Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel, butik eller event

Spedition og shipping

Vil du arbejde med spedition og shipping? Lær at planlægge transporten af gods og varer både til lands, søs og med fly, så virksomhedernes varer kommer sikkert fra et sted til et andet.
iStock_000007384989Medium

NB. Du har mulighed for at tage grundforløbet til Spedition og shipping på Aalborg Handelsskole, og vi hjælper også gerne med at finde en elevplads. Skoledelen på hovedforløbet foregår dog på en anden erhvervsskole - du har dog mulighed for at følge flere af de valgfrie specialefag som onlinemoduler hos os.

Arbejdet inden for spedition og shipping består ofte både af nationale og internationale transportopgaver. Derfor er det også vigtigt, at du er god til at kommunikere både telefonisk og skriftligt på fremmedsprog. I dit daglige arbejde skal du vejlede om transport og logistikløsninger for at skræddersy løsninger til kunden. Der vil være en del administration og planlægning af transportopgaver under hensyn til de gældende regler i forskellige lande. Kalkulation og beregninger vil være en del af dagligdagen, hvor der skal laves aftaler og kontrakter med kunderne omhandlende diverse told- og forsikringsregler. I overskrifter er arbejdsopgaverne følgende:

 • Kundeservice
 • Transport/disponering
 • Kalkulation og økonomi
 • Transport- og søret

Du kan blive optaget på hovedforløbet som eventkoordinator, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Virksomhedsøkonomi C og IT C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale
Med en uddannelse inden for kontor med spedition eller shipping som speciale er der mange gode karrieremuligheder – du kan bl.a. blive speditør, shippingmedarbejder hvor du arbejder med sø- eller luftfragt, import- eller eksportmedarbejder eller transportkoordinator. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx handelsøkonom, serviceøkonom m.m.
 

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Spedition og shipping - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 4
Valgfrie 3-5
Fagprøve 1
Uger i alt 8-10
Spedition og shipping - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 4
Valgfrie 2-4
Fagprøve 1
Uger i alt 7-9

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

 • Introduktion (1 uge)
 • Vælge enten generel spedition eller generel shipping (1 uge)
 • Vælge enten
  • vej (2 uger)
  • fly (2 uger)
  • sø linjetransport (2 uger)
  • sø trampfart (shipping) (2 uger)

Valgfrie specialefag

Dette valgfag udbydes ikke på Aalborg Handelsskole
Dette fag udbydes ikke på Aalborg Handelsskole.
Indholdet af dette kursus er, at du selvstændigt kan varetage virksomhedens debitor-, kreditor og lagerstyring ved hjælp af et økonomistyringsprogram. 
 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Debitorstyring 
 • Kreditorstyring 
 • Lagerstyring 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du lærer bl.a. at bruge et budget som et værktøj, der kan give styr på ressourcerne og et overblik over fx behovet for kassekredit, banklån eller andre måder at skaffe penge på. Overordnet kan man sige, at et budget er et planlægnings- og kontrolværktøj og dermed styringsværktøj.

Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner:
 • Bidragskalkule 
 • Fordelingskalkule 
 • Salgsbudget 
 • Virksomhedens omkostninger 
 • Resultatbudget 
 • Likviditetsbudget 
 • Balancebudget 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Dette modul omhandler hele virksomhedens logistiske værdikæde fra producent til slutkunde. I løbet af de to ugers undervisning stifter eleven bekendtskab med samtlige logistikfunktioner i virksomheden samt begreberne kvalitets- og miljøstyring. Der arbejdes også med implementering af ændringer i virksomhedens Supply Chain.

I løbet at de to uger arbejder vi med følgende emner: 
 • Hvad er logistik og hvad dækker begrebet over. 
 • Logistik mål og strategier 
 • Logistik med kunden i fokus 
 • Lagerstyring – distributionsstyring - produktionsstyring 
 • SCM-koncepter 
 • Ledelse, organisation og projektstyring 
 • Innovation og implementering 
 • Kvalitets- og miljøstyring 
I forløbet vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Dette modul omhandler viden om samhandel på kryds og tværs af landegrænser.

