Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Valgfagsskema - offentlig administration

Som elev inden for kontorspecialet offentlig administration kan du skræddersy din uddannelse med en række forskellige valgfag. Læs mere om fagene og udfyld valgfagsskemaet nederst på siden.
På specialet offentlig administration findes en række obligatoriske fag, som du skal følge. Læs mere om de obligatoriske fag her.
På Aalborg Handelsskole har vi i samarbejde med alle større offentlige virksomheder med elever valgt en samlet fagpakke, hvori der indgår følgende valgfag:

 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
 • Udvidet skriftlig kommunikation
 • Projektkoordination
 • EU og internationalisering (studietur til Bruxelles)
Er du elev under 25 år på ny uddannelsesordning skal du vælge mindst ét valgfag. Du må dog gerne vælge flere valgfag.

Alle andre elever må i samarbejde med arbejdsgiveren også gerne vælge flere valgfag, se listen over valgfrie specialefag nedenfor.

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Ved påbygningsfag kan du vælge mellem en række særlige fag eller tage nogle af de specialefag, som du ikke har valgt.

Valgfag

 • Målgrupper og kommunikationsplanlægning (45%) – kunne identificere forskellige målgrupper og kunne anvende målgruppeanalyser og andre værktøjer til at vurdere og planlægge en kommunikationsindsats
 • Godt sprog og kommunikationskanaler (25%) – forstå sammenhænge mellem budskab, sprog og målgruppe. Kunne vælge relevante medier og kanaler i.f.t. målgruppe og budskab
 • Vejledning/feedback (10%) – kunne vurdere andres tekster ud fra en kommunikationsfaglig vinkel herunder valg af medier/kanaler – samt kunne give konstruktiv feedback
 • Mundtlig formidling og præsentation (10%) – kunne forberede og gennemføre en mundtlig præsentation
 • Den organisatoriske ramme for kommunikation (5%) – have viden og forståelse for kommunikations betydning for at kunne løse sine opgaver i den offentlige sektor
 • Hvad er Kommunikationsproblemet (5%) – kunne analysere en konkret problemstilling og vurdere hvordan den kan løses med kommunikation
Hvis man vælger eksamen hos Komponent, kan der opnås 10 ECTS-point, men faget kan også vælges uden at gå til eksamen, men der afgives en karakter.
På dette valgfag lærer du hvordan det danske arbejdsmarked er opbygget og i relation til en HR (human ressource) afdelings opgaver. Du får indblik i alle de mangeartede opgaver, der skal løses, i forbindelse med medarbejdere og et overblik over de vigtigste
love der regulerer arbejdsmarkedet og forståelsen for hvad en overenskomst er.
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • HR og personalefunktionens opgaver 
 • Tillidsmanden (TR) og SU 
 • Rekruttering 
 • Ansættelsesprocedurer 
 • Introduktionsprogrammer og personalehåndbog 
 • Personalepolitik 
 • Fastholdelse og årsager til afvikling 
 • Love og aftaler 
 • Persondataloven og personaleregistreringer 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.
 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Præsentationsteknik er et fag hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 

Erhvervsrettet påbygningsfag

Du stifter på dette modul bekendtskab med begreber og arbejdsmetoder indenfor udarbejdelsen af mindre skriftlige projekter.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Primært og ekstern dataindsamling 
 • Dataindsamlingsmetoder som interview, spørgeskemaer og observationer 
 • IT-værktøjer til udarbejdelse af spørgeskemaer 
 • Udarbejdelse af mindmap som grundlag for udarbejdelse af en problemstilling 
 • Udarbejdelse af en problemformulering herunder stillingtagen til mål med projektet og evt. afgrænsning 
 • IT-værktøjer til udformning af skriftlige projekter samt IT-værktøjer til brug for mundtliglig præsentation af skriftlige projekter 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Undervisningen foregår i Excel og du lærer at analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageoptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Du lærer at oprette og anvende formler til at beregne nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Regnearkets brugerflade tilpasses f.eks. ved at anvende låste celler og makroer.

Du lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved formler som opslag, betinget formatering, datavalidering mv. Ligeledes lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mm. Ydermere lærer du at præsentere data vha. diagrammer, power view mv.
Indholdet af dette kursus er, at du selvstændigt kan varetage virksomhedens debitor-, kreditor og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Debitorstyring 
 • Kreditorstyring 
 • Lagerstyring 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer om det danske arbejdsmarked, hvor der tages udgangspunkt i "den danske model"  og de vigtigste arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Du lærer om HKs overenskomst, som eksempel på hvilke oplysninger du kan finde der. Du lærer om de vigtigste love som regulerer det danske arbejdsmarked. Du lærer hvordan en lønseddel skal laves og kende forskel på en timelønnet contra en funktionær. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Det danske arbejdsmarked 
 • Funktionærloven 
 • Ferieloven 
 • Udarbejdelse af lønsedler 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer, hvorledes forskellige betalingsbetingelser og varerabatter til såvel kunder som fra leverandører påvirker din virksomheds likviditet. Herudover lærer du at opstille et likviditetsbudget og foretage en vurdering af budgettet.

Du kommer også til at foretage beregninger af likviditetsbehov samt foretage vurdering af likviditetsfremskaffelsen. Renteloven vil også blive berørt.

Specialefaget er interessant for dig, hvis du arbejder med økonomi i din virksomhed. Du lærer via nøgletalsberegninger at vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling. Ligeledes vil du kunne opgøre og vurdere en virksomheds kapitalbehov og kapitalfremskaffelse via pengestrøms-/finansierings-analyse. Du lærer også at vurdere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder.
Dette modul er et valgfag. På modulet stifter du bekendtskab med forretningsengelsk i forhold til både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Kultur og kulturelle forskelle mellem Danmark og Storbritannien. 
 • Forretningskulturen i Storbritannien.  
 • Relevant grammatik i relation til forretningsengelsk. 
 • Mundtlig kommunikation og præsentationer. 
 • Skriftlig kommunikation med fokus på bl.a. genrerne forespørgsel, svar på forespørgsel og ordre.
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 

Valgfagsskema for offentlig administration

Kontaktoplysninger
* fx 201198-1363
*
*
*
*
Virksomhedsoplysninger
*
*
*
Vælg dine valgfag
* Alle elever må efter aftale med deres arbejdsgiver gerne vælge ét eller flere valgfag. Er du elev under 25 år på ny uddannelsesordning SKAL du dog vælge mindst ét valgfag.
* Ekspertfagene udbydes med mulighed for at opnå 10 ECTS-point med akademieksamen. Eksamen er frivillig.
Erhvervsrettede påbygningsfag
Vil du supplere din uddannelse med yderligere fag? Du kan vælge mellem 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag, hvor virksomheden kan få lønrefusion. Vælg mellem disse særlige påbygningsfag:
Du må også vælge vores valgfag som påbygningsfag. Sæt kryds ved de valgfag, som du gerne vil tage som påbygningsfag.
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Find din afdeling