Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

EU- og regionsprojekter

EU-projekt-web
På Aalborg Handelsskole deltager vi aktivt i flere forskellige EU- og Regionsprojekter og det er generelt med det formål at berige vores uddannelsesmiljø og gøre os bedre i stand til at arbejde i en globaliseret verden.
De internationale projekter giver os mulighed for at skabe værdifulde netværksforbindelser til og samarbejde med uddannelsesinstitutioner, organisationer og eksperter fra såvel Europa som hele verden. Det udvider vores horisonter og hjælper med at udvikle en global forståelse blandt vores elever og personale. 

Projekterne giver input til udvikling af nye processer og metoder så vi konstant forbedrer vores faciliteter, innoverer og udvikler nye uddannelsesprogrammer til gavn for såvel elever som undervisere.

Ofte er projekterne også med til direkte at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere, så alle kan udvikle og forfine en bred vifte af færdigheder. Noget, der er med til at styrke elevernes profil og gør dem mere attraktive for arbejdsgiverne. Dertil kommer kendskabet til forskellige sprog, teamwork og en øget kulturel forståelse. Økonomi spiller naturligvis også en rolle, da de støttemidler, som projekterne har med sig, bidrager til at Aalborg Handelsskole kan gennemføre udviklingsaktiviteter langt hurtigere eller i større omfang end ellers, til gavn for hele skolen.

Liste over EU- og regionsprojekter

RegNord_-_EU
Et projekt, som har til formål at styrke overgangen fra FGU til EUD med flere forberedende og støttende indsatser og derved øge unges muligheder for at starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Projektperiode

1. april 2023 – 30. april 2026

Projektpartnere

AMU Nordjylland (projektholder), Aalborg Handelsskole, EUC Nord, SOSU Nord, TECHCOLLEGE, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG), FGU Aalborg, FGU Himmerland, FGU Vendsyssel og FGU Nordvest (Jammer bugt afd.)

Projektbudget

24.868.602,00 mio. kr. Finansiering (afrundet): medfinansiering 33 %, (heraf 8 % deltager- og 25 % egenfinansiering), Region Nordjylland 27 %, Socialfond 40 %

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål, at styrke overgangen fra FGU til EUD med flere forberedende og støttende indsatser og derved øge de unges muligheder for at starte på og fastholdes i en erhvervsuddannelse. Fokus vil være på aktiviteter på tværs af FGU- og EUD-institutioner således at eleverne får et bedre kendskab til erhvervsskolen før skolestart og ekstra støtte og vejledning den første tid på erhvervsskolen, men også medarbejderne på tværs får kendskab til hinandens undervisningsmetoder og pædagogiske tilgange. Der udvikles i den sammenhæng nye metoder og tilgange, der understøtter en lettere overgang fra FGU til EUD.

Antal deltagere: 1180

Antal nye værktøjer, strukturer eller metoder: 5

  1. Metoder til styrkelse af vejledning og coaching ved opstart 
  2. Ung til ung mentorer / tutorordning
  3. Preboardingaktiviteter (korte brobygningsforløb, forlagt værkstedsundervisning)
  4. Uddannelsesmotivationsprofil
  5. Kompetencestafet

Projektaktiviteter

Samarbejdsaktiviteter (medarbejder- og organisationsniveau):

1) Jobshadowing (233 stk.): For at øge den gensidige viden om ”hinandens verdener”, opereres der i projektet med en gensidig ”jobshadowing” eller ”medarbejderpraktik” af 1 dags varighed. Formålet med denne projektaktivitet er at medarbejderne på tværs af FGU- og EUD-skoler kan få mulighed for at lære deres ”kolleger” at kende på de skoler, som enten overleverer eller aftager de unge. Medarbejderne kan tilegne sig inspiration og ny viden om målgruppen og hvordan den didaktiske, pædagogiske og vejledningsmæssige praksis tilrettelægges på andre (typer af) uddannelsesinstitutioner.

2)   2.1 Fælles kompetenceudvikling (5): workshops for medarbejdere (103) med det formål at få et fælles sprog, forståelse og tilgange til elevernes udfordringer. Det kan eks. være oplæg om undervisningsdifferentiering og neuropædagogik.

2.2 Vidensdelingsmøder (5): Opsamling på jobshadowing: hvad har vi lært – hvad kan vi bruge fremadrettet.

3) Kompetencestafetten (1): Vi vil igennem vidensdeling afdække, hvilke redskaber til elev-progression og afklaring vi hver især bruger og om vi kan udvælge et fælles redskab / afklaringsskema – eller udvikle et nyt – og fastlægge en fælles struktur for brugen af det med eleverne – både på FGU og EUD. Eleven oplever derved en kontinuitet i overgang til en ny vejleder og EUD-skolen får de vigtige informationer, de skal bruge, for at støtte eleven bedst muligt.
 
