Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

AI-politik for Aalborg Handelsskole

SoMe-kunstig-intelligens-2000x1334
Aalborg Handelsskoles AI-politik beskriver, hvordan værktøjerne benyttes i undervisningen og hvilke retningslinjer der gælder inden for området.
AI står for Artificial Intelligence – eller Kunstig Intelligens – og defineres her som enhver form for software eller teknologi, der er i stand til at udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens. 
 
Aalborg Handelsskole (AH) ser potentialet i kunstig intelligens (AI) til at øge kvaliteten i bl.a. vores administration, vejledning og information, samarbejdsrelationer samt i selve undervisningen. Denne politik redegør for anvendelsen af AI på skolen og fastlægger retningslinjer for ansvarlig brug.
 
Samtidigt er det essentielt at vi forholder os kritisk og tager etisk stilling til brugen af AI, og er opmærksomme på beskyttelse af personfølsomme og fortrolige data, understøtter et sikkert it-miljø og forebygger snyd blandt vores elever. 
 
For at fremme ansvarligt brug af AI og sikre, at eleverne er bedst muligt forberedte på fremtidens muligheder inden for AI, har ledelsen og medarbejdere på AH i samarbejde udformet denne AI-politik, der tager afsæt i skolens vision: 

”Vi er en værdibaseret, ambitiøs og nytænkende udbyder af erhvervsrettede businessuddannelser, som inspirerer og forbereder elever og kursister til videreuddannelser, erhverv og samfund”

Vores intention med at implementere denne AI-politik er, at AH kan opretholde et miljø, hvor AI bruges til at fremme læring og dannelse i undervisningen. Vi er dog samtidig meget opmærksomme på, at der også er en betydelig risiko for, at nogle af eleverne anvender AI til snyd, hvorfor der også vil være et stort fokus på at minimere/mindske risikoen herfor. Som organisation ønsker AH ligeledes at opdyrke de forretningsmæssige muligheder, som AI åbner op for.
 
AI-politikken er opdelt i følgende afsnit: 
 • Anvendelse af AI for AH’s medarbejdere
 • Anvendelse af AI i undervisningen
 • Anvendelse af AI for AH’s elever og kursister
 • Organisering og fremadrettede initiativer ift. udviklingen inden for AI
 
 Denne politik vil blive revideret og opdateret løbende for at afspejle udviklingen inden for AI og skolens strategiske rammer.
AH’s medarbejdere opfordres til at anvende AI-værktøjer med fokus på samarbejde og åbenhed. AI skal anvendes som et supplement, ikke erstatning, for faglige vurderinger og beslutninger. 
 
Retningslinjerne er funderet i AH’s SHARE-værdier; Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og Engagement. 

Samarbejde understøttes gennem deling af viden og bedste praksis ved brug af AI-teknologier. Vi samarbejder om at blive dygtige og godt fagligt rustet til at anvende AI på en god og hensigtsmæssig måde. Som medarbejder er vi nysgerrige på, hvordan AI kan hjælpe med at forbedre arbejdsprocesser, og vi opsøger løbende ny viden herom bl.a. via egen kompetenceudvikling, deltagelse i arrangementer og seminarer samt diverse udviklingssamarbejder.
 
Handlekraft er afgørende, når medarbejdere træffer beslutninger vedrørende AI, og vi skal være proaktive i at identificere og implementere løsninger, der kan forbedre både vores undervisning og interne arbejdsprocesser. Vi anvender AI hvor vi kan øge kvaliteten eller gennemføre vores arbejdsopgaver mere effektivt.
 
Ansvarlighed er nøglen til en etisk og transparent brug af AI. Vi skal forstå konsekvenserne af vores handlinger og sikre, at AI anvendes på en måde, der sikrer elevernes, kursisternes og kollegers rettigheder og fortrolighed. Vi er ansvarlige for de løsninger, som vi har udviklet via AI. Vi forpligter os på altid at kvalitetstjekke indhold, før AI-genereret materiale anvendes. Som AH-medarbejder er vi opmærksomme på GDRP-reglerne – og vi deler ikke deler ikke persondata, fortrolige oplysninger, virksomhedsfølsomme data eller elevopgaver samt respekterer ophavsrettigheder. 
 
Som AH-medarbejder må du i arbejdsmæssig sammenhæng anvende AI-værktøjet Copilot fra Microsoft, copilot.microsoft.com. På grund af den type Microsoft-licens vi har, bliver input prompts ikke høstet af Microsoft til videre læring af deres AI. Værktøjet anvendes med AH-login.
 
