Toggle navigation

Valgfagsskema - kontorspecialet økonomi

Som elev inden for kontorspecialet økonomi kan du vælge mellem flere forskellige valgfag.

Obligatoriske fag

På kontorspecialet økonomi er følgende fag obligatoriske:

  • Modul 1 - Bogføring og registrering
  • Modul 2 - Moms og afgifter
  • Modul 3 - Budgettering
  • Modul 4 - Økonomistyring 1
  • Modul 5 - Årsregnskab for erhvervsdrivende

Valgfag

Ifølge uddannelsesordningen til specialet økonomi skal du vælge mindst 3 ugers valgfag og maks 5 uger. Hvis du er over 25 år på ny uddannelsesordning, skal du minimum vælge 2 uger og maks 4 uger. 

Du tilmelder dig dine valgfag via formularen nederst på siden. 

Fagprøve

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve. Fagprøven består af et skriftlig projekt, som tager udgangspunkt i en konkret problemstilling fra din virksomhed. Omfanget af fagprøven er 15 til 20 sider ekskl. bilag. Fagprøven skal perspektiveres til en mundtlig eksamen, som foregår ved brug af IT-værktøjet Adobe Connect eller fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Vælg mellem disse specialefag - økonomi

Du lærer om informationsindsamling herunder kildekritik og copyright. Du får kendskab til, hvorledes du kan disponere emner samt skabe overblik og struktur i projektrapporter. Du bliver undervist i anvendelsen af avancerede funktioner i tekstbehandling til kvalitetssikring af rapporter herunder typografier, sideopsætning, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks mv. Du vil i løbet af ugen komme til at udarbejde en rapport.

Et rigtig godt specialefag, hvis du er usikker på, hvorledes du bedst arbejder med rapporter som f.eks. en fagprøve.

Undervisningen foregår i Excel og du lærer at analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageoptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Du lærer at oprette og anvende formler til at beregne nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Regnearkets brugerflade tilpasses f.eks. ved at anvende låste celler og makroer.

Du lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved formler som opslag, betinget formatering, datavalidering mv. Ligeledes lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mm. Ydermere lærer du at præsentere data vha. diagrammer, power view mv.

Her lærer du bl.a. at bruge et økonomistyringsprogram, så du selvstændigt kan beherske virksomhedens debitor- kreditor- og lagerstyring. Hele ugen arbejdes der selvstændigt i Microsoft Dynamics C5.

Specialefaget er interessant for dig, hvis du arbejder med økonomi i din virksomhed.

I dette specialefag vil du lære om regnskabsanalyser og formålet med disse samt om metoder til regnskabs-
analyse. Ydermere vil du lære om de behov, som en regnskabsanalytiker har brug for i forbindelse med udarbejdelsen af en analyse. Du vil endvidere opnå kendskab til bl.a. regnskabsregler, brancheanalyser mm., så du kan foretage konkrete analyser af regnskaber.

Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk i et varieret sprog. Fokus er primært på kommunikation af erhvervsmæssig karakter og sekundært på samfundsmæssig og almen karakter. Du lærer således at modtage og viderebringe beskeder fra engelsk til dansk og omvendt i en professionel sammenhæng. Derudover at oversætte forretningstekster så det passer til modtageren. Valgfaget er godt, hvis du arbejder i en virksomhed med internationale relationer.

Vælger du forretningstysk lærer du at udtrykke dig på skriftlig tysk i et varieret sprog, som er rettet mod erhvervslivet. Du kommer samtidig til at oversætte tekster fra dansk til tysk og omvendt, så det passer til modtageren. Ligeledes arbejder du med mundtlig at kunne modtage og viderebringe beskeder fra tysk til dansk og omvendt i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Dette specialefag giver dig et indgående kendskab til gældende lovgivning og regelsæt for såvel import som eksport, herunder bl.a. CISG, den internationale købelov. Du får kendskab til Danmarks største handelspartnere samt de forskellige typer af transport- og tolddokumenter samt forsikringsforhold. Forskellige metoder til sikring af internationale betalinger herunder remburser og kurssikring vil også blive gennemgået.

Et godt specialefag for dig, hvis din virksomhed handler meget med udlandet.

Specialefaget giver dig kendskab til begreberne intern og ekstern kvalitet og betydningen af disse. Du vil også opnå kendskab til vigtigheden af god kommunikation samt lære at formulere dig detaljeret og præcist i kommunikative arbejdssituationer. Du lærer, hvordan god service i de administrative funktioner påvirker omgivelsernes syn på din virksomhed.