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Teorier for international handel 
 • Danmarks internationale handel 
 • CISG 
 • Told og moms 
 • Handelspolitik 
 • Globalisering 
 • Transport og Inco Terms 
 • Internationale betalinger 
 • Internationalisering 
 • Eksport 
Vi arbejder i dybden med de forskellige emner og sætter dem i spil i forhold til elevernes forskellige virksomheder, således alle lærer og får en forståelse for betydningen af bl.a.  globaliseringen, den økonomiske og politiske udvikling og hvordan nogle af disse faktorer har betydning for elevens virksomhed.  
 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor salg og markedsføring.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Målgruppe og segmentering 
 • Markeds- og konkurrentanalyse 
 • E-handel og online markedsføring 
 • Salgsstrategi og positionering 
 • Værdibaseret markedsføring 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du lærer, hvorledes forskellige betalingsbetingelser og varerabatter til såvel kunder som fra leverandører påvirker din virksomheds likviditet. Herudover lærer du at opstille et likviditetsbudget og foretage en vurdering af budgettet.

Du kommer også til at foretage beregninger af likviditetsbehov samt foretage vurdering af likviditetsfremskaffelsen. Renteloven vil også blive berørt.

Specialefaget er interessant for dig, hvis du arbejder med økonomi i din virksomhed. Du lærer via nøgletalsberegninger at vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling. Ligeledes vil du kunne opgøre og vurdere en virksomheds kapitalbehov og kapitalfremskaffelse via pengestrøms-/finansierings-analyse. Du lærer også at vurdere fordele og ulemper ved forskellige finansieringsmuligheder.
Undervisningen foregår i Excel og du lærer at analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageoptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Du lærer at oprette og anvende formler til at beregne nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Regnearkets brugerflade tilpasses f.eks. ved at anvende låste celler og makroer.

Du lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved formler som opslag, betinget formatering, datavalidering mv. Ligeledes lærer du at analysere store datamængder ved hjælp af pivot tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mm. Ydermere lærer du at præsentere data vha. diagrammer, power view mv.
Du stifter på dette modul bekendtskab med termer indenfor skriftlig kommunikation på et udvidet niveau.

Dette modul er valgfrit. Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med opgaver baseret på din egen praktikvirksomhed.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • De sociale medier som en af virksomhedens kommunikationskanaler 
 • At korrektur læse andre tekster end dine egne 
 • De forskellige karakteristika for forskellige skriftlige genrer 
 • Virksomhedens sprogpolitik 
 • At udarbejde en sproganalyse 
Ugen igennem vil der være øvelser, der kobler teori og praksis. 
Du stifter på dette modul bekendtskab med metoder og termer indenfor projektstyring og projektledelse.

Dette modul er valgfrit og på et avanceret niveau, idet der afsluttes med en privatisteksamen med censor fra UCN. Faget er en del af akademiuddannelsen Projektledelse og giver 10 ECTS point Teorien vil blive perspektiveret til konkrete opgaver, hvor der arbejdes med en erhvervscase baseret på et projekt i egen praktikvirksomhed.  

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Forskellige projekttyper og deres karakteristika. 
 • Projektledelse i forhold til organisering og deltagersammensætning. 
 • At udarbejde relevante analyseværktøjer til projektstyring som f.eks. interessent- og risikoanalyse.  
 • At udarbejde en kommunikationsplan under hensyntagen til interessent- og risikoanalysen. 
 • At estimere tid og økonomi. 
 • At tidsplanlægge vha. et IT-værktøj.  
 • Om motivation og trivsel i forhold til en projektgruppes udvikling og engagement. 
 • At begrunde valg af implementeringsmetode. 
Igennem hele modulet vil der være opgaver, der kobler teori og praksis.