Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel, butik eller event

Administration

Er du interesseret i kommunikation, økonomi, markedsføring, IT og administrative opgaver? Uddannelsen administration er målrettet alle typer virksomheder – små og store samt danske og internationale.
ah2018_1182(1)
Som elev lærer du at servicere virksomhedens kunder ved såvel telefoniske som skriftlige henvendelser. Der udover kan der være markedsføringsopgaver fx via sociale medier og e-mail. Bogføring af indbetalinger, fakturering samt lønindberetning kan være nogle af de opgaver der skal løses for økonomiafdelingen. Uddannelsen er meget bred, hvilket betyder der også kan være opgaver indenfor projektadministration. I overskrifter er det bl.a. følgende opgaver:
 • Kundehenvendelser
 • Markedsføring
 • Økonomi
 • Informationsopgaver
 • HR opgaver

Du kan blive optaget på hovedforløbet inden for administration, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Virksomhedsøkonomi C og IT C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Med en administrationsuddannelse og eventuelt en HD eller en akademiuddannelse, kan du blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig eller lignende.

 

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Administration - ungespor (under 25 år)
SpecialefagObligatorisk4
Valgfrie2-6
Fagprøve1
Fag i alt7-11
Administration - voksenspor (over 25 år)
SpecialefagObligatorisk4
Valgfrie2-6
Fagprøve1
Fag i alt7-11

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

Du stifter på dette modul bekendtskab med de grundlæggende termer indenfor virksomhedskommunikation.

Dette modul bygges op som et fundament for hele uddannelsen, da faget er obligatorisk og giver den grundlæggende forståelse for kommunikation i virksomheden. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med egen virksomhed og en case.
 
Du kommer bl.a. igennem følgende emner: 
 • At arbejde med den udvidede kommunikationsmodel i forhold til din egen virksomhed 
 • At skrive en tekst der henvender sig til din virksomheds målgruppe  
 • Om forskellige sproglige funktioner 
 • Om forskellige notat- og referatteknikker 
 • Hvad der kendetegner et effektivt og professionelt møde 
 • Om forskellige konflikthåndteringsstile 
 • Hvordan konflikter kan eskalere, og hvordan de kan forebygges gennem assertiv kommunikation
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Hvor der før i tiden blev truffet beslutninger på baggrund af mavefornemmelser og personlige erfaringer og effektmåling var på yderst usikkert grundlag - kan man med opsamlet data i dag meget bedre analysere reelle fokusområder som f.eks. målgrupper. Du arbejder i dette materiale med både indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af dataanalysen.  
 
Du kommer bl.a. igennem følgende emner: 
 • Håndtering af data 
  • Hente og strukturere data
 • Dataetik og GDPR  
 • Datahåndteringsredskaber som f.eks. Google Analytics og Power BI 
 • Data i fremtiden 
 • Servicerobotter og robotter som hjælpeværktøjer baseret på data 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med de grundlæggende termer indenfor optimering af arbejdsprocesser.

Dette modul bygges op som et fundament for hele uddannelsen, da faget er obligatorisk og giver den grundlæggende forståelse for optimering af arbejdsprocesser i virksomheden. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med egen virksomhed og en case.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • At optimere egen arbejdstilrettelæggelse f.eks. gennem anvendelse af planlægningsværktøjer. 
 • Om de 5 LEAN principper. 
 • At tegne værdistrømme af en arbejdsproces vha. et IT-værktøj. 
 • Forskellen på current state, future state og mars i forhold til værdistrømme. 
 • At effektivisere en given arbejdsproces ved at analysere spildtyper.  
 • Opstille de økonomiske konsekvenser af en effektivisering i et regneark. 
 • At anvende teoretiske modeller til forandringsledelse.
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med de grundlæggende termer indenfor projektadministration.