Preboardingaktiviteter (for eleverne):

4) Uddannelsesmotivation – profiltest og samtaler (1100) med FGU-eleverne om uddannelsesmotivation

5) Preboardingforløb på tværs:

5.1) Afviklingen af korte brobygningsforløb / besøg (182) på EUD-skolerne for FGU-elever.

5.2) Afvikling af forlagte værkstedsforløb (297) for FGU-elever.
 
Støtte, vejledning og sociale fællesskaber (for eleverne)

6) Vejledning og støtte i overgangen (490 modtager ekstra støtte):

6.1) Styrkelse af vejledningsindsatsen ifm. kombinationsforløbene/opstart på EUD (eks. tværgående mentorer)

6.2) Forlængelse af vejledningsindsatsen i kombinationsforløbene / opstart på EUD (”efterværn”)

7) Fællesskabsstyrkelse: Ung-til-ung tutorordning (6 tutorordninger): Erhvervsskolerne opretter et ”tutorkorps” af EUD-elever, der hjælper de nye EUD-elever / kombinationselever med at falde til. Dette er velkendt på gymnasier, men en større udfordring i praksis på erhvervsskoler, hvor elevernes vekseluddannelse, gør at de er ganske kort tid ad gangen på skolen.  
STUK
Et projekt der skal udvikle et nyt undervisningsforløb kaldet bæredygtig forretningsforståelse på handelsuddannelsens hovedforløb.

Projektperiode

1. januar 2023 – 31. december 2025

Projektpartnere

Business College Syd (projektholder) og Aalborg Handelsskole.

Projektbudget

760.000 kr.
Børne- og Undervisningsministeriet 95%
Egenfinansiering 5%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle indhold og undervisningsmaterialer til et nyt ugelangt undervisningsforløb på handelsuddannelsens hovedforløb i det obligatoriske fag salgsanalyse. Fokus ligger på nye værdikæder og forretningsmodeller indenfor cirkulær økonomi. Her viser undersøgelser nemlig, at der generelt er langt mellem nuværende kompetencer og virksomhedernes fremtidige behov indenfor bæredygtigt indkøb, ansvarligt salg, markedsføring og kommunikation. Det nye undervisningsforløb skal altså klæde eleverne på til aktivt at understøtte en virksomheds grønne omstilling i forhold til både reduktion af sort energi og økonomisk vækst. 
 
Projektets målgruppe er elever på handelsuddannelsens hovedforløb samt i sidste ende deres oplæringsvirksomheder og kommende arbejdsgivere. 

Projektaktiviteter

Undervisere fra Business College Syd og Aalborg Handelsskole udvikler i samarbejde forløbet om bæredygtig forretningsforståelse, der herefter afprøves i klasserumsundervisningen. Der evalueres blandt både elever og oplæringsvirksomheder, og derefter tilrettes forløbet og afprøves igen. Kvalitetssikring sker i samarbejde med projektets advisory board, der består af faglige eksperter med viden indenfor grøn omstilling og bæredygtighed på det merkantile område. Derudover konsulteres det faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg på Business College Syd og Aalborg Handelsskole samt relevante oplæringsvirksomheder. Når undervisningsforløbet er helt flyveklar, vil andre interesserede skoler kunne få del i det udarbejdede materiale i form af beskrivelser af læseplan, undervisningsaktiviteter, øvelser og opgaver. 
AUB
Et projekt der skal styrke forståelsen mellem skole og virksomhed undervejs i detailelevers hovedforløb.

Projektperiode

1. oktober 2023 – 31. december 2024

Projektpartnere

TietgenSkolen (projektholder), Aalborg Handelsskole, Aarhus Business College, U/Nord og IBC.

Projektbudget

650.000 kr.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 100%
Egenfinansiering 0%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at styrke forståelsen mellem uddannelses- og oplæringssted i forhold til at give eleverne den bedst mulige uddannelse. Spørgeskemaer viser, at kobling mellem læring fra henholdsvis skoleophold og butik ikke altid sker på fuldt tilfredsstillende vis. Hovedårsagen er sandsynligvis, at flere elever og detailvirksomheder ikke føler sig tilstrækkeligt forberedt på eller vidende om, hvad eleverne arbejder/skal arbejde med under skoleophold. Hidtil har den løbende dialog mellem skole og butik oftest foregået via mail og e-boks, og denne form for kommunikation går desværre nogle gange tabt i virksomhederne, så den enkelte oplæringsansvarlige aldrig modtager de relevante informationer. Projektet vil derfor udvikle en app, der skal fungere som fælles platform for elev, skole og oplæringsansvarlig. Formålet er at lette tilgængeligheden til relevant indhold og viden om skoleophold for elev og butik, så begge parter oplever at være bedre forberedt, samt at læringen fra skoleopholdet i større grad bringes i spil i butikken efterfølgende.
 
