Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Elevhåndbog for Saxogade

Vi har på denne side samlet en række nyttige informationer og praktiske anvisninger – også vigtige ordensregler. Skolen er en arbejdsplads for elever og medarbejdere, hvor vi alle har et fælles ansvar for at gøre det til et godt og rart sted at være. Det kræver, at du kender rammerne og giver dit positive og aktive bidrag.
Vi er overbeviste om, at du vil finde det meste af undervisningen både sjov, udfordrende og interessant at deltage i. Samtidig vil vi  håbe, at du også oplever Aalborg Handelsgymnasium som et sted, hvor der socialt og kulturelt sker en masse spændende aktiviteter. Hverdagen her er ikke alene præget af det faglige, men i høj grad også af et godt kammeratskab og gode oplevelser.

Vi stræber konstant efter at skabe de bedste rammer for både elever og medarbejdere. Derfor arbejder vi ud fra fem værdier: Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og Engagement (SHARE). Du vil opleve, at det ikke kun er ord – men aktive værdier, der sætter sit præg på skolens dagligdag.
ah2018_347

Praktiske oplysninger - skolens ABC

Som ny elev på Aalborg Handelsskole kan der være meget at holde styr på. Vi har derfor lavet denne ABC, hvor du kan læse mere om, hvad der sker på skolen, og hvad du skal være opmærksom på.

Skolen anvender digital post, og i al kommunikation mellem skole og elev/forældre anvendes E-boks. Breve med personfølsomme oplysninger sendes ikke i almindelig mail. Breve med fortrolige oplysninger som f.eks. fraværsbreve, indkaldelser til samtaler mv. sendes i E-boks.
Når elever, som led i undervisningen, producerer digitale produkter og produktioner, hvori der indgår billeder, lyd, video m.v. af personer, som kan identificeres, er dette ligestillet med behandling af personoplysninger om disse personer. Det betyder også, at elevproduktioner er omfattet af reglerne i databeskyttelseslovgivningen. I forbindelse med elevproduktioner er der tale om en oplysningspligt, hvor de medvirkende skal have viden om produktionens formål og den måde produktionen bruges og evt. distribueres på. Der kan også være tale om, at de medvirkende, skal give deres samtykke til at medvirke i elevproduktionen, herunder underskrive en samtykkeerklæring. Dette gælder såfremt de ikke er elever på skolen og produktionen skal offentliggøres på internettet.
Du skal vide, at du ikke er alene, hvis du får ondt i maven ved tanken om at skulle til eksamen. Hos vores studievejledere kan du få gode råd og kendskab til teknikker, der kan hjælpe dig til at få styr på din angst, og dermed komme godt igennem eksamen. 
Du har et selvstændigt ansvar for dine egne handlinger og er dermed forpligtet til at erstatte eventuelle skader, som forvoldes. Du har erstatningspligt, hvis du ødelægger skolens ejendom. Er du ved et uheld kommet til at ødelægge skolens inventar eller ejendom, er det vigtigt, at du straks henvender dig på skolens kontor, og fortæller om skaden. Skolen vil så vurdere, om du skal gøres erstatningspligtig for ødelæggelserne.
Skolen er omfattet af statens selvforsikring. Skolen kan ikke tegne ansvarsforsikring i forhold til eleverne, hvorfor du selv skal sørge for at være ulykkes- og ansvarsforsikret. Dette kan eventuelt ske som led i dine forældres forsikringer. Elever, der forvolder skade på skolen - herunder også i forbindelse med arrangementer udenfor skolen, kan blive gjort økonomisk ansvarlig for det tab, der opstår i forbindelse hermed.
Glemte sager kan, hvis de er blevet indleveret, afhentes ved henvendelse til elevadministrationen. Skolen kan ikke påtage sig noget økonomisk ansvar for tab opstået i forbindelse med de glemte sager.

Som elev er du forpligtet til at overholde de gældende regler for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole. Reglerne bliver du introduceret til i begyndelsen af skoleåret. Skolen bruger elektronisk kommunikation. Du skal derfor gøre følgende:

  • Tjekke Studie+ og sms dagligt
  • Tjekke din e-mail ofte og på opfordring
http://moodle.ah.dk kan du finde rummet IT på AH, hvor du kan finde vejledninger, tips og tricks, kontaktpersoner og meget mere. Besøg også IT-centret her: http://www.facebook.com/it.paa.ah.
Skolens kantine tilbyder et varieret udbud af både kolde og lune retter samt læskedrikke og slik. Kantinen har endvidere udarbejdet en kostpolitik, der er inspireret af Fødevarestyrelsens materiale om sund kantinedrift. Dette er med til at sikre, at du kan købe sund og ernæringsrigtig mad.

