Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Valgfagsskema - økonomi

Som elev inden for kontorspecialet økonomi kan du skræddersy din uddannelse med en række forskellige valgfag. Læs mere om fagene og udfyld valgfagsskemaet nederst på siden.

På kontorspecialet findes en række obligatoriske fag, som du skal følge. Læs mere om de obligatoriske fag her.

Ifølge uddannelsesordningen til specialet økonomi skal du vælge mindst 2 ugers valgfag og maks 4 uger. 

Hvis du er over 25 år på ny uddannelsesordning, skal du minimum vælge 1 uge og maks 3 uger. 

Du tilmelder dig dine specialefag via formularen nederst på siden. 

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden. 

Ved påbygningsfag kan du vælge mellem en række særlige fag eller tage nogle af de specialefag, som du ikke har valgt.

Valgfag

Undervisningen foregår i Excel og du lærer at analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageoptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Du lærer at oprette og anvende formler til at beregne nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Regnearkets brugerflade tilpasses f.eks. ved at anvende låste celler og makroer.

Du lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved formler som opslag, betinget formatering, datavalidering mv. Ligeledes lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mm. Ydermere lærer du at præsentere data vha. diagrammer, power view mv.
I faget 'Bæredygtighed og ESG-rapportering' opnår du en grundlæggende forståelse af bæredygtighed og ESG-rapportering, samt hvordan disse kan implementeres i praksis.

Du lærer bl.a.
 • FN’s 17 verdensmål: Få kendskab til FN's verdensmål og deres betydning.
 • Bæredygtighed: Lær, hvad bæredygtighed er, og hvordan det relaterer til din praksis.
 • Teorier og modeller: Bliv introduceret til vigtige teorier, begreber og modeller inden for bæredygtighed.
 • Refleksion: Reflekter over, hvordan du kan anvende teorier og modeller om bæredygtighed.
 • ESG-rapportering: Få indsigt i ESG-rapportering og lær at beregne relevante nøgletal baseret på valide data.
 • Forbedringsområder: Lær at identificere områder, hvor virksomheder kan forbedre deres ESG-nøgletal.
Dette fag giver dig værktøjerne til at forstå og arbejde med bæredygtighed og ESG-rapportering effektivt.
I dette specialefag vil du lære om regnskabsanalyser og formålet med disse samt om metoder til regnskabsanalyse. Ydermere vil du lære om de behov, som en regnskabsanalytiker har brug for i forbindelse med udarbejdelsen af en analyse. Du vil endvidere opnå kendskab til bl.a. regnskabs regler, brancheanalyser mm., så du kan foretage konkrete analyser af regnskaber. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Formål 
 • Regnskabets opbygning 
 • Indregning og måling 
 • Analysemetoder 
 • Kapitaltilpasning. 
 • Horisontal og vertikal balancestruktur. 
 • Anvendt regnskabspraksis 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.  
Dette modul består af 2 hovedemner, Udvidet moms og afgifter og skattemæssige afskrivninger. Emnerne er bygget op omkring nogle love, som du skal gennemgå og lære.

Du får et større kendskab til momsloven og især omkring EU-handel, 3. lands handel og øvrige oplysninger. Du lærer bl.a. om forskellen på årsregnskabsloven opgørelse og den skattemæssige opgørelse af afskrivninger.
 
Du bliver også trænet i at kunne fremsøge oplysninger, da love og satserne omkring moms og afgifter ofte bliver opdateret. 
Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Omvendt betalingspligt 
 • Moms ved handel med udlandet 
 • Ydelse 
 • Lønsumsafgift 
 • Energiafgifter 
 • Afskrivninger - type 
 • Afståelse af driftsmidler og ejendomme 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer om det danske arbejdsmarked, hvor der tages udgangspunkt i "den danske model"  og de vigtigste arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Du lærer om HKs overenskomst, som eksempel på hvilke oplysninger du kan finde der. Du lærer om de vigtigste love som regulerer det danske arbejdsmarked. Du lærer hvordan en lønseddel skal laves og kende forskel på en timelønnet contra en funktionær. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Det danske arbejdsmarked 
 • Funktionærloven 
 • Ferieloven 
 • Udarbejdelse af lønsedler 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Indholdet af dette kursus er, at du selvstændigt kan varetage virksomhedens debitor-, kreditor og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Debitorstyring 
 • Kreditorstyring 
 • Lagerstyring 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor kvalitet og service.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver og materialer fra virksomheder i lokalområdet.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Servicegap modellen og dens betydning for en virksomhed 
 • Service som begreb og betydningen for image  
 • Kvalitet som begreb og betydningen af kvalitetsstyring 
 • Styrkeprofiler  
 • CSR – Corporate Social Responsibility herunder loyalitetsprogrammer og bæredygtighed 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Præsentationsteknik er et fag hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 
Dette modul omhandler viden om samhandel på kryds og tværs af landegrænser.

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Teorier for international handel 
 • Danmarks internationale handel 
 • CISG 
 • Told og moms 
 • Handelspolitik 
 • Globalisering 
 • Transport og Inco Terms 
 • Internationale betalinger 
 • Internationalisering 
 • Eksport 
Vi arbejder i dybden med de forskellige emner og sætter dem i spil i forhold til elevernes forskellige virksomheder, således alle lærer og får en forståelse for betydningen af bl.a.  globaliseringen, den økonomiske og politiske udvikling og hvordan nogle af disse faktorer har betydning for elevens virksomhed.  
 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med begreber og arbejdsmetoder indenfor udarbejdelsen af mindre skriftlige projekter.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Primært og ekstern dataindsamling 
 • Dataindsamlingsmetoder som interview, spørgeskemaer og observationer 
 • IT-værktøjer til udarbejdelse af spørgeskemaer 
 • Udarbejdelse af mindmap som grundlag for udarbejdelse af en problemstilling 
 • Udarbejdelse af en problemformulering herunder stillingtagen til mål med projektet og evt. afgrænsning 
 • IT-værktøjer til udformning af skriftlige projekter samt IT-værktøjer til brug for mundtliglig præsentation af skriftlige projekter 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med metoder og termer indenfor projektstyring og projektledelse.