Projektets målgruppe er detailelever på de deltagende skoler i projektet samt deres oplæringsvirksomheder.
 

Projektaktiviteter

1. Udarbejdelse af kravsspecifikation til app og dernæst app-udvikling. 

2. Opsætning af app med ønsket indhold efterfulgt af beta-version test og evaluering. 

3. Tilpasning af beta-version og dernæst afprøvning af endelig app-version. 

4. Evaluering og resultatmåling samt deling af app med andre skoler.
EU_-_Erasmus
De årlige Erasmus+ mobilitetsprojekter understøtter en række forskellige udlandsophold for både elever og undervisere på EUD, EUX og HHX. Støtten er både økonomisk, administrativ og praktisk.

Projektperiode

Bevilling for 2022: 1. juni 2022 – 31. maj 2024
Bevilling for 2023: 1. juni 2023 – 31. august 2024, kan forlænges til 31. maj 2025

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder) samt skoler og virksomheder i en række forskellige lande, hovedsageligt indenfor EU.

Projektbudget

Bevilling for 2022: 2.360.000 kr.
Bevilling for 2023: 2.140.000 kr. 
Den Europæiske Union 100%
Egenfinansiering 0% (dog kan der forekomme egenbetaling fra eleverne)

Projektmål og målgruppe

Det er projekternes formål at understøtte elever og undervisere, der i forbindelse med specifikke faglige, sproglige og kulturelle læringsmål rejser til udlandet. Elever har mulighed for at gennemføre et såkaldt sprog- og praktikophold, der indeholder undervisningstimer på en sprogskole, praktik i en virksomhed, privat indkvartering samt diverse kulturelle arrangementer med den lokale befolkning. Derudover har dimittender mulighed for at modtage støtte, hvis de vælger at tage arbejde i en udenlandsk virksomhed. Her er lønnen ofte lav og leveomkostningerne høje, men gevinsterne ved at arbejde i udlandet er markante i forhold til fremtidige jobmuligheder. Ansatte har mulighed for at tage på såkaldt jobshadowing, som inkluderer besøg hos partnerskoler eller -virksomheder for at få del i deres faglige erfaring og viden. Det er også muligt for ansatte at få støtte til at tage på kursus i udlandet. 
 
Projektets målgruppe er elever og lærere på EUD, EUX og HHX på Aalborg Handelsskole.
 

Projektaktiviteter

1. Sprog- og praktikophold for elever i to-tre uger 

2. Arbejde i udenlandsk virksomhed for elever, der for nylig har afsluttet deres erhvervsuddannelse. 

3. Jobshadowing for ansatte 

4. Kursusdeltagelse for ansatte 

Derudover kan der ydes støtte til elever, der deltager i europæiske skills-konkurrencer, til undervisere der i en periode skal undervise i udlandet samt til rejse og ophold for eksperter, der inviteres til Aalborg Handelsskole for at undervise/give oplæg. 
AUB_(1)
Et projekt der skal skaffe flere lærepladser til elever, der har valgt uddannelsesretningen Digital Handel. Denne uddannelse er relativt ny, og mange virksomheder kender den ikke.

Projektperiode

1. juni 2023 – 31. maj 2024

Projektpartnere

Aarhus Business College (projektholder), Aalborg Handelsskole, EUC Nordvest, Herningsholm, IBC, Mercantec, Niels Brock, Skive College, Tietgen, U/Nord, UC Holstebro og ZBC.

Projektbudget

1.200.000 kr.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 100%
Egenfinansiering 0%
 

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål, at der skal indgås flere uddannelsesaftaler mellem Digital Handel elever og virksomheder. Digital Handel uddannelsen er stadig i sin spæde start, og der er brug for at hjælpe elever og virksomheder med at finde hinanden. Derfor skal de deltagende skolers virksomhedskonsulenter kompetenceudvikles, så de er solidt rustet til at informere virksomheder om, hvad uddannelsen kan, og hvordan der allerede nu er stort potentiale i at ansætte en Digital Handel elev. Helt praktisk vil der blive booket møder med en lang række relevante virksomheder, og det er herefter målet, at hver deltagende skole skal have indgået 10 uddannelsesaftaler, når projektet slutter. 
 
På den korte bane er projektets målgruppe de deltagende skolers virksomhedskonsulenter, og på den lange bane er det elever og virksomheder.
 

Projektaktiviteter

1. Kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter.

2. Afvikling af møder med relevante virksomheder, der med fordel ville kunne ansætte en Digital Handel elev.  

3. Løbende videndeling mellem de deltagende skolers virksomhedskonsulenter. 
STUK_(1)
Et projekt, som har til formål at styrke overgangen fra FGU til EUD med flere forberedende og støttende indsatser og derved øge unges muligheder for at starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Projektperiode

1. januar 2023 – 31. december 2025

Projektpartnere

Aarhus Business College (projektholder), Aalborg Handelsskole, TietgenSkolen, IBC, U/Nord, Roskilde Handelsskole, Learnmark, ZBC, Skive College, Herningsholm, EUC Lillebælt, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Techcollege, AMU Fyn og Aarhus TECH.

