Toggle navigation

Valgfagsskema - Kontorspecialet offentlig administration

På Aalborg Handelsskole har vi i samarbejde med alle større offentlige virksomheder med elever valgt en samlet fagpakke, hvori der indgår valgfag.

Nedenstående fag indgår i fagpakken:

 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
 • Udvidet skriftlig kommunikation
 • Projektkoordination
 • EU og internationalisering (studietur til Bruxelles)
Elever under 25 år på ny uddannelsesordning skal dog vælge mindst ét valgfag mere.

Alle andre elever må i samarbejde med arbejdsgiveren også gerne vælge flere valgfag, se listen over valgfrie specialefag nedenfor.

Du tilmelder dig de valgfrie specialefag ved at udfylde valgfagsskemaet nederst på siden.

Vælg mellem disse specialefag - offentlig adm.

Undervisningen foregår i Excel og du lærer at analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageoptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Du lærer at oprette og anvende formler til at beregne nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Regnearkets brugerflade tilpasses f.eks. ved at anvende låste celler og makroer.

Du lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved formler som opslag, betinget formatering, datavalidering mv. Ligeledes lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mm. Ydermere lærer du at præsentere data vha. diagrammer, power view mv.

 • Viden om de regler og principper, samt praksis, der gør sig gældende i et ansættelsesforhold, dvs. for arbejdsgivere og medarbejdere, i såvel offentlige som private virksomheder, med henblik på at varetage administrative opgaver i en personalefunktion.
 • Kendskab til og indsigt i ansættelsesprocedurer og ansættelsesret, herunder at kunne varetage administrativt arbejde i forbindelse med rekrutterings- og ansættelsesprocesser mv. på baggrund af gældende regelsæt.
 • Rådgive og vejlede i personaleforhold ud fra den centrale lovgivning på området, herunder funktionærloven, ferieloven og arbejdsmiljøloven.
 • Indhente og formidle personaleinformationer og udarbejde forskellige personalestatistikker ud fra relevante love, regler og krav.
 • Kendskab til gældende regler vedrørende fratrædelse, kan medvirke til afvikling af medarbejdere.

Du får kendskab til begreber og arbejdsmetoder indenfor udarbejdelsen af skriftlige projekter målrettet fagprøveprojektet

Du kommer bl.a. igennem følgende emner, hvoraf nogle kan afprøves i virksomheden:

 • Primært og ekstern dataindsamling
 • Dataindsamlingsmetoder som interview, spørgeskemaer og observationer
 • IT-værktøjer til udarbejdelse af spørgeskemaer
 • Udarbejdelse af mindmap som grundlag for udarbejdelse af en problemstilling
 • Udarbejdelse af en problemformulering herunder stillingtagen til mål med projektet og evt. afgrænsning
 • IT-værktøjer til udformning af skriftlige projekter samt IT-værktøjer til brug for mundtliglig præsentation af skriftlige projekter

I praksis skal du forvente tre dage på skolen og to dage med opfølgende arbejde/dataindsamling herunder fagprøveskrivning hjemme i virksomheden

 • Målgrupper og kommunikationsplanlægning – 45%
  (kunne identificere forskellige målgrupper og kunne anvende målgruppeanalyser og andre værktøjer til at vurdere og planlægge en kommunikationsindsats)
 • Godt sprog og kommunikationskanaler – 25%
  (forstå sammenhænge mellem budskab, sprog og målgruppe. Kunne vælge relevante medier og kanaler i.f.t. målgruppe og budskab)
 • Vejledning/feedback – 10%
  (kunne vurdere andres tekster ud fra en kommunikationsfaglig vinkel herunder valg af medier/kanaler – samt kunne give konstruktiv feedback)
 • Mundtlig formidling og præsentation – 10%
  (kunne forberede og gennemføre en mundtlig præsentation)
 • Den organisatoriske ramme for kommunikation – 5%
  (have viden og forståelse for kommunikations betydning for at kunne løse sine opgaver i den offentlige sektor)
 • Hvad er Kommunikationsproblemet – 5%
  (kunne analysere en konkret problemstilling og vurdere hvordan den kan løses med kommunikation)

 • Hvad er et projekt – 10 %
  (definition, opgaver som kan løses projektorganiseret, måde til gennemførelse og projekter som arbejdsform)
 • Særlige forhold for projektarbejde – 20%
  (kunne vurdere hvad der gør sig gældende i projekter i en politisk styret organisation samt medarbejdere- og brugerorganers mulige indflydelse på projektet mm.)
 • Projektets faser – 35%
  (ide, planlægning, gennemførelse, implementering, afslutning og evaluering)
 • Projektstyring/projektledelse – 35%
  (Organisering, projektlederen, projektmedarbejderen, styregruppen, andre projektroller)

Valgfagsskema for offentlig administration

Kontaktoplysninger
* fx 201198-1363
*
*
*
*
*
Vælg specialefag
* Alle elever må efter aftale med deres arbejdsgiver gerne vælge ét eller flere valgfag. Er du elev under 25 år på ny uddannelsesordning SKAL du dog vælge mindst ét valgfag.
* Ekspertfagene udbydes med mulighed for at opnå 10 ECTS-point med akademieksamen. Eksamen er frivillig.
Find din afdeling