Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Værd at vide om HHX

Nedenfor finder du nogle af de generelle informationer, der er værd at vide om Handelsgymnasiet Aalborg. Informationerne er relevante for både nuværende og kommende elever samt forældre.

Du vil bl.a. kunne finde information vedr. SU, transport, eksamen m.m., samt se Handelsgymnasiets ABC.

Betaling / webshop på HHX

På denne side kan du foretage betalinger til diverse arrangementer såsom studie...

LÆS MERE

SU regler for HHX-elever

Som elev på Handelsgymnasiet - HHX - har du mulighed for at søge SU - Statens U...

LÆS MERE

Sygdom og fravær på HHX

Hvis du er syg og ikke kan møde til undervisningen, skal du give besked til sko...

LÆS MERE

Transport og ungdomskort

Til Handelsgymnasiets afdelinger er der en række gode bus-/togforbindelser. Ung...

LÆS MERE

Eksamen og prøver på HHX

I løbet af dine tre år på Handelsgymnasiet Aalborg skal du op til mindst 9 eksa...

LÆS MERE

Nyhedsbrev målrettet forældre til HHX-elever

Få seneste nyt fra Handelsgymnasiet. Vi har lavet et særligt nyhedsbrev målrett...

LÆS MERE

Handelsgymnasiets ABC

Som elev på HHX kan der være meget at holde styr på. Vi har derfor lavet Handelsgymnasiets ABC, hvor du kan læse mere om, hvad der sker på skolen, og hvad du skal være opmærksom på.

Du kan læse mere om Aalborg Handelsskoles historie, struktur, ledelse, bestyrelse m.v. på siden Om Aalborg Handelsskole.
Når der sker ændringer, som har betydning for skolens registre over elever, bedes dette omgående meddelt på kontoret. Husk også at bopælsændringer kan have betydning for din SU. Er du under 18 år vil vi også gerne have besked om ændringer i værgeadresser/værgestatus, da disse oplysninger ikke automatisk opdateres i vores elevregistreringssystem.
Har du en igangsætter i maven eller har gode idéer til produkter og services, kan du få rådgivning og hjælp i skolens inkubationsmiljø AHEAD. Her kan du arbejde praktisk med din idé, få værktøjer til at komme videre og møde lærere og rådgivere, der har været der selv.

3.g’ermes ’Blå Bog’ er en gammel tradition. Hav gymnasiets studie- og ordensregler, SHARE-værdier og retningslinjer for blå bog med jer, så bogen bliver positiv og sjov - og ikke sårende, pinlig eller mobbende over for nogle af klassekammeraterne. Ord på skrift kan virke hårde og unuancerede, så sørg for at ingen føler sig krænket og hængt ud. Vi henstiller til, at der ikke er udtalelser om ansatte ved Aalborg Handelsgymnasium i Blå Bog.

Som elev på en ungdomsuddannelse som hhx har du mulighed for at få rabat på transportudgifter via Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Du skal bestille et ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Her skal du også genbestille eller foretage ændringer, hvis du allerede har et ungdomskort. Du kan benytte ordningen, selvom du ikke er gammel nok til at få SU.
Du har igennem hele din hhx-uddannelse mulighed for gratis at låne alle de bøger, du skal bruge for at gennemføre din uddannelse. Undtaget er dog specielle ordbøger mv. Du har selvfølgelig ansvaret for at behandle bøgerne med respekt, således at bøgerne ved afleveringen er i samme stand, som da du modtog dem. Ved udlevering af bøgerne skriver du under på at have modtaget bøgerne til låns, og du er derfor erstatningspligtig, såfremt bøgerne bortkommer eller ødelægges mens de er i din varetægt.
Skolen anvender digital post, og i al kommunikation mellem skole og elev/forældre anvendes E-boks. Breve med personfølsomme oplysninger sendes ikke i almindelig mail. Breve med fortrolige oplysninger som f.eks. fraværsbreve, indkaldelser til samtaler mv. sendes i E-boks.
På skolen findes et elevdemokrati, som varetager elevernes interesser på skolen. For at kunne deltage i skolens elevdemokrati, skal du være aktiv på skolen og ikke have fravær. Elever der forsømmer undervisningen kan ikke deltage i råd og udvalg.
I hvert skoleår kan elevrådet arrangere op til fire fester i afdelingens lokaler. Elevrådet står som arrangør og har det økonomiske ansvar, sådan at såvel overskud som underskud tilfalder/dækkes af elevrådet. Festerne er udelukkende forbeholdt eleverne på afdelingen.
Når elever, som led i undervisningen i gymnasiet, producerer digitale produkter og produktioner, hvori der indgår billeder, lyd, video m.v. af personer, som kan identificeres, er dette ligestillet med behandling af personoplysninger om disse personer. Det betyder også, at elevproduktioner er omfattet af reglerne i databeskyttelseslovgivningen. I forbindelse med elevproduktioner er der tale om en oplysningspligt, hvor de medvirkende skal have viden om produktionens formål og den måde produktionen bruges og evt. distribueres på. Der kan også være tale om, at de medvirkende, skal give deres samtykke til at medvirke i elevproduktionen, herunder underskrive en samtykkeerklæring. Dette gælder såfremt de ikke er elever på gymnasiet og produktionen skal offentliggøres på internettet.
Du kan læse mere om eksamen på HHX her og i ’Eksamenshåndbogen’, som bliver lagt ud på Studie+ efter eksamensorienteringen i maj måned. Eksamens- og prøveperioden strækker sig fra sidste skoledag og frem til sidst mulige eksamensdag.