Dette modul er valgfrit og på et avanceret niveau, idet der afsluttes med en privatisteksamen med censor fra UCN. Faget er en del af akademiuddannelsen Projektledelse og giver 10 ECTS point Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med en erhvervscase baseret på et projekt i egen praktikvirksomhed.  

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Forskellige projekttyper og deres karakteristika. 
 • Projektledelse i forhold til organisering og deltagersammensætning. 
 • At udarbejde relevante analyseværktøjer til projektstyring som f.eks. interessent- og risikoanalyse.  
 • At udarbejde en kommunikationsplan under hensyntagen til interessent- og risikoanalysen. 
 • At estimere tid og økonomi. 
 • At tidsplanlægge vha. et IT-værktøj.  
 • Om motivation og trivsel i forhold til en projektgruppes udvikling og engagement. 
 • At begrunde valg af implementeringsmetode. 
Igennem hele modulet vil der være opgaver, der kobler teori og praksis. 
Kurset organiseres omkring emner, øvelser, quizzer og tests med erhvervsfaglig relevans for PIU-elevens praktikophold. Den merkantile toning skal sikre, at eleverne oplever kurset som vedkommende og direkte anvendeligt i sammenhæng med praktikopholdet. Undervisningen tilrettelægges således, at PIU-eleven bliver så dygtig som muligt.

Kurset er anvendelsesorienteret i den forstand, at faget skal have relevans ift. elevens hverdag i praktikvirksomheden  
  
Kurset differentierer på den måde, at det indeholder valgfrie øvelser indenfor udvalgte emner, som eleven kan arbejde med, hvis man finder det nødvendigt ift. det niveau, man befinder sig på. Der tilstræbes en varieret undervisning, hvor der veksles mellem lærerbogsstof, videoer, øvelser og artikler. 
 
Undervisningen er praksisorienteret, idet det er centralt, at eleven læser og taler tysk samt lytter til tysk tale i form af videoer.  
Dette modul er et valgfag. På modulet stifter du bekendtskab med forretningsengelsk i forhold til både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Kultur og kulturelle forskelle mellem Danmark og Storbritannien. 
 • Forretningskulturen i Storbritannien.  
 • Relevant grammatik i relation til forretningsengelsk. 
 • Mundtlig kommunikation og præsentationer. 
 • Skriftlig kommunikation med fokus på bl.a. genrerne forespørgsel, svar på forespørgsel og ordre.
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor salg og markedsføring.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Målgruppe og segmentering 
 • Markeds- og konkurrentanalyse 
 • E-handel og online markedsføring 
 • Salgsstrategi og positionering 
 • Værdibaseret markedsføring 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 

Erhvervsrettet påbygningsfag

Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor kulturforståelse og hvilken indflydelse kultur har på opfattelsen af service.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Geert Hofsteedes kulturteori  
 • Edgar Scheins teori omkring virksomhedskultur 
 • Edward T. Halls teori bl.a. omkring høj- og lavkontekst i kulturen 
 • Kulturbegreberne det beskrivende og det komplekse 
 • Forhandlingsteknik i en global verden herunder interkulturel kommunikation 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
På dette valgfag lærer du hvordan det danske arbejdsmarked er opbygget og i relation til en HR (human ressource) afdelings opgaver. Du får indblik i alle de mangeartede opgaver, der skal løses, i forbindelse med medarbejdere og et overblik over de vigtigste
love der regulerer arbejdsmarkedet og forståelsen for hvad en overenskomst er.
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • HR og personalefunktionens opgaver 
 • Tillidsmanden (TR) og SU 
 • Rekruttering 
 • Ansættelsesprocedurer 
 • Introduktionsprogrammer og personalehåndbog 
 • Personalepolitik 
 • Fastholdelse og årsager til afvikling 
 • Love og aftaler 
 • Persondataloven og personaleregistreringer 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.
 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
 • Valgfaget afholdes typisk som en studietur til Bruxelles af fem dages varighed 
 • Vi besøger relevante EU-institutioner i Bruxelles og kommer i kontakt med relevante institutioner (fx Norddanmarks EU-kontor og en lobby-organisation) 
 • Evalueringen af den enkelte elev foretages løbende på turen i forhold til engagement og faglig viden. 

Valgfagsskema for Økonomi

Kontaktoplysninger
* fx 201198-1363
*
*
*
*
Virksomhedsoplysninger
*
*
*
Vælg dine valgfag
* Alle nedenstående valgfag er på 1 uges varighed hver. Du skal vælge mindst 2 ugers valgfag og maks. 4 uger. Hvis du er over 25 år på ny uddannelsesordning, skal du minimum vælge 1 uge og maks. 3 uger.

Akademifag
Ønsker du at specialisere dig yderligere kan du også vælge nedenstående akademifag (mulighed for 10 ECTS-point med akademieksamen).

Erhvervsrettede påbygningsfag
Vil du supplere din uddannelse med yderligere fag? Du kan vælge mellem 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag, hvor virksomheden kan få lønrefusion. Vælg mellem disse særlige påbygningsfag:
Du må også vælge vores valgfag som påbygningsfag. Sæt kryds ved de valgfag, som du gerne vil tage som påbygningsfag.
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Find din afdeling