Specialefaget er godt for dig, hvis du har mange udadvendte funktioner i dit administrative arbejde.

Du lærer, hvorledes forskellige betalingsbetingelser og varerabatter til såvel kunder som fra leverandører påvirker din virksomheds likviditet. Herudover lærer du at opstille et likviditetsbudget og foretage en vurdering af budgettet.
Du kommer også til at foretage beregninger af likviditetsbehov samt foretage vurdering af likviditetsfremskaffelsen. Renteloven vil også blive berørt.

Specialefaget er interessant for dig, hvis du arbejder med økonomi i din virksomhed. Du lærer via nøgletalsberegninger at vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling. Ligeledes vil du kunne opgøre og vurdere en virksomheds kapitalbehov og kapitalfremskaffelse via pengestrøms-/finansierings-analyse. Du lærer også at vurdere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder.

Du får kendskab til, hvorledes ansættelsesforhold reguleres via lovgivning og arbejdsmarkedets overenskomster. Ligeledes får du et grundlæggende kendskab til sociale bidrag og reglerne herfor bl.a. aftale via overenskomst, aftalt pensionsbidrag, individuelle pensionsordninger mv. Du får mulighed for at arbejde med de mest anvendte former for beregning og opgørelse af bl.a. feriepenge, og du får et kendskab til reglerne inden for området. Du lærer at arbejde med indsamling og behandling af almindeligt forekommende data til brug for løn og gageberegninger.

Specialefaget er interessant for dig, hvis du arbejder med løn og ansættelsesforhold i din virksomhed.

Vil du forbedre din præsentationsteknik og din personlige fremtræden, er dette specialefag lige noget for dig. Her lærer du bl.a. at vurdere, hvilke præsentationsformer der er mest velegnede i bestemte situationer, og du lærer at beherske disse. Et godt specialefag, hvis du føler dig usikker, når du er ”på” og gerne vil have mere gennemslagskraft.
Du vil få kendskab til, hvordan brugen af digitale platforme kan fremme virksomhedens salg i forhold til relevante kundesegmenter. Dertil lærer du også at aflæse brugeradfærd og signalværdi ved brug af sociale medier. Emner såsom eventplanlægning, gennemførsel og evaluering vil også indgå i faget.

I dette specialefag vil du opnå kendskab til forskellige regler på området for moms og afgifter. Du vil bl.a. lære om regler for handel med udlandet, om brugsmomsreglerne og om regler for lønsum. Ydermere vil du lære at udarbejde momsopgørelser mm.

Samtidig får du kendskab til de grundlæggende regler for skattemæssige afskrivninger med afsæt i afskrivningsloven og om reglerne i forbindelse med kontantomregning og kontantgrundlag. Du lærer også at foretage skattemæssige beregninger i forbindelse med bl.a. afskrivninger af skibe, bygninger og driftsmidler mm, i henhold til afskrivningsloven.

Du lærer at foretage en sproganalyse på egne og andres tekster for her igennem at vurdere om den skriftlige kom-munikation hæmmer eller fremmer virksomhedens kommunikation. De sociale medier har større betydning for virksomhedens skriftlig kommunikation end tidligere, og du lærer at vurdere hvilke skriftlige virkemidler, som virker på skærm, herunder Ipad, Smartphone mm.De juridiske konsekvenser af virksomhedens korrespondance vil også blive berørt, og du kommer konkret til at arbejde med layout. Ligeledes vil avancerede funktioner i Word til understøttelse af de grafiske virkemidler blive afprøvet.

Specialefaget er fint, hvis du sidder med mange sekretæropgaver og har meget skriftlig korrespondance.

Valgfagsskema for Økonomi

Kontaktoplysninger
* fx 201198-1363
*
*
*
*
Virksomhedsoplysninger
*
*
*
Vælg dine valgfag
* Alle nedenstående valgfag er på 1 uges varighed hver. Du skal vælge mindst 3 ugers valgfag og maks 5 uger. Hvis du er over 25 år på ny uddannelsesordning, skal du minimum vælge 2 uger og maks 4 uger.

Akademifag
Ønsker du at specialisere dig yderligere kan du også vælge nedenstående akademifag (mulighed for 10 ECTS-point med akademieksamen).

Find din afdeling