Kvalitet og evaluering på Aalborg Handelsskole

På alle Aalborg Handelsskoles uddannelser og kursusaktiviteter er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Her giver vi et samlet overblik over vores udviklingsarbejde.
Aalborg Handelsskole ønsker at fremstå som en handlekraftig uddannelsesinstitution med fokus på en erhvervsrettet uddannelse af høj kvalitet og med fokus på både elever, virksomheder og medarbejdere. For at understøtte, videreudvikle og dokumentere skolens kvalitet er der udformet en kvalitetssystematik for kvalitetsarbejdet.

Ved kvalitetssikring og –udvikling forstås et systematisk, kontinuerligt arbejde med evaluering og opfølgning/udarbejdelse af handleplaner m.h.p. en styrkelse af kvaliteten i alle af Aalborg Handelsskoles ydelser. Kvalitet er et resultat af uddannelsernes indhold, undervisningsmaterialet, lærernes kompetencer, administrationens kompetencer og andre forhold, der påvirker læringsoplevelsen.

På alle Aalborg Handelsskoles uddannelser og kursusaktiviteter er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Desuden er det en naturlig følge af Aalborg Handelsskoles vision, at alle medarbejdere til stadighed har fokus på sikring og udvikling af såvel kerneydelsens samt andre ydelsers kvalitet.
 
Skolen har et klart ønske om at fremstå med en stor åbenhed om, hvad der foregår på området for kvalitet og evalueringer og ønsker samtidigt at leve op til diverse love og bekendtgørelser om kvalitet, gennemsigtighed og åbenhed. 

Kvalitetssystematik

For til stadighed at kunne forbedre arbejdet med at skabe læring hos vores elever, laver vi forskellige undersøgelser. Resultaterne herfra anvender vi til at lave handlingsplaner og udføre dem. Man kan sige, at rammerne for undervisning løbende tilpasses pga. af interne og eksterne påvirkninger herunder love og bekendtgørelser. Vi forsøger at skabe de bedste muligheder for læring gennem opfølgning på dét, som vores elever oplever i undervisningssituationen.  

Aalborg Handelsskoles kvalitetssystematik skal give et overordnet billede af det systematiske kvalitetsarbejde, der foregår på skolen. 

Kvalitet og evaluering - Handelsgymnasiet

Elevtrivselsundersøgelser på HHX

Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser med henblik på at få et godt billede af, hvilke opgaver der skal arbejdes med i de kommende år.

Download:
Elevtrivselsundersøgelser - HHX - 2019 (322 kB)

Fastholdelsesstrategi for Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet Aalborg arbejder målerettet med at fremme elevers læring og trivsel, og forebygge elevfrafald ved hjælp af en række handlingsparametre. Læs mere i vores fastholdelsesstrategi.

Download:
Fastholdelsesstrategi - Handelsgymnasiet Aalborg (98 kB)

Karakterer, gennemførelse og overgang for HHX

Loven om gennemsigtighed og åbenhed er til for, at du har mulighed for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. I Danmark er alle uddannelsesinstitutioner forpligtet til at offentliggøre resultater af evalueringer, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter, overgangsfrekvenser m.m. Nedenfor finder du tallene for HHX:

Selvevaluering på HHX

I henhold til ”Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser” (BEK nr. 497 af 18/05/2017) udarbejdes der en selvevalueringsrapport for Aalborg Handelsgymnasium. 

Download:
Selvevaluering - Handelsgymnasiet Aalborg (314 kB)

Kvalitet og evaluering - EUD og EUX Business

Elevtrivselsundersøgelser på EUD og EUX

Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser på vores EUD og EUX-uddannelser med henblik på at få et godt billede af elevernes trivsel. Besvarelserne skal bruges til at synliggøre, hvilke indsatsområder vi med fordel kan vælge for at fastholde og forbedre arbejdet med kvaliteten i uddannelserne. 
Download:
Elevtriveselsundersøgelser - EUD - 2015 (2 MB)

Handlingsplaner på EUD og EUX

Som opfølgning på alle undersøgelser på uddannelsesniveau udarbejdes der handlingsplaner, som viser hvilke aktiviteter der skal udføres for at skabe en forbedring.

Karakterer, gennemførelse og overgang

Lokale undervisningsplaner

Undervisningsplanen (LUP) beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag og moduler eleverne skal igennem på både grundforløb og hovedforløb.

Kvalitet og evaluering - Hovedforløb og PraktikCenter

Trivselsundersøgelse - PraktikCenter

PraktikCentret gennemfører løbende en elevtrivselsundersøgelse med henblik på at få et godt billede af, hvilke opgaver der skal arbejdes med i de kommende år.
Download:
Elevtriveselsundersøgelse - PraktikCenter - 2017 (9 MB)
Find din afdeling