Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Revision

Revisor-speciale
Kontoruddannelsen inden for revision er for dig, der brænder for kundekontakt, formidling, service, bogføring og regnskaber. Uddannelsen er målrettet mod offentlige og private virksomheder, der udfører revisionsopgaver.

Som elev lærer du at anvende revisionsprotokoller og revisionslovgivning, hvor der er fokus på både service og kontrolfunktioner. I praksis kommer du til at arbejde med de administrative opgaver ved afregning til det offentlige af fx moms, skat, told og afgifter og medvirke ved kundernes budgetprocedure herunder budgetlægning og opfølgning. Du vil møde konteringsopgaver, registrering- og afstemningsopgaver, og du vil lære mere om:

 • Revision
 • Eksternt regnskab
 • Debitor- og kreditorbogholderi
 • Budget
 • Afregning til det offentlige samt
 • Afstemning
Uddannelsen udbydes i samarbejde med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR). Læs mere om uddannelsen på FSR´s hjemmeside.
Revision - ungespor (under 25 år)
SpecialefagObligatorisk5
Valgfrie2,2-5
Fagprøve1
Uger i alt8,2-11

Revision - voksenspor (over 25 år)
SpecialefagObligatorisk5
Valgfrie1-4
Fagprøve1
Fag i alt7-10

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Med en revisoruddannelse og eventuelt en HD, kan du blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig eller lignende. Du kan også læse videre til fx Cand. Merc. AUD.

Obligatoriske fag på specialet

Faget giver et indblik i reglerne for drift af virksomhed i Danmark, herunder forskellige virksomhedstyper, krav til bogføring og registrering, god bogføringsskik, praktisk udførelse af bogføring og registrering, krav til udarbejdelse af årsregnskab, praktisk udarbejdelse af årsregnskab/årsrapport og krav til virksomheder med ansatte.
 
Efter gennemførelse af faget:
 • har eleven kendskab til forskellige virksomhedsformer, herunder krav til stiftelse, kapital, regnskabsaflæggelse og revision, samt krav til registrering hos Erhvervsstyrelsen, SKAT m.fl.
 • har eleven kendskab til relevante love og bekendtgørelser i relation til krav til bogføring, grundbilag og registrering, samt kendskab til begreberne transaktionsspor og kontrolspor.
 • har eleven kendskab til begrebet god bogføringsskik og krav til efterlevelse heraf.
 • kan eleven foretage bogføring under hensyntagen til kontoplanens specifikationsgrad og eleven har kendskab til lovmæssig regulering af brugen af anlægskartotek.
 • har eleven kendskab til årsregnskabslovens opbygning og begrebsramme.
 • kan eleven udarbejde et årsregnskab / en årsrapport i overensstemmelse med lovmæssige krav.
 • har eleven grundlæggende kendskab til regler for arbejdsgivere, herunder funktionærloven, ferieloven og ansættelsesbevisloven.
Faget giver et indblik i skattemæssige regler for personer og virksomheder i Danmark, herunder skatteadministrationens opbygning, personbeskatning, virksomhedsbeskatning og selskabsbeskatning.
 