Projektbudget

5.700.000 kr.
Børne- og Undervisningsministeriet 80%
Egenfinansiering 20%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle og afprøve AMU-undervisningsforløb, der giver deltagere fra byggesektoren og produktionsindustrien et grønt mindset og kompetencer indenfor klimatilpasning og grøn omstilling. Forløbene skal udvikles på en sådan måde, at kurserne bygger bro mellem håndværk og produktion på den ene side og administration og ledelse på den anden, så alle fagligheder i en virksomhed bevæger sig mod samme overordnede mål og dermed har større chance for succes. Undervisningen vil foregå i et helt nyt format, der skal sikre, at læring sker i forbindelse med udførelsen af de forskellige deltageres daglige arbejdsfunktion. Praksisnærhed og stor fleksibilitet i undervisningen bliver derfor nøgleordene undervejs i hele projektet. 
 
Projektets målgruppe er håndværkere, produktionsmedarbejdere, administrative medarbejdere og ledere i SMV’er i byggesektoren og produktionsindustrien. SMV’er dækker i denne sammenhæng over virksomheder med 30-250 ansatte. For at få maksimalt udbytte af kurserne, anbefales det, at en virksomhed deltager med mindst 15-20 medarbejdere og meget gerne størstedelen af alle ansatte.

Projektaktiviteter

I projektets første fase analyseres, hvilke behov danske SMV’er har i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Herefter udvikles i anden fase i alt 15-20 mikrolæringsmoduler, der tilgås digitalt efter push-pull modellen. Dvs. at disse helt korte mikrolæringsmoduler skal drive og motivere læringsprocessen (push) og samtidig være til rådighed præcis, når deltageren har behov for det (push). Den lærerdrevne undervisning vil også foregå digitalt i form af webinarer, underviseroplæg, fælles diskussioner og deling af opgaver og øvelser. I tredje fase afprøves mikrolæringsmoduler og undervisning på 6 virksomheder, hvorefter der evalueres, tilrettes og videreudvikles i fase fire. Den fulde afprøvning foregår i fase fem i samarbejde med 12 virksomheder, inden fase seks afslutter projektet med evaluering, implementering og forankring af kurserne på de medvirkende skoler. 
AUB_(1)_(2)
Et projekt der skal øge antallet af indgåede lærepladsaftaler indenfor handelsuddannelsen.

Projektperiode

1. oktober 2023 – 30. september 2024

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder)

Projektbudget

230.000 kr.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 100%
Egenfinansiering 0%
 

Projektmål og målgruppe

Det er projektets helt enkle formål at øge antallet af lærepladsaftaler på handelsuddannelsen på Aalborg Handelsskole. Dette skal ske ved at besøge 100 virksomheder i projektperioden, hvilket forhåbentlig vil udmønte sig i 30 nye lærepladsaftaler. Målet skal nås ved at skabe face-to-face kontakt med nye virksomheder og derved synliggøre enkeltheden i at ansætte en eller flere elever.  
 
Projektets målgruppe er elever på handelsuddannelsen på Aalborg Handelsskole samt nordjyske handelsvirksomheder. 

Projektaktiviteter

1. 100 besøg hos nye virksomheder og virksomheder, som har kapacitet til at ansætte flere elever indenfor alle handelsuddannelsens specialer. 

2. Ekstra hjælp til virksomheder i yderområderne, hvor rekruttering af dygtige elever kan være problematisk.  

3. Matchmaking event, hvor elever og virksomheder kan møde hinanden i uformelt regi.
RegNord
Et projekt der gennem trivselsmålinger skal identificere de områder, hvor udvikling og afprøvning af nye indsatser kan bidrage til, at flere elever gennemfører deres påbegyndte erhvervsuddannelse.

Projektperiode

1. juni 2023 – 31. maj 2026

Projektpartnere

Techcollege (projektholder), Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland og Uddannelseshuset – Jobcenter Aalborg.

Projektbudget

3.300.000 kr.
Region Nordjylland 70%
Egenfinansiering 30%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at højne trivsel og dermed reducere frafald blandt grundforløbselever på partnerskolernes uddannelser. Dette skal ske via såkaldte mikromålinger, dvs. hyppige besvarelser af enkle spørgeskemaer om trivsel, hvor svar typisk vælges fra en kort liste af muligheder. Målingerne vil give et billede af, hvilke områder ligger til grund for eventuel mistrivsel. Forventningen er, at udfordringerne vil ligge indenfor (1) det personlige/private, (2) det sociale og/eller (3) det faglige. Derefter udvikles og afprøves nye indsatser, der hurtigt og effektivt skal kunne sættes i værks i forhold til aktuelle problemstillinger. Indsatserne analyseres og evalueres og skal i fremtiden danne et systematisk grundlag for en prompte og specifik handlingsplan, når en elev er frafaldstruet. Disse handlingsplaner kan involvere både coach, studievejleder, SPS-vejleder, kontaktlærer, mentor og kommunale støtte- og vejledningsinstanser samt indeholde både socialfaglig, pædagogisk, psykologisk og sundhedsfaglig/medicinsk indsats. 
 