Dette modul bygges op som et fundament for hele uddannelsen, da faget er obligatorisk og giver den grundlæggende forståelse for projektadministration i virksomheden. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med en case.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Forskellige projekttyper og deres karakteristika 
 • Projektledelse i forhold til organisering og deltagersammensætning 
 • At udarbejde relevante analyseværktøjer til projektstyring som f.eks. interessent- og risikoanalyse.  
 • At tidsplanlægge vha. et IT-værktøj 
 • Om motivation og trivsel i forhold til en projektgruppes udvikling 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 

Valgfrie specialefag

Dette modul er et valgfag. På modulet stifter du bekendtskab med forretningsengelsk i forhold til både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Kultur og kulturelle forskelle mellem Danmark og Storbritannien. 
 • Forretningskulturen i Storbritannien.  
 • Relevant grammatik i relation til forretningsengelsk. 
 • Mundtlig kommunikation og præsentationer. 
 • Skriftlig kommunikation med fokus på bl.a. genrerne forespørgsel, svar på forespørgsel og ordre.
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor skriftlig kommunikation på et udvidet niveau.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • De sociale medier som en af virksomhedens kommunikationskanaler 
 • At korrektur læse andre tekster end dine egne 
 • De forskellige karakteristika for forskellige skriftlige genrer 
 • Virksomhedens sprogpolitik 
 • At udarbejde en sproganalyse 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor kvalitet og service.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver og materialer fra virksomheder i lokalområdet.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Servicegap modellen og dens betydning for en virksomhed 
 • Service som begreb og betydningen for image  
 • Kvalitet som begreb og betydningen af kvalitetsstyring 
 • Styrkeprofiler  
 • CSR – Corporate Social Responsibility herunder loyalitetsprogrammer og bæredygtighed 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Præsentationsteknik er et fag hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 
Indholdet af dette kursus er, at du selvstændigt kan varetage virksomhedens debitor-, kreditor og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Debitorstyring 
 • Kreditorstyring 
 • Lagerstyring 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor økonomi.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver og materialer fra virksomheder i lokalområdet.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Omverdensmodellen i forhold til egen praktikvirksomhed 
 • Bogføringsloven  
 • Virksomheds- og ejerformer samt årsregnskabsloven 
 • Forskellige nøgletal og Dupont pyramiden, hvor vi anvender to regnskaber fra kendte virksomheder 
 • Grundlæggende bogføring i et økonomistyringssystem 
 • Udarbejdelse af bidrags- og dispositionskalkuler 
 • Udarbejde afsætningsalternativer og vælge den bedste løsning herudfra 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Dette modul omhandler viden om samhandel på kryds og tværs af landegrænser.

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Teorier for international handel 
 • Danmarks internationale handel 
 • CISG 
 • Told og moms 
 • Handelspolitik 
 • Globalisering 
 • Transport og Inco Terms 
 • Internationale betalinger 
 • Internationalisering 
 • Eksport 
Vi arbejder i dybden med de forskellige emner og sætter dem i spil i forhold til elevernes forskellige virksomheder, således alle lærer og får en forståelse for betydningen af bl.a.  globaliseringen, den økonomiske og politiske udvikling og hvordan nogle af disse faktorer har betydning for elevens virksomhed.  
 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med begreber og arbejdsmetoder indenfor udarbejdelsen af mindre skriftlige projekter.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Primært og ekstern dataindsamling 
 • Dataindsamlingsmetoder som interview, spørgeskemaer og observationer 
 • IT-værktøjer til udarbejdelse af spørgeskemaer 
 • Udarbejdelse af mindmap som grundlag for udarbejdelse af en problemstilling 
 • Udarbejdelse af en problemformulering herunder stillingtagen til mål med projektet og evt. afgrænsning 
 • IT-værktøjer til udformning af skriftlige projekter samt IT-værktøjer til brug for mundtliglig præsentation af skriftlige projekter 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du lærer, hvorledes forskellige betalingsbetingelser og varerabatter til såvel kunder som fra leverandører påvirker din virksomheds likviditet. Herudover lærer du at opstille et likviditetsbudget og foretage en vurdering af budgettet.

Du kommer også til at foretage beregninger af likviditetsbehov samt foretage vurdering af likviditetsfremskaffelsen. Renteloven vil også blive berørt.

Specialefaget er interessant for dig, hvis du arbejder med økonomi i din virksomhed. Du lærer via nøgletalsberegninger at vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling. Ligeledes vil du kunne opgøre og vurdere en virksomheds kapitalbehov og kapitalfremskaffelse via pengestrøms-/finansierings-analyse. Du lærer også at vurdere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder.
Undervisningen foregår i Excel og du lærer at analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageoptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Du lærer at oprette og anvende formler til at beregne nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Regnearkets brugerflade tilpasses f.eks. ved at anvende låste celler og makroer.

