammensætning. 
 • At udarbejde relevante analyseværktøjer til projektstyring som f.eks. interessent- og risikoanalyse.  
 • At udarbejde en kommunikationsplan under hensyntagen til interessent- og risikoanalysen. 
 • At estimere tid og økonomi. 
 • At tidsplanlægge vha. et IT-værktøj.  
 • Om motivation og trivsel i forhold til en projektgruppes udvikling og engagement. 
 • At begrunde valg af implementeringsmetode. 
Igennem hele modulet vil der være opgaver, der kobler teori og praksis. 
På dette valgfag lærer du hvordan det danske arbejdsmarked er opbygget og i relation til en HR (human ressource) afdelings opgaver. Du får indblik i alle de mangeartede opgaver, der skal løses, i forbindelse med medarbejdere og et overblik over de vigtigste
love der regulerer arbejdsmarkedet og forståelsen for hvad en overenskomst er.
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • HR og personalefunktionens opgaver 
 • Tillidsmanden (TR) og SU 
 • Rekruttering 
 • Ansættelsesprocedurer 
 • Introduktionsprogrammer og personalehåndbog 
 • Personalepolitik 
 • Fastholdelse og årsager til afvikling 
 • Love og aftaler 
 • Persondataloven og personaleregistreringer 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.
 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Præsentationsteknik er et fag hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 

Erhvervsrettet påbygningsfag

Du stifter på dette modul bekendtskab med begreber og arbejdsmetoder indenfor udarbejdelsen af mindre skriftlige projekter.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Primært og ekstern dataindsamling 
 • Dataindsamlingsmetoder som interview, spørgeskemaer og observationer 
 • IT-værktøjer til udarbejdelse af spørgeskemaer 
 • Udarbejdelse af mindmap som grundlag for udarbejdelse af en problemstilling 
 • Udarbejdelse af en problemformulering herunder stillingtagen til mål med projektet og evt. afgrænsning 
 • IT-værktøjer til udformning af skriftlige projekter samt IT-værktøjer til brug for mundtliglig præsentation af skriftlige projekter 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Undervisningen foregår i Excel og du lærer at analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageoptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Du lærer at oprette og anvende formler til at beregne nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Regnearkets brugerflade tilpasses f.eks. ved at anvende låste celler og makroer.

Du lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved formler som opslag, betinget formatering, datavalidering mv. Ligeledes lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mm. Ydermere lærer du at præsentere data vha. diagrammer, power view mv.
Indholdet af dette kursus er, at du selvstændigt kan varetage virksomhedens debitor-, kreditor og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Debitorstyring 
 • Kreditorstyring 
 • Lagerstyring 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer om det danske arbejdsmarked, hvor der tages udgangspunkt i "den danske model"  og de vigtigste arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Du lærer om HKs overenskomst, som eksempel på hvilke oplysninger du kan finde der. Du lærer om de vigtigste love som regulerer det danske arbejdsmarked. Du lærer hvordan en lønseddel skal laves og kende forskel på en timelønnet contra en funktionær. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Det danske arbejdsmarked 
 • Funktionærloven 
 • Ferieloven 
 • Udarbejdelse af lønsedler 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer, hvorledes forskellige betalingsbetingelser og varerabatter til såvel kunder som fra leverandører påvirker din virksomheds likviditet. Herudover lærer du at opstille et likviditetsbudget og foretage en vurdering af budgettet.

Du kommer også til at foretage beregninger af likviditetsbehov samt foretage vurdering af likviditetsfremskaffelsen. Renteloven vil også blive berørt.

Specialefaget er interessant for dig, hvis du arbejder med økonomi i din virksomhed. Du lærer via nøgletalsberegninger at vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling. Ligeledes vil du kunne opgøre og vurdere en virksomheds kapitalbehov og kapitalfremskaffelse via pengestrøms-/finansierings-analyse. Du lærer også at vurdere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder.
Dette modul er et valgfag. På modulet stifter du bekendtskab med forretningsengelsk i forhold til både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Kultur og kulturelle forskelle mellem Danmark og Storbritannien. 
 • Forretningskulturen i Storbritannien.  
 • Relevant grammatik i relation til forretningsengelsk. 
 • Mundtlig kommunikation og præsentationer. 
 • Skriftlig kommunikation med fokus på bl.a. genrerne forespørgsel, svar på forespørgsel og ordre.
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Spørgsmål til specialet? Kontakt os
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00

FAQ om kontoruddannelserne

Som kontoransat vil du kunne udføre en bred vifte af opgaver og funktioner. Efter afsluttet kontoruddannelse kan du få job i både private og offentlige organisationer. Mange kontoruddannede finder arbejde som kontorassistenter, sekretærer, receptionister, bogholdere og lignende stillinger. Disse job kræver typisk, at du er i stand til at arbejde i et team og er detaljeorienteret.
 
Din primære opgave som kontoransat er at hjælpe med at opretholde en effektiv og organiseret arbejdsplads. Dette kan omfatte alt fra at besvare telefonopkald og e-mails til at planlægge møder og begivenheder, udarbejde rapporter og dokumenter, administrere filsystemer og foretage forskellige former for dataregistrering og databehandling.
 