Projektets målgruppe er grundforløbselever på partnerskolernes uddannelser. 

Projektaktiviteter

1. Mikromålinger, dvs. løbende trivselscheck hos eleverne.  

2. Kompetenceudvikling af relevant fagpersonale samt videndeling på tværs af projektpartnerne. 

3. Udvikling af målrettede handlingsindsatser overfor elever, der oplever mistrivsel. 

4. Afprøvning af og opfølgning på elevrettede handlingsindsatser. 

5. Evaluering og forankring af projektets resultater. 
AUB_(1)_(2)_(3)
Et projekt der skal teste forskellige indsatser til nedbringelse af detailelevers tid i skoleoplæring.

Projektperiode

1. august 2023 – 31. december 2024

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder)

Projektbudget

123.000 kr.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 100%
Egenfinansiering 0%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at nedbringe den tid, detailelever tilbringer i skoleoplæring. Der ydes støtte til udvikling og afprøvning af forskellige målrettede aktiviteter, der kan øge elevernes overgang til restlæreforhold, og som efterfølgende kan opsummeres i en fremtidig best practice tilgang. Aktiviteterne vil rette sig mod både elever, virksomheder, undervisere og skoleoplæringsansvarlige. 
 
Projektets målgruppe er hovedforløbselever på detailuddannelsen i Center for Skoleoplæring på Aalborg Handelsskole.
 

Projektaktiviteter

1. Elevrettede aktiviteter (f.eks. selvudvikling, arbejdsmarkedsparathed, hjælp til ansøgning og CV, motivationskursus, træning af jobsamtaler, osv.). 

2. Virksomhedsrettede aktiviteter (f.eks. besøg hos virksomhed, matchmaking, virksomhedsforlagt oplæring, osv.). 

3. Aktiviteter rettet mod undervisere og skoleoplæringsansvarlige (f.eks. kompetenceudvikling). 

4. Evaluering af aktiviteterne i projektet i forhold til udviklingen i antallet af igangværende elever, antallet af restlæreaftaler og antallet af udlærte målt mod tidligere år og optag i Center for Skoleoplæring på Aalborg Handelsskole. Herefter fastsættes best practice aktiviteterne, der skal løbende skal videreudvikles og benyttes fremover.  
RegNord_(1)
Et projekt der skal udvikle undervisningsforløb, der inkorporerer FN’s 17 verdensmål i undervisningen på fem erhvervsskoler i Nordjylland.

Projektperiode

1. juni 2021 – 31. maj 2024

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder), EUC Nord, Frederikshavn Handelsskole, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieskoler (HEG) og Techcollege. 

Projektbudget

2.900.000 kr.
Region Nordjylland 70%
Egenfinansiering 30%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle og gennemføre forløb, der inkorporerer FN’s 17 verdensmål i den daglige undervisning. Virksomhederne efterspørger i stigende grad arbejdskraft, der kender verdensmålene, og som aktivt kan bidrage på både det miljømæssige, sociale og økonomiske område. Derfor er det projektets målsætning, at unge i endnu højere grad motiveres til at forholde sig til verdensmålene og være bevidst om de teoretiske såvel som de praktiske tilgange. Dette gøres via hands-on arbejde med verdensmålene i klasserne, hvor både gruppe-, tværfagligt og case-baseret arbejde kommer i spil. Skolerne vil, hvor det er muligt, igangsætte samarbejde på tværs af uddannelser og uddannelsesretninger for give eleverne mulighed for helhedsorienteret undervisning og samarbejde. Underviserne deltager løbende i kompetenceudvikling og netværksarrangementer. Her holder en række nordjyske virksomheder og fagpersoner spændende oplæg, der vil give både inspiration og sparring i forhold til, hvordan verdensmål kan integreres i undervisning og opgaveløsning. I alt deltager næsten 2.700 grund- og hovedforløbselever og 90 undervisere undervejs i projektet.
 
Projektets målgruppe er elever og undervisere på de fem deltagende erhvervsskolers uddannelser. Sekundært får nordjyske virksomheder glæde af elevernes viden, når de kommer ud på arbejdsmarkedet som elever, lærlinge og nyansatte medarbejdere. 

