Toggle navigation

Kvalitet og evaluering på Aalborg Handelsskole

På alle Aalborg Handelsskoles uddannelser og kursusaktiviteter er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Her giver vi et samlet overblik over vores udviklingsarbejde.
Aalborg Handelsskole ønsker at fremstå som en handlekraftig uddannelsesinstitution med fokus på en erhvervsrettet uddannelse af høj kvalitet og med fokus på både elever, virksomheder og medarbejdere. For at understøtte, videreudvikle og dokumentere skolens kvalitet er der udformet en kvalitetssystematik for kvalitetsarbejdet.

Ved kvalitetssikring og –udvikling forstås et systematisk, kontinuerligt arbejde med evaluering og opfølgning/udarbejdelse af handleplaner m.h.p. en styrkelse af kvaliteten i alle af Aalborg Handelsskoles ydelser. Kvalitet er et resultat af uddannelsernes indhold, undervisningsmaterialet, lærernes kompetencer, administrationens kompetencer og andre forhold, der påvirker læringsoplevelsen.

På alle Aalborg Handelsskoles uddannelser og kursusaktiviteter er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Desuden er det en naturlig følge af Aalborg Handelsskoles vision, at alle medarbejdere til stadighed har fokus på sikring og udvikling af såvel kerneydelsens samt andre ydelsers kvalitet.
 
Skolen har et klart ønske om at fremstå med en stor åbenhed om, hvad der foregår på området for kvalitet og evalueringer og ønsker samtidigt at leve op til diverse love og bekendtgørelser om kvalitet, gennemsigtighed og åbenhed. 

Kvalitetssystematik

For til stadighed at kunne forbedre arbejdet med at skabe læring hos vores elever, laver vi forskellige undersøgelser. Resultaterne herfra anvender vi til at lave handlingsplaner og udføre dem. Man kan sige, at rammerne for undervisning løbende tilpasses pga. af interne og eksterne påvirkninger herunder love og bekendtgørelser. Vi forsøger at skabe de bedste muligheder for læring gennem opfølgning på dét, som vores elever oplever i undervisningssituationen.  

Aalborg Handelsskoles kvalitetssystematik skal give et overordnet billede af det systematiske kvalitetsarbejde, der foregår på skolen. 

Download

Kvalitet og evaluering - Handelsgymnasiet

Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser med henblik på at få et godt billede af, hvilke opgaver der skal arbejdes med i de kommende år. Her finder du elevtrivselsundersøgelsen fra Saxogade:


Download:
Elevtrivselsundersøgelser - Saxogade - 2020 (352 kB)
Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser med henblik på at få et godt billede af, hvilke opgaver der skal arbejdes med i de kommende år. Her finder du elevtrivselsundersøgelsen fra Saxogade:

 
Download:
Elevtrivselsundersøgelser - Turøgade - 2020 (352 kB)
Handelsgymnasiet Aalborg arbejder målerettet med at fremme elevers læring og trivsel, og forebygge elevfrafald ved hjælp af en række handlingsparametre. Læs mere i vores fastholdelsesstrategi.

Download:
Fastholdelsesstrategi - Handelsgymnasiet Aalborg (98 kB)

Loven om gennemsigtighed og åbenhed er til for, at du har mulighed for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. I Danmark er alle uddannelsesinstitutioner forpligtet til at offentliggøre resultater af evalueringer, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter, overgangsfrekvenser m.m. Nedenfor finder du tallene for HHX:

I henhold til ”Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser” (BEK nr. 497 af 18/05/2017) udarbejdes der en selvevalueringsrapport for Aalborg Handelsgymnasium. 

Download:
2021_Selvevaluering_HHX.pdf (478 kB)
Se en samlet oversigt over progressionsplanenerne for de obligatoriske fag. Her kan du se de enkelte fags bidrag til udviklingen af elevernes kompetencer.

Download:
Fagenes_kompetenceprogression_-_samlet_2021.pdf (270 kB)

Kvalitet og evaluering - EUD og EUX Business

Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser på vores EUD og EUX-uddannelser med henblik på at få et godt billede af elevernes trivsel. Besvarelserne skal bruges til at synliggøre, hvilke indsatsområder vi med fordel kan vælge for at fastholde og forbedre arbejdet med kvaliteten i uddannelserne. 
Download:
Elevtriveselsundersøgelser - EUD - 2015 (2 MB)
Som opfølgning på alle undersøgelser på uddannelsesniveau udarbejdes der handlingsplaner, som viser hvilke aktiviteter der skal udføres for at skabe en forbedring.
Undervisningsplanen (LUP) beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag og moduler eleverne skal igennem på både grundforløb og hovedforløb.

Nedenfor finder du skolens selvevaluering for skolens erhvervsuddannelser. 

Download:
Selvevaluering_-_tilmelding_frafald_og_fastholdelsesindsatser_2021-2022.pdf (2 MB)
Se skolens selvevaluering ift. øget gennemførelse og bedre overgang fra grundforløb til hovedforløb.

Download:
Selvevaluering - fastholdelse og overgang til hovedforløb (108 kB)
Nedenfor finder du skolens selvevaluering for fjernundervisning på erhvervsuddannelserne.
Download:
Selvevaluering_2021-2022_fjernundervisning.pdf (382 kB)

Kvalitet og evaluering - Voksen og Efteruddannelse

Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at Aalborg Handelsskole løbende evaluerer skolens AMU-uddannelser. Hertil anvendes evalueringssystemet viskvalitet.dk.
 

Kvalitet og evaluering - Hovedforløb og Center for Skoleoplæring

Center for Skoleoplæring gennemfører løbende en elevtrivselsundersøgelse med henblik på at få et godt billede af, hvilke opgaver der skal arbejdes med i de kommende år.
Download:
Elevtriveselsundersøgelse - PraktikCenter - 2017 (9 MB)
Find din afdeling