Efter gennemførelse af faget:
 • har eleven et overordnet kendskab til centrale bestemmelser i skattelovgivningen, herunder skatteadministrationens opbygning.
 • kan eleven medvirke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst og ved skatteberegning for personer, herunder selvstændige erhvervsdrivende.
  1. Eleven har et overordnet kendskab til principper for skattepligtige indtægter.
  2. Eleven har et overordnet kendskab til forskellene mellem fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede udgifter.
  3. Eleven har et overordnet kendskab til beskatning af almindeligt forekommende personalegoder og skattefri godtgørelse.
 • har eleven et overordnet kendskab til beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende, ved brug af VSO og KAO.
 • kan eleven medvirke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst og ved skatteberegning for selskaber.
  1. Eleven har et overordnet kendskab til principper for skattepligtige indtægter.
  2. Eleven har et overordnet kendskab til forskellene mellem fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede udgifter.
  3. Eleven har et overordnet kendskab til beskatning af almindeligt forekommende personalegoder og skattefri godtgørelse.
Du får et overblik over årsregnskabsloven og dens anvendelsesmuligheder, når du fx skal udarbejde og læse årsregnskaber. Årsrapporten viser det samlede billede af virksomhedens situation, mens årsregnskabet rummer de konkrete regnskabstal.  
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Årsregnskabsloven 
 • Indregning og måling 
 • Regnskabsopstilling 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Faget giver et indblik i de generelle regler for revision og revisorer, revisoransvar, grundlæggende revisionsterminologi, revisionsprocessen, revisors anvendelse af hoved- og nøgletal i revisionen, revisors brug af Excel i revisionen, intern kontrol, generelle it-kontroller, revision af likvide beholdninger, revision af materielle anlægsaktiver, revision af varebeholdninger, revision af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, revision af gæld og egenkapital, revision af løn og gager, revision af generelle it-kontroller og revisors rapportering og erklæringer.
 
Efter gennemførelse af faget:
 • har eleven kendskab til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven).
 • har eleven kendskab til revisors arbejdsopgaver generelt, herunder også fordeling af opgaver og ansvar for henholdsvis ledelse og revisor.
 • har eleven kendskab til revisoransvar, herunder going concern, samt straf-, erstatnings- og disciplinæransvar.
 • har eleven kendskab til centrale begreber og principper, herunder væsentlighed og risiko, transaktionstyper, revisionsmål samt substanshandlinger og test af kontroller.
 • har eleven kendskab til de grundlæggende principper for test af kontroller og intern kontrol og deres betydning for revisors planlægning, udførelse og rapportering.
 • har eleven kendskab til og kan anvende revisionsprocessens elementer, herunder udarbejde revisionsstrategier, revisionsplaner, arbejdspapirer m.v.
 • har eleven kendskab til betydningen af revisionsplaner og arbejdspapirer.
 • har eleven kendskab til sammenhæng mellem løbende revision og statusrevision, samt hvilken betydning det har for revisionen og revisors pligter.
 • har eleven kendskab til hvordan hoved- og nøgletal anvendes i revisionen under planlægning, udførelse og afslutning.
 • har eleven kendskab til hvordan Excel kan anvendes i revisionen, herunder hvordan store datamængder kan håndteres ved hjælp af opslag, filtre og pivot-tabeller.
 • har eleven kendskab til formål med og opbygning af interne kontroller.
 • har eleven kendskab til formål med og opbygning af generelle it-kontroller.
 • kan eleven foretage revision af likvide midler, herunder udførelse af beholdningseftersyn.
 • kan eleven foretage revision af materielle anlægsaktiver.
 • kan eleven foretage revision af varebeholdninger, herunder udførelse af lagereftersyn.
 • kan eleven foretage revision af tilgodehavender, herunder udarbejde saldomeddelelser.
 • kan eleven foretage revision af gæld og egenkapital.
 • kan eleven foretage revision af løn og gager
 • har eleven kendskab til revision af generelle it-kontroller.
 • har eleven kendskab til de forskellige former for revisor rapportering og deres målgruppe og indhold, herunder management letter, revisionsprotokol og erklæringer og modifikationer, fremhævelser og rapporteringsforpligtelser efter erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Valgfrie specialefag