Projektaktiviteter

1. Kompetenceudvikling og netværksarrangementer for undervisere. 

2. Udvikling og gennemførsel af forløb, der integrerer et eller flere af FN’s verdensmål i den daglige undervisning.
nordfokus_-_interreg
Et projekt der skal forbedre mulighederne for unge på erhvervsuddannelser i forhold til at finde praktikpladser på tværs af landegrænserne i Danmark, Norge og Sverige og samtidig løse rekrutteringsudfordringer for arbejdsgivere i regionen.

Projektperiode

1. januar 2023 – 31. december 2025

Projektpartnere

Foreningerne Nordens Forbund (projektholder), Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland, Techcollege, Foreningen Norden ABL Konsult i Malmö Aktiebolag (Sverige), Halmstads Kommune (Sverige), Malmö Kommune (Sverige) og NAV Agder (Norge). 

Projektbudget

28.000.000 kr.
Interreg ØKS 60%
Egenfinansiering 40%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle en praktikmodel, der gør det simpelt for unge på erhvervsuddannelser at gennemføre praktik på tværs af grænserne i Danmark, Norge og Sverige. Det har længe været en bekymring i Danmark, at erhvervsuddannelseselever ikke kan få praktikpladser, mens arbejdsgiverne samtidig mangler kvalificeret arbejdskraft. Disse problemer begynder også at melde sig i både Norge og Sverige. Projektet skal bidrage til at promovere praktik og arbejde på tværs af landegrænser i den nordiske region – både i skole- og uddannelsessektoren, hos arbejdsgiverne, i kommunerne og på det nationale plan. Elever og virksomheder, der deltager i projektet, vil modtage markant praktisk og administrativ støtte i både ansøgnings-, flytnings- og onboardingfasen. Derudover vil elever, der skal i praktik, modtage økonomisk støtte via EU's Erasmus+ program og/eller Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Målet er, at 50-100 unge vil gennemføre praktik, samt at 500 nyuddannede vil finde deres første job i et andet nordisk land. 
 
Projektets primære målgruppe er unge og nyuddannede på erhvervsuddannelser i Danmark, Norge og Sverige. Den sekundære målgruppe er arbejdsgivere i disse lande, der er udfordret i forhold til at finde relevante elever, lærlinge og medarbejdere.
 

Projektaktiviteter

1. Analyse af muligheder og udfordringer for grænseoverskridende praktik og job.  

2. Udvikling af en nordisk praktikmodel for unge på erhvervsuddannelser. Modellen kommer til at indeholde koordinering af relevante praktikpladser både i forhold til elever og arbejdsgivere samt individuel praktisk hjælp i forbindelse med flytning til et andet land og opstart på en fremmed arbejdsplads.  

3. Etablering af et nordisk netværk, der skal gøre det til et naturligt valg for elever, nyuddannede og arbejdsgivere at se mod de øvrige nordiske lande, når der søges praktik/job – elever/ansatte. 

4. Udarbejdelse af informationsmateriale til brug ved studiemesser, karriereevents, netværksmøder, konferencer, mv. samt på sociale medier, hjemmesider og andre digitale platforme.
social-og-boligstyrelsen
Et projekt der skal udvikle en model for styrket samarbejde mellem de aktører, der støtter unge med handicap til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Projektperiode

1. oktober 2021 – 31. december 2024

Projektpartnere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg (projektholder), Aalborg Handelsskole og AMU Nordjylland.

Projektbudget

3.500.000 kr.
Social- og boligstyrelsen 100%
Egenfinansiering 0%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at sikre styrkede overgange for unge med handicap, der enten påbegynder eller allerede er i gang med en erhvervsuddannelse. Med overgange menes fra grundskole til erhvervsskole, fra GF1 til GF2/mesterlære samt fra GF2 til mesterlære eller hovedforløb (virksomhedsoplæring eller skoleoplæring). Der skal udvikles en model, der sikrer overlevering af viden mellem aktørerne på de forskellige trin, så den støtte, eleverne modtager, er kontinuerlig også i forbindelse med større/store forandringer i deres daglige skolegang. Projektet faciliterer flere tema- og kompetenceudviklingsdage, hvor aktørerne hører relevante oplæg fra faglige eksperter efterfulgt af gruppearbejde og videndeling på tværs. 
 
Projektets målgruppe er unge med handicap (autisme, ADHD, senhjerneskade og fysisk handicap), der enten påbegynder eller er i gang med en erhvervsuddannelse.

Projektaktiviteter

1. Styrkelse af organisatoriske forudsætninger og tværsektorielt samarbejde i forbindelse med støtte til unge med handicap. Dette inkluderer kompetenceudvikling af SPS-vejledere, studievejledere, udvalgte faglærere og andre relevante fagpersoner samt udvikling af screeningsværktøjer, der skal hjælpe med hurtigere at identificere unge, der har brug for støtte.  

2. Oprettelse af et ungepanel, der skal videndele med projektgruppen i forhold til udfordringer og behov, når man som ung har et handicap. 

