Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel, butik eller event

Offentlig administration

Er du interesseret i kommunikation, markedsføring, økonomi og kunne du tænke dig at arbejde på et kontor i det offentlige? Så er kontoruddannelsen indenfor offentlig administration noget for dig. Uddannelsen er målrettet mod alle typer af offentlige virksomheder – kommuner, regioner, sygehuse, uddannelsessteder, ministerier osv.
iStock_000007384989Medium(2)

Specialet er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution, det være sig inden for enten det kommunale, regionale eller det statslige område.

Der er fokus på at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af it på den offentlige arbejdsplads over for borgere og brugere.

Eleven lærer, hvordan man på praktikstedet søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution, samt hvordan man tværorganisatorisk løser praktikstedets opgaver.

 • Politik, strategi, handlingsplaner og indsats
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger
 • Administration og sagsbehandling
 • Økonomi

Du kan blive optaget på hovedforløbet inden for revision, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Virksomhedsøkonomi C og IT C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Med en administrationsuddannelse og eventuelt en HD eller en akademiuddannelse, kan du blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig eller lignende.

 

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Offentlig administration - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 9
Valgfrie 5
Fagprøve 1
Uger i alt 15
Offentlig administration - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 9
Valgfrie 3
Fagprøve 1
Uger i alt 13

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

På Aalborg Handelsskole har vi i samarbejde med alle større offentlige virksomheder valgt følgende valgfag:

 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
 • Udvidet skriftlig kommunikation
 • Projektkoordination
 • EU og internationalisering (studietur til Bruxelles)

Obligatoriske fag

På første skoleophold er der en indføring i kommunikationen i den offentlige sektor samt hvordan der kommunikeres mest hensigtsmæssigt. Der arbejdes bl.a. med kommunikationsteorier og målgruppeanalyse.
  
På andet skoleophold er der en indføring i dataindsamling samt fokus på formidlingen. Der arbejdes bl.a. med tavshedspligt og ytringsfrihed.
 
På tredje skoleophold er der en indføring i digitalkommunikation og databehandling. Der arbejdes bl.a. med sociale medier og hvordan man kan formidle data. 
 • Du vil få kendskab til kommunikationens rolle i den offentlige sektor.  
 • Du vil opnå kendskab til din egen kommunikationsformer. 
 • Du vil lære om konkrete kommunikationsteorier, fx Den nye bollemodel. 
 • Du vil få kendskab til hvordan den offentlige sektor fungerer kommunikativt.  
 • Du lærer at aflæse og formidle data.  
 • Du får viden og indsigt i din endelige fagprøve. 
På første skoleophold er der en indføring i forvaltningsret, databeskyttelse, GDPR samt lovproces og praksis. Der arbejdes bl.a. med forvaltningsloven, inhabilitet, partshøring og klagevejledning.
  
På andet skoleophold er der en indføring i sagsbehandling. Der arbejdes bl.a. med kompetencefordeling, hjemmelbegrebet, delegation og afgørelser.
  
På tredje skoleophold er der en indføring i digitalforvaltning samt rekurs, tilsyn og kontrol. Der arbejdes bl.a. med sociale medier, domstolskontrol samt Ombudsmandens pligter og funktioner.
 • Du vil opnå kendskab til de retslige procedurer i den offentlige forvaltning. 
 • Du vil lære om hvilke pligter og rettigheder, der er i den offentlige forvaltning. 
 • Du vil få kendskab til databeskyttelse og GDPR-lovgivningen. 
 • Du får indsigt i hvordan personlige oplysninger behandles.  
 • Du vil få kendskab til hvordan den offentlige sektor fungerer lovgivningsmæssigt.  
 • Du lærer om borgernes rettigheder.  
 • Du lærer hvordan du udtrykker god forvaltningsskik.  
 • Du får kendskab til EU´s rolle i den offentlige forvaltning. 
På første skoleophold er der en indføring i Forvaltningens opbygning samt forståelse af samfundet. Der arbejdes bl.a. med baggrunden for velfærdsstaten samt løsningen af de offentlige opgaver.
 