Åbningstiderne fremgår af opslag i kantinen. Du kan handle med Dankort, Mastercard og MobilePay i kantinen, men ikke hæve ekstra beløb.
Hvis du er utilfreds med undervisningen, skal du altid først henvende dig til din faglærer, der står for undervisningen. Vi opfordrer dig til at indgå i en konstruktiv og fremadrettet dialog inden en eventuel skriftlig klage. Skulle du alligevel i det daglige eller ved afgivelse af en standpunktskarakter føle, at du ikke bliver behandlet korrekt, så har du mulighed for at klage.

En klage skal afleveres til skolens ledelse inden der er gået 2 uger. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Du er velkommen til at kontakte ledelsen med henblik på vejledning. Der gælder særlige regler for klager i forbindelse med eksamen, se uvm.dk.
Til din klasse er der knyttet en kontaktlærer, som er udpeget blandt klassens lærere. Kontaktlærerens opgaver er bl.a. at informere om forhold, der er af betydning for klassen, og at repræsentere klassen i forhold til kontor og øvrige lærere.
På alle vores uddannelser er der et materialegebyr, der skal indbetales ved skoleårets start.

På Handelsgymnasiet er materialegebyret på kr. 500,-, som dækker udgifter til bl.a. fotokopi, elektroniske ordbøger samt de programmer, vi bruger i undervisningen. Beløbet dækker alle tre år på Handelsgymnasiet.

På erhvervsuddannelserne er materialegebyret ca. 100 kr. halvårligt - uanset hvilket grundforløb du begynder på. Materialegebyret for EUX studieåret udgør pt. 200 kr. Beløbet dækker over hele studieåret og betales som et engangsbeløb ved påbegyndelse af studieåret.
http://moodle.ah.dk vil der være supplerende undervisningsmateriale fra dine undervisere. Hvert enkelt fag har sit eget moodlerum. Endvidere bruger IT og administrationen også Moodle i forskellige sammenhænge, der har betydning for dig.
Plagiat-systemet Urkund er koblet sammen med Uddata+, så en opgave afleveret i Uddata+ automatisk kontrolleres i Urkund. Ved betydelig plagiat eller anden snyd i forbindelse med skriftlige opgaver, projekter eller interne prøver bedømmes opgaven ikke.
Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8.15 og 15.10 (enkelte dage til kl. 16.25) og du skal være til rådighed inden for dette tidsrum. Omfattende skemaændringer varsles normalt senest 1 uge før.

Skemaet er ikke ens hele året igennem, så tjek ofte dit skema i Uddata+. Selvom vi bestræber os på, at alle timer kan gennemføres som planlagt, kan aflysninger i praksis aldrig helt undgås. Der kan være tale om, at lærere ikke er til stede pga. sygdom, faglige kurser, eksamenskommisionsarbejde, virksomhedsbesøg o. lign. I sådanne tilfælde forsøger vi at mindske generne for jer mest muligt. Når det tidsmæssigt er muligt, sætter lærerne jer i gang med allerede planlagte aktiviteter, så I kan gennemføre f.eks. opgaveløsning i grupper.
Har du behov for ekstra støtte til at gennemføre din uddannelse - fx hvis du har læse- eller skrivevanskeligheder eller hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hjælper din studievejleder eller SPS-vejleder dig gerne med at søge og iværksætte en støtte.
I Studie+ kan du finde dit skema, afleveringer, fravær og karakterer. Det er altså på Studie+ at du kan se meddelelser, opgaver og lektier fra dine lærere og fra skolen. Du kan logge på Studie+ hjemmefra på https://all.studieplus.dk/ med dit UNI-login. Studie+ virker på alle enheder (PC, mac, smartphone osv.). Der er også udviklet en app, hvor du kan finde alle dine oplysninger. App’en hedder ’Studie+’ og kan hentes til iPhone og Android.
Skoletiden er tobaks- og nikotinfri, dvs. fra første lektion til og med sidste lektion (kl. 8.00-15.30) herunder eventuelle mellemtimer, ligesom alle aktiviteter arrangeret af skolen eksempelvis fredagscaféer, elevfester, ekskursioner og studieture er tobaks- og nikotinfrie.