3. Vejledende støtte til virksomheder der enten påtænker eller allerede har tilbudt en oplæringsplads til en elev i projektets målgruppe. Dette inkluderer udarbejdelse af en overleveringsprocedure samt koordinerende og opfølgende samtaler med både virksomhed og elev.  

4. Information og vejledning til grundskoleelever og -lærere om støttemuligheder på erhvervsuddannelserne, særligt SPS. 

5. Oprettelse af en EUD flexklasse, et såkaldt GF2+ hold for elever med kognitive handicaps. Denne klasse modtager samme undervisning som øvrige klasser, men har flere uger til rådighed. 
reset_-_EU
Et projekt der skal kortlægge erfaringer med digital undervisning under COVID-19 og derefter udvikle digitale undervisningsmoduler, der understøtter fortsat digital omstilling på europæiske erhvervsskoler.

Projektperiode

1. februar 2022 – 31. januar 2024

Projektpartnere

Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia SRL Impresa Sociale (projektholder, Italien), Aalborg Handelsskole, NLP Aalborg, Internet Web Solutions SL (Spanien), European Platform for International Cohesion (Italien), Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires (Belgien) og IHK – Projektgesellschaft MBH (Tyskland).

Projektbudget

1.600.000 kr.
Erasmus+ 50%
Egenfinansiering 50%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at klarlægge det digitale kompetenceniveau i kølvandet på COVID-19 hos undervisere på erhvervsskoler i de fem europæiske lande, hvor projektpartnerne kommer fra (Danmark, Belgien, Italien, Spanien og Tyskland). Blandt disse lande er der store forskelle i graden af digitalisering. Nogle er langt fremme både i undervisningen og i samfundet generelt, mens andre først i disse år for alvor er ved at komme i gang med omstillingen. Projektpartnerne vil derfor efter indsamling af data og grundige analyser drage fordel af hinandens respektive udfordringer og ekspertise til at designe en række undervisningsmoduler, der skal styrke undervisernes generelle digitale kompetencer. Målet er en hjemmeside, hvorfra alle frit kan teste både sig selv og sin skole i forhold til fastlagte parametre. Resultatet vil give en idé om stærke og svage sider samt pege mod specifikke læringsmoduler og -værktøjer, der vil kunne øge det generelle niveau. 
 
Projektets målgruppe er erhvervsskoler i EU.

Projektaktiviteter

1. Spørgeskemaundersøgelse til kortlægning af digitale kernekompetencer på den ene side og behov for kompetenceudvikling på den anden. Spørgeskemaet udsendes blandt ansatte på udvalgte erhvervsskoler i de fem deltagende lande (Danmark, Belgien, Italien, Spanien og Tyskland).  

2. Analyse af officielle dokumenter udgivet af EU samt nationale og regionale instanser omhandlende udfordringer, behov og prioriteringer relateret til underviseres digitale kompetencer. Analysen skal afdække eksisterende kompetenceudviklingsmuligheder samt udfordringer ved det generelle kompetencebehov.  

3. Udvikling af specifikke undervisningsmoduler designet til at hæve det generelle digitale kompetenceniveau blandt ansatte på erhvervsskoler.   
4. Udvikling af en matrix, der baseret på testspørgsmål indikerer digitalt kompetenceniveau samt konkluderer, hvilke undervisningsmoduler der med fordel kan gennemføres.
RegNord_(1)_(2)
Et projekt der skal gøre tovejs-feedback til en integreret del af læringsprocessen i online undervisning.

Projektperiode

1. august 2022 – 31. august 2024

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder)

Projektbudget

750.000 kr.
Region Nordjylland 70%
Egenfinansiering 30%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle og implementere en tovejs-feedback-palette, der skal benyttes i forbindelse med online undervisning. Denne læringsform er kendetegnet ved, at underviser og elev er fysisk adskilt undervejs i uddannelsesforløbet, og underviseren kan derfor ikke observere ansigt-til-ansigt, hvordan eleven oplever og lærer af feedback. Ved at udvide skolens digitale læringsplatform med nye funktioner er det muligt at styre feedback-flowet, der præsenteres for eleven. Eleven skal så løbende tilkendegive, i hvor høj grad feedbacken er brugbar samt tilføje noter til underviseren, der beskriver, hvad eleven lærer. Dette gør feedback til en aktiv læringsproces, der samtidig giver underviseren indblik i, om feedbacken optimerer elevens arbejde på den tiltænkte måde.
 
Projektets målgruppe er undervisere og elever på Aalborg Handelsskole, der hhv. leverer og modtager online undervisning. 

Projektaktiviteter

1. Kompetenceudvikling af undervisere i form af workshops om brug af teknologi og didaktik i online undervisning. 

2. Løbende tværfaglig videndeling mellem Aalborg Handelsskoles undervisere. 

3. Tilføjelse af digitale dialogværktøjer til feedback (plugins) på Aalborg Handelsskoles digitale læringsplatform (Moodle). 