Som kontoransat kan du også være ansvarlig for at opretholde og opdatere en organisations eller virksomheds regnskab, bogføring og fakturering. Du kan også hjælpe med at administrere lønninger, personaleadministration, HR-processer og andre lignende opgaver.
 
Udover de administrative og økonomiske opgaver, kan en kontoransat også være involveret i kundeservice og support. Dette kan omfatte at besvare spørgsmål fra kunder og klienter, håndtere klager og kommunikere med andre afdelinger og samarbejdspartnere.
 
Kontoruddannelsen kan også være et springbræt til en karriere inden for ledelse. Mange virksomheder værdsætter administrative færdigheder, når de søger ledere, og en kontoruddannelse kan være en god vej til at lære de nødvendige færdigheder og erfaringer, der kræves for at træde ind i sådanne roller.
Generelt set er en kontoransat en vigtig del af enhver organisation eller virksomhed. Deres evne til at opretholde en effektiv og organiseret arbejdsplads er afgørende for succesen af den virksomhed, de arbejder for.
 
Kontoruddannede har også mulighed for at fortsætte deres uddannelse og specialisere sig yderligere i forskellige administrative områder. Mange universiteter og professionshøjskoler tilbyder en række kurser og uddannelser inden for administration og ledelse, der kan hjælpe en kontoruddannet med at udvikle sine færdigheder og avancere i sin karriere.
Vi har stor erfaring i at udbyde online undervisningsforløb, som kan give dig adgang til en læreplads inden for kontorbranchen. Følgende forløb udbydes online:

 • EUX – Grundforløb 2 + studieår: for dig, der både vil have en erhvervsuddannelse og fag på gymnasialt niveau
 • EUX – Studieår: for dig, der allerede har afsluttet grundforløb 2, men som også gerne vil have EUX-studiekompetence inden du begynder på din læreplads
 • EUS 5 uger: målrettet forløb for dig, der er student fra STX, HF og HTX
Online forløb kan være oplagte for dig, der gerne vil have en mere fleksibel hverdag. Bor du i nærheden af Aalborg vil vi dog anbefale dig at følge vores klasseundervisning. Nye hold begynder både i januar og august. 
Er en kontoruddannelse også noget for dig? Hvis du har gennemført èn af de nedenstående uddannelser og samtidig indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du blive en kontorelev.

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. 

Overgangskrav fra EUX-uddannelsen til læreplads
Har du taget en EUX-uddannelse skal du minimum have gennemført uddannelsens obligatoriske fag, hvor dit samlede karaktergennemsnit skal være mindst beståkarakter:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmsprog C eller kulturforståelse C
 • En række valgfag
Derudover skal du også bestå en mundtlig prøve med udgangspunkt i dit eksamensprojekt, samt en prøve i den større skriftlige opgave.
På EUD og EUX vil du på den indledende skoleperiode (grundforløb+studieår) kunne søge SU, hvis du er over 18 år.

Når du begynder på din læreplads (specialeretning), vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat. Du får elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale træder i kraft. Elevlønnen udgør ca. 15.000 – 17.000 kr. pr. måned.
Med en kontoruddannelse kan du varetage en række forskellige stillinger inden for administration og kontorarbejde. Nogle af de mest almindelige stillinger, som du kan varetage er:  

 • Kontorassistent: En kontorassistent er typisk ansvarlig for at håndtere forskellige administrative opgaver såsom at besvare telefonopkald og e-mails, planlægge møder, koordinere rejser, behandle fakturaer, udføre databehandling m.m.
 • Sekretær: En sekretær udfører typisk en række forskellige administrative opgaver, som inkluderer at tage imod besøgende, besvare telefonopkald, planlægge møder og korrespondere med kunder og andre virksomheder.
 • Receptionist: En receptionist fungerer som en virksomheds første kontakt med kunder og besøgende. Opgaver inkluderer at tage imod besøgende, besvare telefonopkald, planlægge møder og korrespondere med kunder og andre virksomheder.
 • Bogholder: En bogholder er ansvarlig for at registrere og håndtere en virksomheds økonomiske transaktioner. Opgaver inkluderer at bogføre indtægter og udgifter, udføre fakturering, udføre betalinger og vedligeholde regnskaber.
 • HR-assistent: En HR-assistent fungerer som en støtte til en virksomheds HR-afdeling. Opgaver inkluderer at behandle ansøgninger, gennemføre screeningsinterviews, vedligeholde medarbejderdokumentation og koordinere medarbejderuddannelsesprogrammer.
 • Projektassistent: En projektassistent fungerer som en støtte til projektledere og teammedlemmer. Opgaver inkluderer at planlægge møder, koordinere projektaktiviteter, opdatere projektplaner og overvåge projektets fremdrift.

Stillingerne findes både inden for den private og offentlige sektor, og kan tage udgangspunkt i forskellige brancher og organisationer såsom: kontorer i virksomheder, offentlige organisationer, konsulentfirmaer, banker og finansielle institutioner, uddannelsesinstitutioner, nonprofit-organisationer etc. 

En kontoruddannelse giver dig også gode muligheder for videreuddannelse. Du får fx direkte adgang til uddannelser som administrationsøkonom, journalist, lærer, socialrådgiver og offentlig administration.