Respekt for elevernes og kollegers integritet og autonomi er afgørende, og medarbejdere skal sikre, at AI ikke bruges til at krænke disse principper. Det skal derfor fremgå tydeligt, når vi anvender AI-genereret materiale og AI-baserede løsninger. Tekster, billeder og data i øvrigt generet af AI kan være fordomsfyldte fx ift. køn, kultur, religion eller etnicitet. Vi er derfor ekstra opmærksomme på at fastholde en sund dømmekraft og faglig viden ved anvendelse af AI. 

Respekten for elevernes læringsproces indebærer også, at vi er opmærksomme på eksamenssituationen og forberedelse af eleven hertil. Konkret betyder det, at eksamenssituationen også er et særligt opmærksomhedspunkt, dels ift. elevens læringsproces og det hensigtsmæssige i at anvende AI i læringen, dels ift. at minimere risikoen for snyd. 
 
Engagement i relation til vores løbende læring og udvikling er essentielt for at maksimere potentialet i AI. Alle medarbejdere opfordres til at være engagerede i at udforske og udnytte AI-teknologier til at forbedre undervisningen og skolens drift. Vi forventer, at forskellig anvendelse af AI i både undervisningen og den daglige opgaveløsning kan øge engagementet generelt for såvel medarbejdere som elever og kursister.  

Ved at integrere vores SHARE-værdier i brugen af AI kan medarbejderne bidrage til at skabe en inkluderende, effektiv og ansvarlig anvendelse af teknologien på AH.
Der er mange gode perspektiver i at anvende kunstig intelligens som værktøj i undervisningen. Men det er vigtigt, at eleverne kender til de rammer som værktøjet skal bruges indenfor. For at mindske uhensigtsmæssig brug af kunstig intelligens i de enkelte fag er det derfor vigtigt, at vi tager dialogen med eleven omkring brugen af AI-værktøjerne. Ligesom med alle andre typer værktøjer og hjælpemidler i undervisningen, er det dig som lærer, der definerer brugen heraf. Du skal desuden oplyse eleverne om konsekvenserne ved ukorrekt brug af AI til bl.a. opgaveaflevering og eksamener (se skolens studie- og ordensregler for, hvilke konsekvenser, det kan få). 
 
Ledelsen er ansvarlige for, at alle elever får en introduktion til brugen af tjenesten, herunder skal eleverne oplyses om overordnede persondatamæssige forhold ved at bruge af AI. Ved eksempelvis ChatGPT sker der ligesom med søgemaskiner en profilering af brugeren, når de anvender tjenesten, og derudover bliver søgetermer og indhold brugt til at forbedre modellen og lagres dermed.
 
Underviseren må gerne stille krav til eleverne om at anvende AI-værktøjet Copilot.  Elever kan med deres AH-login uden restriktioner anvende AI-værktøjet Copilot fra Microsoft, copilot.microsoft.com, da input prompts ikke bliver høstet af Microsoft til videre læring af deres AI. Anvendes andre AI-værktøjer end Copilot, må underviseren gerne opmuntre eleven til at anvende tjenesten, men det er vigtigt, at anvendelsen sker frivilligt. Anvendelse af AI i undervisningen skal medvirke til at sikre vores elevers og kursisters optimale læringsforløb – som beskrevet i AH’s pædagogiske grundlag. Disse pædagogiske og didaktiske principper danner grundlaget for skolens undervisningsmetoder og praksis i forhold til AI.
 
Motivation er centralt for at fremme elevernes læring og engagement. Ved at integrere AI-værktøjer i undervisningen kan AH skabe mere engagerende og differentierede læringsoplevelser, der matcher elevernes individuelle behov og interesser. Vær nysgerrig på, hvordan eleverne ser muligheder i AI.
 
Professionelle relationer er afgørende for et positivt læringsmiljø, hvor elever føler sig set, hørt og værdsat. Ved at integrere AI-værktøjer til kommunikation og samarbejde er der mulighed for, at AH kan facilitere mere effektiv og interaktiv kommunikation mellem elever og undervisere samt eleverne imellem.
 