4. Udvikling og afprøvning af nye/justerede opgaver, der skal inkorporere digital tovejs-feedback som en aktivt læringsproces. 

5. Evaluering af projektets aktiviteter i forhold til endelig implementering.
AUB_(1)_(2)_(3)_(4)
Et projekt der skal afprøve videopræsentation i forbindelse med elevpladssøgning.

Projektperiode

1. oktober 2023 – 31. december 2024

Projektpartnere

Aalborg Handelsskole (projektholder) og EUC Nord.

Projektbudget

300.000 kr.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 100%
Egenfinansiering 0%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at klæde detailelever på til at kunne producere en kort videopræsentation til brug ved elevpladssøgning. Flere og flere detailvirksomheder efterspørger videopræsentation som en del af ansøgningsmaterialet, og det stiller nye krav til ikke kun elever men også de undervisere og virksomhedskonsulenter, som understøtter deres ansøgningsproces. Der er en klar fordel ved kort og præcist at kunne præsentere sig selv via video, da dette gør virksomheden bedre i stand til at vurdere, om eleven vil være et godt match (fremtoning, udstråling, osv.). Projektet skal hjælpe eleverne udvikle en strategi for, hvordan de præsenterer sig selv bedst muligt overfor en virksomhed, og dernæst skal eleverne producere deres egen personlige video. Denne skal først og fremmest bruges af eleverne i deres ansøgningsproces, men kan også benyttes af skolernes virksomhedskonsulenter i forbindelse med opsøgende arbejde, som på denne måde forhåbentlig vil bidrage til tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler. 
 
Projektets målgruppe er elever på detailuddannelsen på partnerskolerne i projektet. 

Projektaktiviteter

1. Udvikling af koncept samt kortere kompetenceudvikling af relevante fagpersoner, der understøtter eleverne i videoprocessen (præsentationsteknik, kropssprog og it-tekniske krav). 

2. Gennemførsel af kort undervisningsforløb, hvor eleverne instrueres i udvikling og udarbejdelse af videoproduktion. Forløbet inkluderer både analyse af jobopslag (hvad søger virksomheden) og rent teknisk.  Herefter afprøvning i forbindelse med elevernes ansøgningsproces.  

3. Elever og virksomheder evaluerer via spørgeskema projektets effekt i forhold til endelig justering af procedure og implementering på detailuddannelsen på de deltagende skoler. 
STUK_(1)_(2)
Et projekt der skal udvikle et nyt AMU-kursus med fokus på ESG-rapportering.

Projektperiode

1. januar 2023 – 1. marts 2025

Projektpartnere

TietgenSkolen (projektholder), Aalborg Handelsskole og Roskilde Handelsskole.

Projektbudget

2.280.000 kr.
Børne- og undervisningsministeriet 100%
Egenfinansiering 0%

Projektmål og målgruppe

Det er projektets formål at udvikle et nyt AMU-kursus med fokus på ESG-rapportering. ESG står for ’environmental, social and corporate governance’, altså miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold. Fra og med 2026 vil stort set alle virksomhedstyper og -størrelser skulle lave en årlig ESG-rapportering, hvor databaserede nøgletal klart og tydeligt vil vise en virksomheds fokus på bæredygtighed, socialt ansvar og god ledelse. Alle tre er områder, der har betydning for kunder, investorer og samarbejdspartnere. Det nye AMU-kursus vil give deltagere praktisk viden om, hvordan de nødvendige data hentes, beregnes og afrapporteres rent lovmæssigt, og hvordan disse nøgletal på bedst vis synliggøres og kommunikeres udadtil. 
 
Projektets målgruppe er administrations-, regnskabs- og økonomimedarbejdere i mindre virksomheder indenfor f.eks. håndværk, handel, service, det grønne område og oplevelseserhvervet. Målgruppen kan også inkludere tekniske medarbejdere og mellemledere i produktionen/driften, der skal hjælpe med at identificere data til brug i ESG-rapportering. 
 

Projektaktiviteter

I første projektfase klarlægges hvilke konkrete behov virksomhederne efterspørger. Her trækkes på erfaringer fra store virksomheder, der allerede nu er stillet overfor krav om ESG-rapportering, samt på specialistviden fra relevante fagpersoner. I fase to udvikles et pilot-undervisningsforløb, der afprøves både i klasseværelset og hos de virksomheder, der fungerer som sparringspartnere i projektet. I fase tre evalueres undervisningen, og der justeres efter behov, inden fase fire udfolder undervisningsforløbet til afprøvning i fuldt flor. I projektets sidse fase samles der op på erfaringer, og det udviklede materiale stilles til rådighed for andre skoler.
Kontakt os
Projektkoordinering
Bettina Jensen
Bettina Jensen
Projektmedarbejder
Jane Vinter
Jane Vinter
Projektleder