Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Kvalitet og evaluering på Aalborg Handelsskole

_A7A2876
På alle Aalborg Handelsskoles uddannelser og kursusaktiviteter er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Her giver vi et samlet overblik over vores udviklingsarbejde.
Aalborg Handelsskole ønsker at fremstå som en handlekraftig uddannelsesinstitution med fokus på en erhvervsrettet uddannelse af høj kvalitet og med fokus på både elever, virksomheder og medarbejdere. For at understøtte, videreudvikle og dokumentere skolens kvalitet er der udformet en kvalitetssystematik for kvalitetsarbejdet ligesom der er udarbejdet en pædagogisk ramme.

ah2018_1168
Ved kvalitetssikring og –udvikling forstås et systematisk, kontinuerligt arbejde med evaluering og opfølgning/udarbejdelse af handleplaner m.h.p. en styrkelse af kvaliteten i alle af Aalborg Handelsskoles ydelser. Kvalitet er et resultat af uddannelsernes indhold, undervisningsmaterialet, lærernes kompetencer, administrationens kompetencer og andre forhold, der påvirker læringsoplevelsen.

For til stadighed at kunne forbedre arbejdet med at skabe læring hos vores elever, laver vi forskellige undersøgelser. Resultaterne herfra anvender vi til at lave handlingsplaner og udføre dem. Man kan sige, at rammerne for undervisning løbende tilpasses pga. af interne og eksterne påvirkninger herunder love og bekendtgørelser. Vi forsøger at skabe de bedste muligheder for læring gennem opfølgning på dét, som vores elever oplever i undervisningssituationen.

Aalborg Handelsskoles kvalitetssystematik skal give et overordnet billede af det systematiske kvalitetsarbejde, der foregår på skolen.

Den pædagogiske ramme er tænkt som en beskrivelse af, hvordan uddannelsernes formål realiseres på Aalborg Handelsskole. Den pædagogiske ramme bygger dels på Aalborg Handelsskoles vision og værdigrundlag, dels på regelgrundlag i form af ministerielle bekendtgørelser og vejledninger.

Formålet med den pædagogiske ramme er at beskrive uddannelsens pædagogik og arbejdsformer - dvs. hvordan elevernes og kursisternes læringsprocesser tilrettelægges, således at de i løbet af uddannelsen tilegner sig de kompetencer inden for erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige områder, der er beskrevet i Bekendtgørelsen.

Den pædagogiske ramme er tænkt dels som en beskrivelse af, hvordan uddannelsernes formål realiseres på Aalborg Handelsskole, dels som en markering af skolens værdier og kortfattet anskueliggørelse af, hvordan de udmøntes i praksis. Rammen er dermed en vejledning for lærere og ledere, der tydeliggør, hvad det er vi gør og hvorfor, når vores elever deltager i de processer, der under ét kaldes læring – og inspirere til fortsat pædagogisk udvikling.

Download

Kvalitet og evaluering - Handelsgymnasiet

Det er undervisningsministeriets love og bekendtgørelser, der danner rammen om HHX-uddannelsen. Vi har her samlet de vigtigste links vedr. uddannelsen, vores kvalitetssikring samt evalueringer.

Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser med henblik på at få et godt billede af, hvilke opgaver der skal arbejdes med i de kommende år. Her finder du elevtrivselsundersøgelsen fra Saxogade:


Download:
Elevtrivselsundersøgelse - Saxogade - 2023 (2 MB)
Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser med henblik på at få et godt billede af, hvilke opgaver der skal arbejdes med i de kommende år. Her finder du elevtrivselsundersøgelsen fra Turøgade:

 
Download:
Elevtrivselsundersøgelse - Turøgade - 2023 (2 MB)
Handelsgymnasiet Aalborg arbejder målerettet med at fremme elevers læring og trivsel, og forebygge elevfrafald ved hjælp af en række handlingsparametre. Læs mere i vores fastholdelsesstrategi.

Download:
Fastholdelsesstrategi - Handelsgymnasiet Aalborg (98 kB)

Loven om gennemsigtighed og åbenhed er til for, at du har mulighed for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. I Danmark er alle uddannelsesinstitutioner forpligtet til at offentliggøre resultater af evalueringer, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter, overgangsfrekvenser m.m. Nedenfor finder du tallene for HHX:

I henhold til ”Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser” (BEK nr. 497 af 18/05/2017) udarbejdes der en selvevalueringsrapport for Aalborg Handelsgymnasium. 