Digitalisering spiller en stadig større rolle i uddannelsessektoren og i samfundet generelt. Ved at integrere AI i undervisningen bliver eleverne bedre rustet til at navigere og trives i det digitale samfund og arbejdsmarked. Erhvervslivets skole er en integreret del af AH’s identitet, hvor undervisningen er tæt knyttet til erhvervslivets behov og krav. Ved at integrere AI i undervisningen kan skolen bedre forberede eleverne til de udfordringer og muligheder, de vil møde i deres fremtidige karriere i erhvervslivet, hvor AH skal kunne imødekomme erhvervslivets forventninger til AI-kompetencer.
Du må som udgangspunkt bruge AI til at få: 
 • idéer til dig eget arbejde
 • inspiration til at komme i gang med dit skrivearbejde (før-fasen)
 • feedback til dit skolearbejde
 • overblik over et emne, som du skal arbejde med
 • forståelsesspørgsmål til et emne, du arbejder med
 • et resume af en tekst, der ligger på det åbne internet (sider uden login)
 
Kort fortalt må du altså bruge AI til det, som du f.eks. også kan bruge dit netværk, forældre mm. 
 
Det vil altid være underviseren i den enkelte fag, der konkret definerer, hvordan AI anvendes i netop den del af undervisningen, som I er i gang med. 
 
 
Du må aldrig anvende AI til: 
 • Kopiere tekstbider fra en AI og bruge som dit eget arbejde uanset hvilken opgave, du er i gang medmindre det udtrykkeligt fremgår af opgaven og/eller af den introduktion, din underviser har givet. 
 • Bruge et output fra AI og skrive en tekst så tæt op ad outputtet, at det reelt er kopiering. 
 • Kopiere copyrightbelagt materiale ind i AI (f.eks. fra Systime, OneNote mm.)
 
Alle disse tre eksempler er at betragte som snyd og vil få konsekvenser jf. skolens studie- og ordensregler
 
 
Du skal aldrig: 
 • Kopiere private og personlige oplysninger ind i AI. Der er en risiko for, at oplysningerne anvendes uhensigtsmæssigt af andre. 
 
AI og prøver og eksamen
 • Brug af AI er som udgangspunkt forbudt i prøver og eksamen (mundtlig såvel som skriftlig). Eneste undtagelse herfra er pt. informatik C, B og IT A på HHX samt erhvervsinformatik B på EUX Business, hvor der må anvendes kunstig intelligens. 
 
Overtrædes retningslinjer vil det få konsekvenser jf. skolens studie- og ordensregler
 
 
Hvis du i tvivl om brugen af AI?
 • Tøv ikke med at kontakte din underviser eller opgavevejleder, hvis du er usikker på, om du anvender AI på den gode måde. 
 
Husk altid at orientere dig grundigt i AH’s studie- og ordensregler
AH vil tage proaktive skridt for at forblive på forkant med udviklingen inden for AI og udnytte teknologiens potentiale til gavn for undervisningen og skolens drift. 
 
Nedenfor er nogle helt konkrete initiativer, som iværksættes:
 
 • Skolen vil etablere en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra forskellige fagområder samt ledelsesrepræsentanter. Arbejdsgruppen vil have til formål at følge udviklingen inden for AI, identificere muligheder og udfordringer, samt opdatere AI-politikken og sikre initiativer for at integrere AI yderligere i skolens undervisning og drift.
 • AH vil investere i kontinuerlig efteruddannelse af medarbejdere for at sikre, at de er opdaterede med de nyeste AI-teknologier og bedste praksis inden for erhvervslivet. Der vil være fokus på at udvikle medarbejdernes færdigheder og kompetencer inden for AI gennem kurser, workshops og diverse arrangementer.  
 • Videndeling mellem medarbejderne vil blive prioriteret og understøttet gennem forskellige initiativer og handlingsplaner. Der vil være fokus på at skabe en kultur for tættere samarbejde, hvor ideer og erfaringer inden for AI deles og videreudvikles på tværs af skolens fagområder. 
 • AH vil opsøge samarbejder og udviklingsprojekter med relevante eksterne partnere for at afdække mulighederne for styrket anvendelse af AI til gavn for undervisningen og skolens drift. Såvel partnerskaber som udviklingsprojekter skal bidrage til at styrke skolens position som en førende aktør inden for AI i uddannelsessektoren. 
 • IT-afdelingen vil løbende sikre, at de anvendte AI-løsninger på Aalborg Handelsskole er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Der vil være fokus på at overholde it-sikkerhedsmæssige forhold for at beskytte elevernes og medarbejdernes data og privatliv.
Ovenstående initiativer vil medvirke til at sikre, at AH forbliver på forkant med udviklingen inden for AI samt udnytter teknologiens potentiale til fulde for at skabe bedre undervisning og læring.