Interne prøver og studieområder (SO-forløb) er en obligatorisk del af HHX-uddannelsen. Derfor er tilstedeværelse påkrævet til interne prøver og arbejde med/fremlæggelse i studieområderne, både i alm. undervisningstid og eksamensperioden.
Du skal vide, at du ikke er alene, hvis du får ondt i maven ved tanken om at skulle til eksamen. Hvert år tilbydes et særligt kursus i at modvirke eksamensangst. Her får du gode råd og kendskab til teknikker, der kan hjælpe dig til at få styr på din angst, og dermed komme godt igennem eksamen. Henvend dig til din studievejleder for at høre mere om kurset.
14. maj 2024Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før d. 27. maj 2024.
22. maj 2024Offentliggørelse af eksamensplanen
Du har et selvstændigt ansvar for dine egne handlinger og er dermed forpligtet til at erstatte eventuelle skader, som forvoldes. Du har erstatningspligt, hvis du ødelægger skolens ejendom. Er du ved et uheld kommet til at ødelægge skolens inventar eller ejendom, er det vigtigt, at du straks henvender dig på skolens kontor, og fortæller om skaden. Skolen vil så vurdere, om du skal gøres erstatningspligtig for ødelæggelserne.
En gang om året gennemføres en evaluering af undervisningen i alle fag, hvor du vurderer din egen indsats i undervisningen, selve undervisningen i de enkelte fag og underviserens rolle. Efterfølgende drøftes resultaterne af evalueringen med fagets underviser.
Skolen er omfattet af statens selvforsikring. Skolen kan ikke tegne ansvarsforsikring i forhold til eleverne, hvorfor du selv skal sørge for at være ulykkes- og ansvarsforsikret. Dette kan eventuelt ske som led i dine forældres forsikringer. Elever, der forvolder skade på skolen - herunder også i forbindelse med arrangementer udenfor skolen, kan blive gjort økonomisk ansvarlig for det tab, der opstår i forbindelse hermed.
Der er på Handelsgymnasiet en tradition for, at 3.g’erne arrangerer en festlig gallafest, som de selv finansierer. Ved denne lejlighed holder eleverne fest i ”fineste skrud”.
Glemte sager kan, hvis de er blevet indleveret, afhentes ved henvendelse til elevadministrationen eller vagtmesterkontoret. Skolen kan ikke påtage sig noget økonomisk ansvar for tab opstået i forbindelse med de glemte sager.
I 1.g er der planlagt en hel dag med introtur hos Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev som en del af undervisningen. Dagen er placeret efter starten i studieretningsklasserne.
Som elev er du forpligtet til at overholde de gældende regler for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole. Reglerne bliver du introduceret til i begyndelsen af skoleåret.

Skolen bruger elektronisk kommunikation. Du skal derfor gøre følgende:
  • Tjekke Studie+ og sms dagligt
  • Tjekke din e-mail ofte og på opfordring
  • Sørge for at ændre dit mobilnummer + email på Studie+

http://moodle.ah.dk kan du finde rummet IT på AH, hvor du kan finde vejledninger, tips og tricks, kontaktpersoner og meget mere.