Du lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved formler som opslag, betinget formatering, datavalidering mv. Ligeledes lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mm. Ydermere lærer du at præsentere data vha. diagrammer, power view mv.
Du lærer om det danske arbejdsmarked, hvor der tages udgangspunkt i "den danske model"  og de vigtigste arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Du lærer om HKs overenskomst, som eksempel på hvilke oplysninger du kan finde der. Du lærer om de vigtigste love som regulerer det danske arbejdsmarked. Du lærer hvordan en lønseddel skal laves og kende forskel på en timelønnet contra en funktionær. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Det danske arbejdsmarked 
 • Funktionærloven 
 • Ferieloven 
 • Udarbejdelse af lønsedler 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med metoder og termer indenfor projektstyring og projektledelse.

Dette modul er valgfrit og på et avanceret niveau, idet der afsluttes med en privatisteksamen med censor fra UCN. Faget er en del af akademiuddannelsen Projektledelse og giver 10 ECTS point Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med en erhvervscase baseret på et projekt i egen praktikvirksomhed.  

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Forskellige projekttyper og deres karakteristika. 
 • Projektledelse i forhold til organisering og deltagersammensætning. 
 • At udarbejde relevante analyseværktøjer til projektstyring som f.eks. interessent- og risikoanalyse.  
 • At udarbejde en kommunikationsplan under hensyntagen til interessent- og risikoanalysen. 
 • At estimere tid og økonomi. 
 • At tidsplanlægge vha. et IT-værktøj.  
 • Om motivation og trivsel i forhold til en projektgruppes udvikling og engagement. 
 • At begrunde valg af implementeringsmetode. 
Igennem hele modulet vil der være opgaver, der kobler teori og praksis. 
Kurset organiseres omkring emner, øvelser, quizzer og tests med erhvervsfaglig relevans for PIU-elevens praktikophold. Den merkantile toning skal sikre, at eleverne oplever kurset som vedkommende og direkte anvendeligt i sammenhæng med praktikopholdet. Undervisningen tilrettelægges således, at PIU-eleven bliver så dygtig som muligt.

Kurset er anvendelsesorienteret i den forstand, at faget skal have relevans ift. elevens hverdag i praktikvirksomheden  
  
Kurset differentierer på den måde, at det indeholder valgfrie øvelser indenfor udvalgte emner, som eleven kan arbejde med, hvis man finder det nødvendigt ift. det niveau, man befinder sig på. Der tilstræbes en varieret undervisning, hvor der veksles mellem lærerbogsstof, videoer, øvelser og artikler. 
 
Undervisningen er praksisorienteret, idet det er centralt, at eleven læser og taler tysk samt lytter til tysk tale i form af videoer.  
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor kulturforståelse og hvilken indflydelse kultur har på opfattelsen af service.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Geert Hofsteedes kulturteori  
 • Edgar Scheins teori omkring virksomhedskultur 
 • Edward T. Halls teori bl.a. omkring høj- og lavkontekst i kulturen 
 • Kulturbegreberne det beskrivende og det komplekse 
 • Forhandlingsteknik i en global verden herunder interkulturel kommunikation 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor salg og markedsføring.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Målgruppe og segmentering 
 • Markeds- og konkurrentanalyse 
 • E-handel og online markedsføring 
 • Salgsstrategi og positionering 
 • Værdibaseret markedsføring 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
På dette valgfag lærer du hvordan det danske arbejdsmarked er opbygget og i relation til en HR (human ressource) afdelings opgaver. Du får indblik i alle de mangeartede opgaver, der skal løses, i forbindelse med medarbejdere og et overblik over de vigtigste
love der regulerer arbejdsmarkedet og forståelsen for hvad en overenskomst er.
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • HR og personalefunktionens opgaver 
 • Tillidsmanden (TR) og SU 
 • Rekruttering 
 • Ansættelsesprocedurer 
 • Introduktionsprogrammer og personalehåndbog 
 • Personalepolitik 
 • Fastholdelse og årsager til afvikling 
 • Love og aftaler 
 • Persondataloven og personaleregistreringer 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.
 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 

Erhvervsrettet påbygningsfag

 • Valgfaget afholdes typisk som en studietur til Bruxelles af fem dages varighed 
 • Vi besøger relevante EU-institutioner i Bruxelles og kommer i kontakt med relevante institutioner (fx Norddanmarks EU-kontor og en lobby-organisation) 
 • Evalueringen af den enkelte elev foretages løbende på turen i forhold til engagement og faglig viden.