Handelsgymnasiet Aalborg

Antimobbestrategi

Aalborg Handelsgymnasium har udformet en antimobbestrategi i henhold til bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Mobning er et fælles problem, som alle medarbejdere på handelsgymnasiet har ansvar for at forebygge og reagere på.

På Aalborg Handelgymnasium har vi udformet en antimobbestrategi i henhold til bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø nr. 316 af 5. april 2017, og bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser nr. 1077 af 13. september 2017.

Formål

Formålet med antimobbestrategien er at sikre et godt undervisnings-og læringsmiljø og at forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden.

Definition af mobning

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor personen er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

Alle kan blive offer for mobning eller chikane, og det kan resultere i alvorlige reaktioner hos offeret. Følgerne vil ikke kun ramme den enkelte, men også fx dårligt trivselsmiljø for klassekammeraterne.

Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange. Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som elever ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.
Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

Skolen anvender Dansk Center for Undervisningsmiljøs 8 tegn på mobning:

  1. Når drilleri ikke længere er for sjov
  2. Når konflikter ikke længere kan løses
  3. Når udstødelseshandlinger bliver systematiske
  4. Når fællesskaberne er præget af utryghed
  5. Når fællesskabet har lav tolerancetærskel
  6. Når fællesskabet mangler empati
  7. Når fællesskabet er præget af magtubalance
  8. Når fællesskabet er præget af ensomhed

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, da den kan være mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Den digitale mobning er ikke begrænset til kun at forekomme i skoletiden. Det kan være særlig problematisk at blive udsat for digital mobning, fordi eleven ikke ved hvor mange der har set eller delt krænkende kommentarer eller billeder, og fordi disse ikke altid kan slettes igen.

Eksempler på digital mobning er:

  • At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier
  • At udelukke bestemte personer fra sociale fora, fx fra en klassegruppe på Facebook

I tilfælde af mobning – hvad gør vi?

At mobbe er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, og overtrædelser sanktioneres af skolens ledelse.

Når en medarbejder får en henvendelse fra elev og/eller forældre om mulig mobning, skal medarbejderen straks kontakte ledelsen, så der kan udarbejdes en handlingsplan inden 10 dage. Det er vigtigt at såvel mobbeoffers og mobbers integritet varetages, og begge parter har behov for støtte og vejledning undervejs i forløbet.

Find din afdeling