Besøg også IT-centret her: http://www.facebook.com/it.paa.ah.
Skolens kantine tilbyder et varieret udbud af både kolde og lune retter samt læskedrikke og slik. Kantinen har endvidere udarbejdet en kostpolitik, der er inspireret af Fødevarestyrelsens materiale om sund kantinedrift. Dette er med til at sikre, at du kan købe sund og ernæringsrigtig mad.

Åbningstiderne fremgår af opslag i kantinen. Du kan downloade kantinens app, som hedder ’The Cantina’.
Hvis du er utilfreds med undervisningen, skal du altid først henvende dig til din faglærer, der står for undervisningen. Vi opfordrer dig til at indgå i en konstruktiv og fremadrettet dialog inden en eventuel skriftlig klage. Skulle du alligevel i det daglige eller ved afgivelse af en standpunktskarakter føle, at du ikke bliver behandlet korrekt, så har du mulighed for at klage. En klage skal afleveres til skolens ledelse inden der er gået 2 uger. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Du er velkommen til at kontakte ledelsen med henblik på vejledning.

Der gælder særlige regler for klager i forbindelse med eksamen, se ’Eksamenshåndbogen’ eller uvm.dk.
Af hensyn til persondataforordningen skal elever og undervisere undlade at kommunikere på mail. I stedet skal Studie+ samtalefunktion benyttes.
Til din klasse er der knyttet en kontaktlærer, som er udpeget blandt klassens lærere. Kontaktlærerens opgaver er bl.a. at informere om forhold, der er af betydning for klassen, og at repræsentere klassen i forhold til administration, lærere og ledelse.
Der afholdes en ugentlig lektiecafé i matematik, hvor du har mulighed for at få hjælp til dine opgaver. 

Du vil blive introduceret for lektiecaféen ved skoleårets start. 
  • Alle lektier skrives ind i Studie+.
  • Lektier indskrives i Studie+ senest kl. 16.00 på skoledagen før lektionen. Det gælder også weekender og ferier. Lektier til eksempelvis onsdag skal gives for senest tirsdag kl. 16.00, og lektier til mandag skal gives for senest fredag kl. 16.00.
  • Maksimalt én skriftlig aflevering pr. skoledag for en given klasse.
  • Afleveringstidspunktet for alle skriftlige afleveringer i Studie+ skal være i tidsrummet kl. 16.00 - 22.00.
  • Skriftlige afleveringer med en elevtid på 4 timer eller derover skal gives for minimum 10 dage før afleveringsfristen.
  • Fordybelsestiden pr. uge bør ikke overstige 12 timer.
Efter skolestart opkræver vi et materialegebyr på kr. 500,-, som dækker udgifter til bl.a. fotokopi, elektroniske ordbøger samt de programmer, vi bruger i undervisningen. Beløbet dækker alle tre år på Handelsgymnasiet. Såfremt du ønsker selv at købe programmerne er du velkommen hertil. Skolen anbefaler dog, at du køber gennem skolen, idet vi så kan være behjælpelige med udfordringer vedr. brugen af programmerne. Køber du andre programmer end de, som skolen anbefaler, kan vi desværre ikke bistå dig ved brugen af programmet.
I Aulaen, ved kantinen, er der adgang til mikrobølgeovn for elever.
(Gælder kun for Handelsgymnasiet i Turøgade)
På HHX benyttes Microsoft Teams som undervisningsplatform. Hvert enkelt fag har sit eget Team. Endvidere bruger IT og administrationen også Microsoft Teams i forskellige sammenhænge, der har betydning for dig.
I undervisningstiden kan du blive bedt om at aflevere din mobil i et ”mobilhotel”, når undervisningslektionen starter. I 1.g er dette obligatorisk.
http://moodle.ah.dk vil der være supplerende undervisningsmateriale fra dine undervisere. Hvert enkelt fag har sit eget moodlerum. Endvidere bruger IT og administrationen også Moodle i forskellige sammenhænge, der har betydning for dig.
Skal du have udbetalt SU, skal du have en NemKonto. Læs mere på www.nemKonto.dk, www.su.dk eller tal med dit pengeinstitut.
Elektroniske ordbøger forefindes via skolens netværk.
På Aalborg Handelsgymnasium har vi studie- og ordensregler, som du som elev skal kende og rette dig efter. 
For at holde på skolens parkeringsplads, kræves en parkeringstilladelse fra skolens administration. Parkeringstilladelse forudsætter, at du har mindst 20 km mellem skole og hjem, men vi kan ikke garantere alle elever med 20 km eller derover en parkeringsplads. Du kan noteres på en venteliste, og så bliver du kontaktet af administrationen, hvis der kommer ledige pladser. 