Strategien for Aalborg Handelsgymnasiums interne evaluering af eleverne indeholder systematisk evaluering, der hhv. er af formativ og summativ karakter. Download strategien herunder.

Download:
Strategi_for_intern_elevevaluering.pdf (254 kB)
Se en samlet oversigt over progressionsplanenerne for de obligatoriske fag. Her kan du se de enkelte fags bidrag til udviklingen af elevernes kompetencer.

Download:
Fagenes_kompetenceprogression_-_samlet_2022.pdf (271 kB)
Se vores undervisningsmiljøundersøgelse foretaget på Handelsgymnasiet i Turøgade (2021).

Download:
Undervisningsmiljøvurdering - Turøgade (1 MB)
Se vores undervisningsmiljøundersøgelse foretaget på Handelsgymnasiet i Saxogade (2021).

Download:
Undervisningsmiljøvurdering - Saxogade (970 kB)

Kvalitet og evaluering - EUD og EUX Business

Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser på vores EUD og EUX-uddannelser med henblik på at få et godt billede af elevernes trivsel. Besvarelserne skal bruges til at synliggøre, hvilke indsatsområder vi med fordel kan vælge for at fastholde og forbedre arbejdet med kvaliteten i uddannelserne. 

Undervisningsplanen (LUP) beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag og moduler eleverne skal igennem på både grundforløb og hovedforløb.

På Aalborg Handelsskole dokumenterer vi løbende vores resultater - herunder bl.a. indsatsen for at øge elevernes gennemførelse.

Se punkterne med 'Selvevaluering' for yderligere info.
Nedenfor finder du skolens selvevaluering for skolens erhvervsuddannelser. 

Download:
Selvevaluering - online frafald og lærepladser samt fravær (625 kB)
Nedenfor finder du skolens selvevaluering for skolens erhvervsuddannelser. 

Download:
Selvevaluering_og_opfolgningsplan_2022_2023.pdf (430 kB)
Nedenfor finder du skolens selvevaluering for fjernundervisning på erhvervsuddannelserne. Hent filen under download.

Se også vores selvevaluering for øget fastholdelse ift. lærepladser og fjernundervisning.

Download:
Selvevaluering_2021-2022_fjernundervisning.pdf (382 kB)

Kvalitet og evaluering - Hovedforløb

Se nøgletal for aftagervirksomhedernes (dvs. de virksomheder der har elever i lære) tilfredshed med samarbejdet med erhvervsskolerne og deres elever.

Kvalitet og evaluering - Voksen og Efteruddannelse

I Center for Karriere og Uddannelse gør vi meget for at sikre, at vores kurser og uddannelser har en høj kvalitet. Det sker bl.a. ved at evaluere hvert enkelt kursus- og uddannelsesforløb.

Undervisningsministeriet stiller krav om, at alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udarbejder en udbudspolitik.

I udbudspolitikken, der godkendes af uddannelsesinstitutionens bestyrelse, gives oplysninger om de væsentligste målsætninger vedrørende afholdelse af voksen- og efteruddannelse. Aalborg Handelsskole ønsker med udbudspolitikken at orientere kunder, samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet og andre om, hvilke politikker der ligger til grund for skolens udbud af efteruddannelse for voksne. Aalborg Handelsskole er godkendt til et antal fælles kompetencebeskrivelser (FKB’ere) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-mål).

Download:
Udbudspolitik - AH - 2023 (132 kB)
Hent listen over vores aktuelle udbudsgodkendelser.

Download:
AktuelleUdbudsgodkendelser.pdf (361 kB)
Som et element i udbudsdækningen er det muligt for en godkendt uddannelsesinstitution at udlægge undervisning til en anden uddannelsesinstitution, der er godkendt inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU-kurser). Udlagt undervisning forudsætter, at den godkendte institution ved aftale med en anden uddannelsesinstitution overlader til denne at gennemføre en konkret uddannelse på den godkendte udbyders vegne og under dennes ansvar og opsyn.

Download:
Udlagt_fra_Aalborg_Handelsskole_2023-2024.pdf (152 kB)
Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har deres eget kvalitetssikringssystem, der gælder alle AMU-uddannelser. En samlet oversigt kan findes på www.amukvalitet.dk.

Alle kursister, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse. For at gøre målingerne sammenlignelige og sikre anonymitet, er resultaterne kun tilgængelige, når minimum 25 deltagere har besvaret en evaluering. 
Find din afdeling