På andet skoleophold er der en indføring i EU samt offentligt og privat samspil. Der arbejdes bl.a. med EU´s påvirkning af Danmark samt mulighederne for at den offentlige sektor kan arbejde sammen med den private sektor.
 
På tredje skoleophold er der en indføring i økonomi med fokus på den offentlige sektor. Der arbejdes bl.a. med samfundsøkonomien og politiske strategier.
 • Du vil opnå kendskab til indretningen af den offentlige forvaltning. 
 • Du vil lære om forskellige samfundstyper – og der vil blive stillet spørgsmål om velfærdssamfundets indretning. 
 • Du vil få kendskab til EU´s opbygning og funktioner. 
 • Du får indsigt i hvordan den offentlige- og private sektor samarbejder.  
 • Du lærer om dansk og international økonomi.  
 • Du lærer om politiske strategier på både nationalt- og kommunalt niveau.  
 • Du får kendskab til økonomistyring. 
På første skoleophold er der en indføring i arbejdsmarkedsforhold, psykologi/samarbejde samt planlægning.
 
På andet skoleophold er der en indføring i kvalitet og service, innovative processer samt design-thinking.
 
På tredje skoleophold er der en indføring i virksomhedskultur, kompetenceudvikling, organisationsudvikling og forandringsprocesser.
 • Du vil opnå kendskab til dine rettigheder på arbejdsmarkedet. 
 • Du vil lære om det danske arbejdsmarked. 
 • Du vil få kendskab til samarbejdet mellem grupper. 
 • Du får kendskab til forskellige planlægningsværktøjer, fx Gantt-kort og PDCA-modellen.  
 • Du lærer om, hvad der skal til for at skabe høj kvalitet – og god service.  
 • Du lærer betydningen af kompetenceudvikling for dig.  
 • Du får kendskab til at udføre forandringer bedst muligt – samt ser på hvad motivation og engagement betyder. 

Valgfrie specialefag

 • Målgrupper og kommunikationsplanlægning (45%) – kunne identificere forskellige målgrupper og kunne anvende målgruppeanalyser og andre værktøjer til at vurdere og planlægge en kommunikationsindsats
 • Godt sprog og kommunikationskanaler (25%) – forstå sammenhænge mellem budskab, sprog og målgruppe. Kunne vælge relevante medier og kanaler i.f.t. målgruppe og budskab
 • Vejledning/feedback (10%) – kunne vurdere andres tekster ud fra en kommunikationsfaglig vinkel herunder valg af medier/kanaler – samt kunne give konstruktiv feedback
 • Mundtlig formidling og præsentation (10%) – kunne forberede og gennemføre en mundtlig præsentation
 • Den organisatoriske ramme for kommunikation (5%) – have viden og forståelse for kommunikations betydning for at kunne løse sine opgaver i den offentlige sektor
 • Hvad er Kommunikationsproblemet (5%) – kunne analysere en konkret problemstilling og vurdere hvordan den kan løses med kommunikation
Hvis man vælger eksamen hos Komponent, kan der opnås 10 ECTS-point, men faget kan også vælges uden at gå til eksamen, men der afgives en karakter.
Du stifter på dette modul bekendtskab med metoder og termer indenfor projektstyring og projektledelse.

Dette modul er valgfrit og på et avanceret niveau, idet der afsluttes med en privatisteksamen med censor fra UCN. Faget er en del af akademiuddannelsen Projektledelse og giver 10 ECTS point Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med en erhvervscase baseret på et projekt i egen praktikvirksomhed.  