Skoletiden gælder både på og uden for skolens matrikel. Det er derfor ikke tilladt at ryge, dampe, snuse eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det er tilladt at anvende nikotintyggegummi.
Skulle du fortryde dit valg af uddannelse, eller af anden årsag få brug for at afbryde din uddannelse, er du forpligtet til at underrette skolen. Du skal udfylde udmeldelsespapirer i samarbejde med din studievejleder, og samtidig aflevere dine studiebøger, evt. buskort og give besked om, at din SU skal standses.
Lovbestemmelser påbyder skolen at informere om karakterer, fravær mv. til forældre/værge til de elever, der endnu ikke er fyldt 18 år. Desværre får skolen ikke automatisk opdateret værgeoplysningerne fra centrale registre, hvilket ofte resulterer i fejlmeldte postforsendelser. Vi vil derfor gerne opfordre forældre/værge til at informere skolens administration, såfremt der sker ændringer i de oplysninger vi har fået på elevens optagelsespapirer. Især ændringer i forældremyndighed og adresse har betydning.

Elevadministrationssystem sletter automatisk værgeoplysninger på eleverne, når de fylder 18 år. Det er derfor ikke muligt for skolen at kontakte forældre/værge for elever der er myndige.

Værd at vide

SU regler for HHX-elever

Er du over 18 år og går du på hhx, har du mulighed for at søge om SU. SU står...

LÆS MERE

Transport og ungdomskort

LÆS MERE

Sygdom og fravær på HHX

Handelsgymnasiet er forpligtet til at gribe ind over for elevernes forsømmelser...

LÆS MERE

Eksamen og prøver på HHX

En hhx-eksamen omfatter 9 prøver og et studieområdeprojekt (SOP). Du skal ...

LÆS MERE

Kalender og arrangementer på HHX

På Handelsgymnasiet Aalborg er der planlagt flere arrangementer / events i løbe...