Særligt for Turøgade
Cykler, knallerter og el-løbehjul SKAL parkeres i cykelstativerne i Lollandsgade eller ved parkeringspladsen på skolens areal. Der må IKKE parkeres cykler, knallerter mv. i Turøgade, og HELLER IKKE foran beboelsesejendommene i Lollandsgade, Turøgade, Ærøgade og Langelandsgade.

Særligt for Saxogade
Cykler, knallerter og el-løbehjul SKAL parkeres i cykelkælderen.
Du kan læse om Aalborg Handelsskoles persondatapolitik her.
Det er forbudt at indtage alkohol og euforiserende stoffer på skolens område, på studieture eller ifm. øvrige skolearrangementer. Læs ”Aalborg Kommunes rusmiddelpolitik for ungdomsuddannelser” her.
Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8.15 og 15.10 (enkelte dage til kl. 16.25) og du skal være til rådighed inden for dette tidsrum. Omfattende skemaændringer varsles normalt senest 1 uge før.

Skemaet er ikke ens hele året igennem, så tjek ofte dit skema i Studie+. Selvom vi bestræber os på, at alle timer kan gennemføres som planlagt, kan aflysninger i praksis aldrig helt undgås. Der kan være tale om, at lærere ikke er til stede pga. sygdom, faglige kurser, eksamenskommisionsarbejde, virksomhedsbesøg o. lign. I sådanne tilfælde forsøger vi at mindske generne for jer mest muligt. Når det tidsmæssigt er muligt, sætter lærerne jer i gang med allerede planlagte aktiviteter, så I kan gennemføre f.eks. opgaveløsning i grupper.
Se vores Års- og feriekalender her.
Bruges, når information skal ud til dig i en fart. Bruges i forbindelse med aflysning af timer og til udsendelse af diverse remindere.
Som HHX-elev har du mulighed for at komme i sprog- og praktikophold i udlandet i 3 uger med Erasmus+. Lige nu kan du bl.a. komme til Spanien, Tyskland, Frankrig eller Irland.
I Studie+ kan du finde dit skema, afleveringer, fravær og karakterer. Det er altså på Studie+ at du kan se meddelelser, opgaver og lektier fra dine lærere og fra skolen. Du kan logge på Studie+ hjemmefra på www.studieplus.dk med dit UNI-login. Studie+ virker på
alle enheder (PC, mac, smartphone osv.). Der er også udviklet en app, hvor du kan finde alle dine oplysninger. App’en hedder ’Studie+’ og kan hentes til iPhone og Android.
Der er en lang tradition på skolen for studieture. Studieturen er af en uges varighed, og gennemføres i 2.g. På Handelsgymnasiet findes desuden internationale klasser, hvor der er planlagt studieforløb i både 1.g og 2.g. Der er udarbejdet specifikke retningslinjer for studieture, og disse skal underskrives inden studieturen af eleven og forældre, hvis du er under 18 år. Alle gymnasiets studieture er alkoholfrie.
Når du går på hhx har du mulighed for at søge om Statens Uddannelsesstøtte, SU. Du kan få mere information om mulighederne hos SU-medarbejderne på skolen, hvor du også kan få en folder.

Selve ansøgningen om SU sker elektronisk via www.su.dk. For at kunne søge om SU skal du bruge enten en digital signatur, pinkode eller NemID. Du kan læse mere på www.su.dk.
Er du syg, eller er du på anden vis nødt til at forsømme undervisningen pga. uopsættelige lægebesøg o.lign, skal du altid meddele dit fravær og årsagen hertil i Studie+. Skolen kan i nogle tilfælde kræve lægeerklæring. Ved sygefravær har du pligt til selv at følge med i klassens arbejde.