Efter gennemførelse af valgfaget:
 • kan eleven foretage opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en selvstændigt erhvervsdrivende, ved brug af VSO og KAO, herunder har eleven kendskab til afgrænsningen mellem selvstændig og lønmodtager, samt risiko for vurdering som hobbyvirksomhed.
  1. Eleven har opnået et overordnet kendskab til principper for skattepligtige indtægter.
  2. Eleven har opnået et overordnet kendskab til forskellene mellem fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede udgifter.
  3. Eleven har opnået et overordnet kendskab til beskatning af almindeligt forekommende personalegoder og skattefri godtgørelse.
 • har eleven kendskab til centrale bestemmelser om moms i Danmark, samt moms ved handel med udlandet. Eleven kan udarbejde momsregnskab herunder afstemning og angivelse.
 • kan eleven medvirke ved opgørelsen af lønsumsafgift, samt angivelse heraf.
 • kan eleven opgøre refusion af energiafgifter.
Første del af valgfaget giver et indblik i forskellige typer af pengestrømsopgørelser, hvad udskudt skat er, udarbejdelse af den fuldstændige egenkapitalopgørelse og hvordan et regnskab læses og forstås.
 
Efter gennemførelse af valgfaget:
 • har eleven kendskab til den direkte metode (betalingsstrømsmodellen) og den indirekte metode (beholdningsforskydningsmodellen). Eleven kan udarbejde en pengestrømsopgørelse.
 • har eleven grundlæggende kendskab til begrebet udskudt skat.
 • kan eleven udarbejde en fuldstændig egenkapitalopgørelse.
 • har eleven et grundlæggende kendskab til at læse og forstå et regnskab.
 
Anden del af valgfaget giver et indblik i kravene til udarbejdelse af koncernregnskab, koncernregnskabets opbygning, koncernelimineringer og indre sammenhænge i koncernregnskabet.
 
Efter gennemførelse af valgfaget:
 • har eleven kendskab til hvilke virksomheder, der er omfattet af reglerne om udarbejdelse af koncernregnskab herunder virksomheder, der er fritaget for udarbejdelse af koncernregnskab.
 • har eleven kendskab til reglerne for udarbejdelse af koncernregnskaber herunder krav til sprog, ledelsesberetning, regnskabspraksis og noter.
 • kan eleven foretage de mest forekommende elimineringer.
har eleven kendskab til krav til indre sammenhænge i koncernregnskabet samt mellem koncernregnskab og moderselskabsregnskab.
Du lærer, hvorledes forskellige betalingsbetingelser og varerabatter til såvel kunder som fra leverandører påvirker din virksomheds likviditet. Herudover lærer du at opstille et likviditetsbudget og foretage en vurdering af budgettet.

Du kommer også til at foretage beregninger af likviditetsbehov samt foretage vurdering af likviditetsfremskaffelsen. Renteloven vil også blive berørt.

Specialefaget er interessant for dig, hvis du arbejder med økonomi i din virksomhed. Du lærer via nøgletalsberegninger at vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling. Ligeledes vil du kunne opgøre og vurdere en virksomheds kapitalbehov og kapitalfremskaffelse via pengestrøms-/finansierings-analyse. Du lærer også at vurdere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder.
Undervisningen foregår i Excel og du lærer at analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageoptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Du lærer at oprette og anvende formler til at beregne nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Regnearkets brugerflade tilpasses f.eks. ved at anvende låste celler og makroer.

Du lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved formler som opslag, betinget formatering, datavalidering mv. Ligeledes lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mm. Ydermere lærer du at præsentere data vha. diagrammer, power view mv.
Du lærer bl.a. at bruge et budget som et værktøj, der kan give styr på ressourcerne og et overblik over fx behovet for kassekredit, banklån eller andre måder at skaffe penge på. Overordnet kan man sige, at et budget er et planlægnings- og kontrolværktøj og dermed styringsværktøj.

Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Bidragskalkule 
 • Fordelingskalkule 
 • Salgsbudget 
 • Virksomhedens omkostninger 
 • Resultatbudget 
 • Likviditetsbudget 
 • Balancebudget 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer om det danske arbejdsmarked, hvor der tages udgangspunkt i "den danske model"  og de vigtigste arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Du lærer om HKs overenskomst, som eksempel på hvilke oplysninger du kan finde der. Du lærer om de vigtigste love som regulerer det danske arbejdsmarked. Du lærer hvordan en lønseddel skal laves og kende forskel på en timelønnet contra en funktionær. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Det danske arbejdsmarked 
 • Funktionærloven 
 • Ferieloven 
 • Udarbejdelse af lønsedler 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Præsentationsteknik er et fag hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner.

Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med metoder og termer indenfor projektstyring og projektledelse.

Dette modul er valgfrit og på et avanceret niveau, idet der afsluttes med en privatisteksamen med censor fra UCN. Faget er en del af akademiuddannelsen Projektledelse og giver 10 ECTS point Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med en erhvervscase baseret på et projekt i egen praktikvirksomhed.  

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Forskellige projekttyper og deres karakteristika. 
 • Projektledelse i forhold til organisering og deltagersammensætning. 
 • At udarbejde relevante analyseværktøjer til projektstyring som f.eks. interessent- og risikoanalyse.  
 • At udarbejde en kommunikationsplan under hensyntagen til interessent- og risikoanalysen. 
 • At estimere tid og økonomi. 
 • At tidsplanlægge vha. et IT-værktøj.  
 • Om motivation og trivsel i forhold til en projektgruppes udvikling og engagement. 
 • At begrunde valg af implementeringsmetode. 
Igennem hele modulet vil der være opgaver, der kobler teori og praksis. 

Erhvervsrettet påbygning

 • Valgfaget afholdes typisk som en studietur til Bruxelles af fem dages varighed 
 • Vi besøger relevante EU-institutioner i Bruxelles og kommer i kontakt med relevante institutioner (fx Norddanmarks EU-kontor og en lobby-organisation) 
 • Evalueringen af den enkelte elev foretages løbende på turen i forhold til engagement og faglig viden. 
Spørgsmål til specialet? Kontakt os
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00

FAQ om kontoruddannelserne

Som kontoransat vil du kunne udføre en bred vifte af opgaver og funktioner. Efter afsluttet kontoruddannelse kan du få job i både private og offentlige organisationer. Mange kontoruddannede finder arbejde som kontorassistenter, sekretærer, receptionister, bogholdere og lignende stillinger. Disse job kræver typisk, at du er i stand til at arbejde i et team og er detaljeorienteret.
 
Din primære opgave som kontoransat er at hjælpe med at opretholde en effektiv og organiseret arbejdsplads. Dette kan omfatte alt fra at besvare telefonopkald og e-mails til at planlægge møder og begivenheder, udarbejde rapporter og dokumenter, administrere filsystemer og foretage forskellige former for dataregistrering og databehandling.
 
Som kontoransat kan du også være ansvarlig for at opretholde og opdatere en organisations eller virksomheds regnskab, bogføring og fakturering. Du kan også hjælpe med at administrere lønninger, personaleadministration, HR-processer og andre lignende opgaver.
 
Udover de administrative og økonomiske opgaver, kan en kontoransat også være involveret i kundeservice og support. Dette kan omfatte at besvare spørgsmål fra kunder og klienter, håndtere klager og kommunikere med andre afdelinger og samarbejdspartnere.
 
Kontoruddannelsen kan også være et springbræt til en karriere inden for ledelse. Mange virksomheder værdsætter administrative færdigheder, når de søger ledere, og en kontoruddannelse kan være en god vej til at lære de nødvendige færdigheder og erfaringer, der kræves for at træde ind i sådanne roller.
Generelt set er en kontoransat en vigtig del af enhver organisation eller virksomhed. Deres evne til at opretholde en effektiv og organiseret arbejdsplads er afgørende for succesen af den virksomhed, de arbejder for.
 
Kontoruddannede har også mulighed for at fortsætte deres uddannelse og specialisere sig yderligere i forskellige administrative områder. Mange universiteter og professionshøjskoler tilbyder en række kurser og uddannelser inden for administration og ledelse, der kan hjælpe en kontoruddannet med at udvikle sine færdigheder og avancere i sin karriere.
Vi har stor erfaring i at udbyde online undervisningsforløb, som kan give dig adgang til en læreplads inden for kontorbranchen. Følgende forløb udbydes online:

 • EUX – Grundforløb 2 + studieår: for dig, der både vil have en erhvervsuddannelse og fag på gymnasialt niveau
 • EUX – Studieår: for dig, der allerede har afsluttet grundforløb 2, men som også gerne vil have EUX-studiekompetence inden du begynder på din læreplads
 • EUS 5 uger: målrettet forløb for dig, der er student fra STX, HF og HTX
Online forløb kan være oplagte for dig, der gerne vil have en mere fleksibel hverdag. Bor du i nærheden af Aalborg vil vi dog anbefale dig at følge vores klasseundervisning. Nye hold begynder både i januar og august. 
Er en kontoruddannelse også noget for dig? Hvis du har gennemført èn af de nedenstående uddannelser og samtidig indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du blive en kontorelev.

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. 

Overgangskrav fra EUX-uddannelsen til læreplads
Har du taget en EUX-uddannelse skal du minimum have gennemført uddannelsens obligatoriske fag, hvor dit samlede karaktergennemsnit skal være mindst beståkarakter:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informatik B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmsprog C eller kulturforståelse C
 • En række valgfag
Derudover skal du også bestå en mundtlig prøve med udgangspunkt i dit eksamensprojekt, samt en prøve i den større skriftlige opgave.
På EUD og EUX vil du på den indledende skoleperiode (grundforløb+studieår) kunne søge SU, hvis du er over 18 år.

Når du begynder på din læreplads (specialeretning), vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat. Du får elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale træder i kraft. Elevlønnen udgør ca. 15.000 – 17.000 kr. pr. måned.
Med en kontoruddannelse kan du varetage en række forskellige stillinger inden for administration og kontorarbejde. Nogle af de mest almindelige stillinger, som du kan varetage er:  

 • Kontorassistent: En kontorassistent er typisk ansvarlig for at håndtere forskellige administrative opgaver såsom at besvare telefonopkald og e-mails, planlægge møder, koordinere rejser, behandle fakturaer, udføre databehandling m.m.
 • Sekretær: En sekretær udfører typisk en række forskellige administrative opgaver, som inkluderer at tage imod besøgende, besvare telefonopkald, planlægge møder og korrespondere med kunder og andre virksomheder.
 • Receptionist: En receptionist fungerer som en virksomheds første kontakt med kunder og besøgende. Opgaver inkluderer at tage imod besøgende, besvare telefonopkald, planlægge møder og korrespondere med kunder og andre virksomheder.
 • Bogholder: En bogholder er ansvarlig for at registrere og håndtere en virksomheds økonomiske transaktioner. Opgaver inkluderer at bogføre indtægter og udgifter, udføre fakturering, udføre betalinger og vedligeholde regnskaber.
 • HR-assistent: En HR-assistent fungerer som en støtte til en virksomheds HR-afdeling. Opgaver inkluderer at behandle ansøgninger, gennemføre screeningsinterviews, vedligeholde medarbejderdokumentation og koordinere medarbejderuddannelsesprogrammer.
 • Projektassistent: En projektassistent fungerer som en støtte til projektledere og teammedlemmer. Opgaver inkluderer at planlægge møder, koordinere projektaktiviteter, opdatere projektplaner og overvåge projektets fremdrift.

Stillingerne findes både inden for den private og offentlige sektor, og kan tage udgangspunkt i forskellige brancher og organisationer såsom: kontorer i virksomheder, offentlige organisationer, konsulentfirmaer, banker og finansielle institutioner, uddannelsesinstitutioner, nonprofit-organisationer etc. 

En kontoruddannelse giver dig også gode muligheder for videreuddannelse. Du får fx direkte adgang til uddannelser som administrationsøkonom, journalist, lærer, socialrådgiver og offentlig administration.