LÆS MERE
Kontakt en medarbejder
Betina Bedholm Hansen
Betina Bedholm Hansen
Uddannelsessekretær
Jane Sanden
Jane Sanden
Kontorleder
Mette Louise Ormstrup Andersen
Mette Louise Ormstrup Andersen
Uddannelsessekretær
Sascha Nøhr Christensen
Sascha Nøhr Christensen
Kontorelev
Flemming Pentz Madsen
Flemming Pentz Madsen
IT-chef
Ole Beltoft
Ole Beltoft
Systemadministrator
Astrid Sindbjerg
Astrid Sindbjerg
Rektor
Charlotte Koldsø
Charlotte Koldsø
Uddannelsesdirektør
Peder Overgaard Pedersen
Peder Overgaard Pedersen
Vicerektor
Anne Skytt Gregersen
Anne Skytt Gregersen
Lektor & studievejleder
IØ og samfundsfag
Morten Wad Rasmussen
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
Virksomhedsøkonomi og Afsætning
Andreas Kildevæld
Andreas Kildevæld
Lektor
Afsætning, VØ. og innovation
Anita Dahl Guldbæk
Anita Dahl Guldbæk
Lektor & læsevejleder
Dansk og engelsk
Anja Kloster
Anja Kloster
Lektor
Dansk, samfundsfag, IØ
Ann Baadsgaard
Ann Baadsgaard
Lektor
Dansk og engelsk
Ann Skytte
Ann Skytte
Lektor
Dansk, psykologi
Anne Skytt Gregersen
Anne Skytt Gregersen
Lektor & studievejleder
IØ og samfundsfag
Anne-Mette Hvidtved-Andersen
Anne-Mette Hvidtved-Andersen
Lektor
Afsætning og markedskommunikation
Chris Bøcker Pedersen
Chris Bøcker Pedersen
Lektor & skolemiljøkoordinator
International økonomi og samfundsfag
Daniel Høgh Sørensen
Daniel Høgh Sørensen
Lektor
Virksomhedsøkonomi, International økonomi
Ditte Jakobsen
Ditte Jakobsen
Lektor
Dansk og engelsk
Dorte Riis Madsen
Dorte Riis Madsen
Lektor
Dansk og psykologi
Esben Frederiksen
Esben Frederiksen
Lektor
Matematik
Gitte Beck-Holtebo
Gitte Beck-Holtebo
Lektor
Tysk, engelsk og Kulturforståelse
Hanne Jakobsen
Hanne Jakobsen
Lektor
Engelsk, tysk og fransk
Helle Otte Sørensen
Helle Otte Sørensen
Lektor
Matematik og Informatik
Jan Nøhr Christensen
Jan Nøhr Christensen
Lektor
Dansk og Historie
Jan Poulsen
Jan Poulsen
Lektor
Afsætning, innovation
Jane Holm Nielsen
Jane Holm Nielsen
Lektor
Dansk og tysk
Jarl Mølgaard
Jarl Mølgaard
Lektor & matematikvejleder
Matematik, VØ. og finansiering
Jeppe Skaftved
Jeppe Skaftved
Adjunkt
Erhvervsjura, VØ
Jette Ringsholt Holst
Jette Ringsholt Holst
Lektor
Virksomhedsøkonomi og finansiering
Johanne Kærgaard
Johanne Kærgaard
Adjunkt
Dansk og Historie
Kasper Lund Enghoff Jensen
Kasper Lund Enghoff Jensen
Lektor
Matematik og International Økonomi
Kenneth Madsen
Kenneth Madsen
Adjunkt
Matematik
Kristian Lützen Søltoft
Kristian Lützen Søltoft
Lektor
Afsætning og innovation
Lars Sørensen
Lars Sørensen
Lektor
Dansk, engelsk og historie
Lavinia Chrestensen
Lavinia Chrestensen
Lektor
Spansk, historie, kulturforståelse
Liselotte Viborg Krammersgaard
Liselotte Viborg Krammersgaard
Lektor
Afsætning, markedskommunikation og Innovation
Lone Faber Villadsen
Lone Faber Villadsen
Lektor & læsevejleder
Tysk
Lotte Holm-Nielsen
Lotte Holm-Nielsen
Lektor
Virksomhedsøkonomi, historie og finansiering
Marianne Kristensen
Marianne Kristensen
Lektor & læsevejleder
Engelsk, markedskom.
Marie Amalie Rye Olesen
Marie Amalie Rye Olesen
Adjunkt & læsevejleder
Dansk og psykologi
Marlene S. Pedersen
Marlene S. Pedersen
Lektor
Engelsk og psykologi
May-Britt Bystrup
May-Britt Bystrup
Lektor
Afsætning og markedskommunikation
Michael Andersen
Michael Andersen
Lektor
Afsætning og VØ.
Mikkel Hassing Povlsen
Mikkel Hassing Povlsen
Lektor
Dansk og samfundsfag
Morten Madsen
Morten Madsen
Adjunkt
VØ og Informatik
Morten Skou
Morten Skou
Lektor
Virksomhedsøkonomi og Finansiering
Morten Wad Rasmussen
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie
Nadia Nordberg Nielsen
Nadia Nordberg Nielsen
Adjunkt
Afsætning og Markedskommunikation
Niels Maribo Bache
Niels Maribo Bache
Lektor
Matematik
Palle Birk Nielsen
Palle Birk Nielsen
Lektor
VØ., erhvervsjura og innovation
Philip Hayles
Philip Hayles
Lektor
Engelsk
Pia Gertsen
Pia Gertsen
Lektor
Informatik
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
Virksomhedsøkonomi og Afsætning
Sabina Dafcik
Sabina Dafcik
Lektor
Tysk, spansk, kulturforståelse
Sara Trinhammer Jungersen
Sara Trinhammer Jungersen
Adjunkt
Dansk og Samfundsfag
Sarah Crumlin Spanggaard
Sarah Crumlin Spanggaard
Lektor
Engelsk og Spansk
Sofie Dahl Nordlund
Sofie Dahl Nordlund
Lektor
Engelsk
Susanne Hald Jensen
Susanne Hald Jensen
Lektor
Afsætning og markedskommunikation
Tine Sonne Brøting
Tine Sonne Brøting
Lektor
International økonomi og samfundsfag
Ulla Carlsen
Ulla Carlsen
Lektor, læsevejleder og OPU-koordinator
Erhvervsjura
John Magnussen
John Magnussen
Servicechef
Mads Eberhardt Ibsen
Mads Eberhardt Ibsen
Skolebetjent

Læs også

Rusmiddelpolitik

På Aalborg Handelsskole har både undervisere og elever et fælles ansvar for, at...

LÆS MERE

Antimobbestrategi

På Aalborg Handelsskole har vi udarbejdet en antimobbestrategi, der har til for...

LÆS MERE

Retningslinjer for Blå bog på HHX

Her er nogle retningslinjer for, hvordan jeres Blå Bog bliver et værdifuldt min...

LÆS MERE