Toggle navigation
Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere og Uddannelse

Tilskud og godtgørelse - for kurser og efteruddannelser

Afhængig af kursustype og dit uddannelsesniveau er det muligt at få/søge tilskud og godtgørelse til mange af vores kurser og uddannelser.
ah2018_1146

AMU-kurser – tilskudsberettigede kurser

AMU-kurser er tilskudsberettigede. Det betyder, at deltagere som er i beskæftigelse normalt kun betaler et mindre beløb for at deltage. Prisen afhænger af kursets faglige indhold og længde. Dog gælder der specielle regler for personer med videregående uddannelse, der som udgangspunkt skal betale fuld deltagerbetaling på AMU.kurser. Fuld deltagerbetaling vil på AMU-kurser på Aalborg Handelsskole typisk være på mellem 554–700 kr. pr. kursusdag. Deltagerprisen vil fremgå under det enkelte kursus. Videregående uddannelse er fuldført uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau, fx:

  • Merkonom, kommunom, teknonom
  • Erhvervsakademiuddannelse / KVU (fx finansøkonom)
  • Diplomuddannelse fx. HD
  • Professionsbacheloruddannelse (fx lærer, sygeplejerske)
  • Universitetsuddannelse / Masteruddannelse

Dog kan personer med en videregående uddannelse, som er mere end 5 år gammel, og ikke har været anvendt de seneste 5 år, deltage på almindelige vilkår og dermed få tilskud.

ah2018_1038

VEU-godtgørelse

For hver medarbejder, der deltager i et AMU-kursus, kan der ydes VEU-godtgørelse. Satsen for VEU-godtgørelse er 4.460 kr. pr. uge i 2021, hvilket svarer til 100% dagpengesatsen. Ydelsen nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsansættelse.

Formålet med VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er at give voksne - fortrinsvis kortuddannede - et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) til og med erhvervsuddannelsesniveau. For at få VEU-godtgørelse skal du enten være i beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Medarbejdere, der deltager i et AMU-kursus, kan få godtgjort deres løntab ved efteruddannelse med VEU-godtgørelsen. Hvis du får løn under uddannelsen, modtager din arbejdsgiver VEU-godtgørelsen.

Det er muligt at få VEU-godtgørelse til deltagere, der tilhører AMU-målgruppen – dvs. primært ufaglærte og faglærte med et uddannelsesniveau, der ikke overstiger en erhvervsuddannelse. Dog kan en deltager med en længerevarende uddannelse, og som ikke har været beskæftiget inden for sit uddannelsesområde de seneste fem år, søge om VEU-godtgørelse.

Befordringstilskud

Hvis dit uddannelsesniveau ikke overstiger niveauet på en erhvervsuddannelse, kan du få tilskud til dine transportudgifter, når du deltager i AMU-kurser. Befordringstilskuddet gives for daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted tur/retur udover 24 km (dvs. 12 km ud og 12 km hjem).

Tilskud til kost og logi

Der kan ydes tilskud til kost og logi i forbindelse med deltagelse i AMU-kurser. Det er dog en betingelse, at du har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller at det af tidsmæssige eller andre årsager er rimeligt, at du er indkvarteret uden for din bopæl. Dette tilskud bortfalder helt eller delvis, hvis uddannelsesstedet yder kost og logi. 

Vi hjælper gerne med at udfylde de rette papirer, når du skal søge om eksempelvis VEU- eller befordringsgodtgørelse. Kontakt os for yderligere information eller læs mere på www.veug.dk.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Når du deltager i uddannelse på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau, kan du søge SVU. Går du på en videregående uddannelse, hvor du kan få SU, kan du dog ikke søge SVU. Læs mere på www.svu.dk.

Find din afdeling