Registrering af fravær sker ved lektionens begyndelse. Det er ikke muligt at få fri ud over de ferier og fridage, der er angivet i skolekalenderen.
Handelsgymnasiet deltager i forskellige talentprogrammer inden for humaniora, samfundsvidenskab, matematik og sprog. Deltagelse er frivilligt, og du skal udpeges af dine undervisere.
Skoletiden er tobaks- og nikotinfri, dvs. fra første lektion til og med sidste lektion (kl. 8.00-15.30) herunder eventuelle mellemtimer, ligesom alle aktiviteter arrangeret af skolen eksempelvis fredagscaféer, elevfester, ekskursioner og studieture er tobaks- og nikotinfrie. Skoletiden gælder både på og uden for skolens matrikel. Det er derfor ikke tilladt at ryge, dampe, snuse eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det er tilladt at anvende nikotintyggegummi.
I efteråret gennemføres en trivselsmåling for alle elever på Aalborg Handelsgymnasium, hvor du kan udtrykke din mening om konkrete og generelle forhold på skolen.
En tutor er en ældre elev, der kan hjælpe nye elever ved at svare på spørgsmål omkring uddannelse, fag, lektier, sociale aktiviteter etc. Til hver klasse er der tilknyttet tutorer, som hjælper de nye klasser med at blive rystet sammen og få styrket det sociale sammenhold.
Handelsgymnasiet Turøgade er en stor skole fordelt på mange bygninger. Der er mange ind- og udgange på skolen og disse er i dagtimerne uaflåste. Det betyder, at der kan komme uvedkommende på skolens områder, og vi har desværre oplevet tyverier fra tasker og overtøj, som ligger uden opsyn i skolens lokaler. Derfor: Lad ALDRIG dine personlige ejendele ligge i klasserne uden opsyn. Det gælder bærbare computere, mobiltelefoner, tasker med penge og nøgler mv. Lad heller ikke din skoletaske stå uden opsyn, da du er erstatningspligtig overfor mistede studiebøger. Skolen har ingen erstatningsansvar overfor elevernes ting, og skulle du miste noget på skolen, skal det derfor meldes til din egen forsikring samt politiet som enhver anden tyverisag.
Skulle du fortryde dit valg af uddannelse, eller af anden årsag få brug for at afbryde din uddannelse på Aalborg Handelsgymnasium, er du forpligtet til at underrette skolen. Du skal udfylde udmeldelsespapirer i samarbejde med din studievejleder, og samtidig aflevere dine studiebøger, evt. buskort og give besked om, at din SU skal standses.
Du skal medbringe egen pc, og der er ikke mulighed for udlån af PC fra skolen. Du skal også selv medbringe papir og skriveredskaber.

Turøgade
Materialer der anvendes i undervisningen placeres til dig i Microsoft Teams. Du skal tilgå Microsoft Teams på https://www.office.com – login foregår med AH-login.

Saxogade
Materialer der anvendes i undervisningen placeres til dig i Moodle. Du kan tilgå Moodle på moodle.ah.dk - login foregår med UNI-login.

Turøgade

1.g

2.g og 3.g
108.15 - 09.25
108.15 - 09.25
209.40 - 10.50
209.40 - 10.50
311.00 - 12.10
311.20 - 12.30
412.40 - 13.50
412.40 - 13.50
514.00 - 15.10
514.00 - 15.10
615.15 - 16.25
615.15 - 16.25

Saxogade

1.g, 2.g og 3.g


108.15 - 09.25


209.40 - 10.50


311.00 - 12.10


412.40 - 13.50


514.00 - 15.10


615.15 - 16.25


Når du og dine klassekammerater har virtuel undervisning, skal I have kameraet tændt. Sørg også for at have en velfungerende mikrofon.
Lovbestemmelser påbyder skolen at informere om karakterer, fravær mv. til forældre/værge til de elever, der endnu ikke er fyldt 18 år. Desværre får skolen ikke automatisk opdateret værgeoplysningerne fra centrale registre, hvilket ofte resulterer i fejlmeldte postforsendelser. Vi vil derfor gerne opfordre forældre/værge til at informere handelsgymnasiets administration, såfremt der sker ændringer i de oplysninger vi har fået på elevens optagelsespapirer. Især ændringer i forældremyndighed og adresse har betydning.

Handelsgymnasiets elevadministrationssystem sletter automatisk værgeoplysninger på eleverne, når de fylder 18 år. Det er derfor ikke muligt for skolen at kontakte forældre/værge for elever der er myndige.