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Forskellige projekttyper og deres karakteristika. 
 • Projektledelse i forhold til organisering og deltagersammensætning. 
 • At udarbejde relevante analyseværktøjer til projektstyring som f.eks. interessent- og risikoanalyse.  
 • At udarbejde en kommunikationsplan under hensyntagen til interessent- og risikoanalysen. 
 • At estimere tid og økonomi. 
 • At tidsplanlægge vha. et IT-værktøj.  
 • Om motivation og trivsel i forhold til en projektgruppes udvikling og engagement. 
 • At begrunde valg af implementeringsmetode. 
Igennem hele modulet vil der være opgaver, der kobler teori og praksis. 
På dette valgfag lærer du hvordan det danske arbejdsmarked er opbygget og i relation til en HR (human ressource) afdelings opgaver. Du får indblik i alle de mangeartede opgaver, der skal løses, i forbindelse med medarbejdere og et overblik over de vigtigste
love der regulerer arbejdsmarkedet og forståelsen for hvad en overenskomst er.
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • HR og personalefunktionens opgaver 
 • Tillidsmanden (TR) og SU 
 • Rekruttering 
 • Ansættelsesprocedurer 
 • Introduktionsprogrammer og personalehåndbog 
 • Personalepolitik 
 • Fastholdelse og årsager til afvikling 
 • Love og aftaler 
 • Persondataloven og personaleregistreringer 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.
 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Præsentationsteknik er et fag hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 

Erhvervsrettet påbygningsfag

Du stifter på dette modul bekendtskab med begreber og arbejdsmetoder indenfor udarbejdelsen af mindre skriftlige projekter.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Primært og ekstern dataindsamling 
 • Dataindsamlingsmetoder som interview, spørgeskemaer og observationer 
 • IT-værktøjer til udarbejdelse af spørgeskemaer 
 • Udarbejdelse af mindmap som grundlag for udarbejdelse af en problemstilling 
 • Udarbejdelse af en problemformulering herunder stillingtagen til mål med projektet og evt. afgrænsning 
 • IT-værktøjer til udformning af skriftlige projekter samt IT-værktøjer til brug for mundtliglig præsentation af skriftlige projekter 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Undervisningen foregår i Excel og du lærer at analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageoptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Du lærer at oprette og anvende formler til at beregne nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Regnearkets brugerflade tilpasses f.eks. ved at anvende låste celler og makroer.

Du lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved formler som opslag, betinget formatering, datavalidering mv. Ligeledes lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mm. Ydermere lærer du at præsentere data vha. diagrammer, power view mv.
Indholdet af dette kursus er, at du selvstændigt kan varetage virksomhedens debitor-, kreditor og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Debitorstyring 
 • Kreditorstyring 
 • Lagerstyring 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer om det danske arbejdsmarked, hvor der tages udgangspunkt i "den danske model"  og de vigtigste arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Du lærer om HKs overenskomst, som eksempel på hvilke oplysninger du kan finde der. Du lærer om de vigtigste love som regulerer det danske arbejdsmarked. Du lærer hvordan en lønseddel skal laves og kende forskel på en timelønnet contra en funktionær. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Det danske arbejdsmarked 
 • Funktionærloven 
 • Ferieloven 
 • Udarbejdelse af lønsedler 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer, hvorledes forskellige betalingsbetingelser og varerabatter til såvel kunder som fra leverandører påvirker din virksomheds likviditet. Herudover lærer du at opstille et likviditetsbudget og foretage en vurdering af budgettet.

Du kommer også til at foretage beregninger af likviditetsbehov samt foretage vurdering af likviditetsfremskaffelsen. Renteloven vil også blive berørt.

Specialefaget er interessant for dig, hvis du arbejder med økonomi i din virksomhed. Du lærer via nøgletalsberegninger at vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling. Ligeledes vil du kunne opgøre og vurdere en virksomheds kapitalbehov og kapitalfremskaffelse via pengestrøms-/finansierings-analyse. Du lærer også at vurdere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder.
Dette modul er et valgfag. På modulet stifter du bekendtskab med forretningsengelsk i forhold til både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Kultur og kulturelle forskelle mellem Danmark og Storbritannien. 
 • Forretningskulturen i Storbritannien.  
 • Relevant grammatik i relation til forretningsengelsk. 
 • Mundtlig kommunikation og præsentationer. 
 • Skriftlig kommunikation med fokus på bl.a. genrerne forespørgsel, svar på forespørgsel og ordre.
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis.