Toggle navigation
Baeredygtighed-1920x315_(1)

ESG-koordinator

Hold

02-12-2024
ESG-koordinator
13 dage Daghold
Info om fag
40748 - Anvendelse af store datamængder i regneark

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer.
Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Fagnummer: 40748 Anvendelse af store datamængder i regneark Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95
40414 - Bearbejdning af data fra informationsindsamling

Målgruppe: Medarbejdere der arbejder med informationsindsamling, eksempelvis i forbindelse med markedsføring af virksomhedens produkter.

Beskrivelse: Deltageren kan systematisere og bearbejde indsamlede data fra virksomhedens informationsindsamling analytisk og statistisk. Eksempelvis til det formål, at virksomheden får belyst målgruppens holdninger og behov til virksomhedens produkter.

Deltageren kan udarbejde en mindre informativ analyse/rapport med en konklusion af informationsindsamlingens data og evt. fremhæve forslag til handlinger, således at virksomhedens ledelse/ relevante afdelinger kan agere/handle hensigtsmæssigt.

Fagnummer: 40414 Bearbejdning af data fra informationsindsamling Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
49893 - Cirkulær forretningsforståelse - adm. medarbejdere

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, som arbejder med kunde-/leverandørkontakt eller administrative opgaver i offentlige og private virksomheder i forbindelse med indkøb, salg, handel, sagsbehandling eller økonomi.

Beskrivelse: Deltageren får viden om den cirkulære forretningsmodel og kendskab til de påvirkninger produkter og materialer har i de forskellige processer i værdikæden og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse af arbejdsprocesser inden for salg, handel og administration i forbindelse med implementering af en cirkulær forretningsmodel i virksomheden.

Deltageren kan på baggrund af kendskab til cirkulære forretningsmodeller som herunder eks. cirkulære værdikæder, genanvendelse, forlænget levetid, serviceordninger, leasing, energioptimering samt relevant branchelovgivning om bæredygtighed m.v. indgå i samspil med virksomhedens øvrige medarbejdere i virksomhedens grønne omstilling.

Fagnummer: 49893 Cirkulær forretningsforståelse - adm. medarbejdere Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
44346 - Design og automatisering af regneark

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.
Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

Fagnummer: 44346 Design og automatisering af regneark Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.402,20
20925 - Kommunikation i en bæredygtig virksomhed

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med alle former for ekstern og intern kommunikation, som skal være i overensstemmelse med virksomhedens bæredygtige profil. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset 47302 Virksomhedens sprogpolitik i praksis og kurset 49785 Introduktion til bæredygtig omstilling.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til bæredygtighed og cirkulær økonomi og hvordan disse påvirker en bæredygtig omstilling.
Deltageren kan anvende og formidle virksomhedens bæredygtige storytelling eksternt.
Deltageren kan aktivt og selvstændigt udføre en bæredygtig kommunikation således at virksomheden overholder lovgivning og retningslinjer i forbindelse med greenwashing.

Fagnummer: 20925 Kommunikation i en bæredygtig virksomhed Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
21096 - Virksomhedens ESG-rapportering

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, herunder fx administrativt ansatte inden for økonomi/regnskab, som har behov for grundlæggende viden om ESG for det videre arbejde. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset "Introduktion til ESG og ESG-rapportering" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren får viden om standarder relateret til ESG, der vedrører klima-/miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsesskik (Environmental, Social, Governance).
Deltageren kan identificere standarder for ESG-nøgletal indenfor klima/miljø, sociale forhold samt god ledelsesskik, og kan opstille simple ESG-måltal og finde metoder til basale beregninger.
Deltageren kan medvirke til virksomhedens ESG-rapportering og deltage i arbejdet på det operationelle niveau med indsamling og dokumentation af data samt valgte måleenheder til brug i ESG-rapporteringen i henhold til gældende standarder (ESRS).

Fagnummer: 21096 Virksomhedens ESG-rapportering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
21097 - Virksomhedens klimaregnskab

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, herunder fx administrativt ansatte inden for økonomi/regnskab. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset "Introduktion til virksomhedens klimaregnskab" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren opnår viden om virksomhedens klimaaftryk gennem brug af Klimakompasset.
Deltageren kan identificere standarder til brug i virksomhedens klimaregnskab, herunder udarbejde en struktureret proces for dataindsamling af udvalgte datatyper og kilder samt de relevante måleenheder i klimaregnskabet.
Deltageren kan anvende Klimakompasset til at beregne virksomhedens udledning af drivhusgasser, herunder danne overblik over samlede udledninger, identificere hvor der er behov for mere detaljerede data og beregninger, få en indikation af effekten af specifikke CO2e-reducerende tiltag og give input til rapportering i et klimaregnskab og virksomhedens bæredygtighedsrapportering.

Fagnummer: 21097 Virksomhedens klimaregnskab Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90