Optagelse og betingelser i PraktikCenter (skolepraktik)

Elever, der har gennemført et adgangsgivende grundforløb kan, hvis betingelserne er opfyldt, optages til skolepraktik umiddelbart efter, at grundforløbet er gennemført.

Praktikcentret vil indkalde dig til et informationsmøde om skolepraktik med mindst en uges varsel. Mødet kan holdes indtil to uger før og skal være afholdt senest en uge efter afslutningen af dit grundforløb. Som elev har du mødepligt til dette møde, og du har ikke mulighed for at blive optaget i skolepraktik, hvis du udebliver. Dette gælder også for elever, der søger optagelse til skolepraktik på et andet grundlag.

Elever, der opfylder betingelserne for at kunne optages til skolepraktik, optages af skolen til påbegyndelse af undervisning i skolepraktik præcis en måned efter grundforløbets afslutning.

Betingelser for optagelse

Kravet om afsluttet adgangsgivende grundforløb i en erhvervsuddannelse anses for opfyldt, hvis du på optagelsestidspunktet mindst kan få godskrevet skoleundervisning til og med de adgangsgivende grundforløb i uddannelsen på grundlag af anden undervisning, der er gennemført inden for de seneste 2 år og tilrettelagt uden for erhvervsuddannelserne. Dog med den undtagelse, at hvis der er adgangsbegrænsning til uddannelsen, kan disse elever ikke optages i skolepraktik.

EMMA-kriterier

Ved optagelse til skolepraktik skal skolen foretage en vurdering af om du er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, og om du efter gennemført uddannelse efterfølgende vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, det vil sige opfylder EMMA kriterierne (egnet, faglig mobil, geografisk mobil, aktivt søgende).

Personlig uddannelsesplan

Du skal i forbindelse med grundforløbets påbegyndelse have angivet mindst 3 uddannelsesønsker i den personlige uddannelsesplan.

For at kunne optages til skolepraktik skal du efter grundforløbets afslutning i den personlige uddannelsesplan kunne dokumentere, at du:

  • Har søgt ansættelse som elev inden for de uddannelser, som grundforløbet giver adgang til
  • Har søgt ansættelse hos virksomheder, der har ledige praktikpladser på Praktikpladsen.dk
  • Har søgt ansættelse som elev i enhver uddannelse inden for det merkantile område, som dit grundforløb giver adgang til

I den løbende egnethedsvurdering lægges der tillige vægt på, om du får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, ligesom der kan indgå en vurdering af din samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, herunder din evne til fx at overholde mødetider og aftaler.

Du skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads i hele landet. Du kan få mobilitetsfremmende ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Du skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads i enhver uddannelse inden for de uddannelser dit grundforløb giver adgang til.

Skolen kan dog undtagelsesvis optage en elev til skolepraktik i den primært ønskede uddannelse, hvis eleven kan dokumentere en konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i uddannelsen inden for kort tid.

Krav om at være aktivt søgende

Du skal for at være aktivt søgende som minimum:

  • Selv tage passende initiativer for at opnå en praktikplads
  • Være registreret som praktikpladssøgende med en synlig profil senest fra afslutningen af grundforløbet

Denne registrering skal ske på Praktikpladsen.dk. Registreringen skal omfatte oplysninger om, hvilke uddannelser du ønsker og har angivet i den personlige uddannelsesplan samt elevprofil.

Når du er tilmeldt som praktikpladssøgende overføres oplysninger herom fra skolens system til Praktikpladsen.dk. Hvis du ikke inden for 14 dage efter mødet eller 14 dage efter ansøgning om optagelse indlægger din elevprofil slettes du som praktikpladssøgende. Du orienteres om sletningen.

Hvis du uforskyldt har mistet din praktikplads, kan du efter en konkret afgørelse optages til skolepraktik.

Skoleaftale og uddannelsesmål

Ved optagelse indgår praktikcentret en skoleaftale med eleven. Aftalen skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning - bl.a. hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og hvordan der følges op på planen.

Ansøgnings- og optagelsesproceduren forestås af praktikcentret på baggrund af en aftale med den skole, hvor du som elev har afsluttet det adgangsgivende grundforløb, henholdsvis er registreret som praktikpladssøgende.

Har et praktikcenter indgået en aftale med en skole om udførelse af skolepraktik på skolens vegne, skal de berørte elever snarest muligt og senest ved optagelse gøres bekendt med samarbejdsaftalens betydning for eleverne mht. om det er praktikcentret eller skolen der:

  • Efter optagelsen har eleverne registreret som praktikpladssøgende i henhold til reglerne herom
  • Indkalder eleverne til skolepraktik
  • Meddeleler eleven om den skoleundervisning, der veksler med skolepraktik
  • Træffer afgørelse om elevens fortsatte opfyldelse af egnethedskravene
  • I øvrigt er ansvarlig for elevens uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser
Vejledere - PraktikCenter
Camilla Lee Støvring
Vejleder
91333332 cmst@ah.dk Visitkort
Kirisha Mahalingasivam
Vejleder
27793371 kmah@ah.dk Visitkort
Regitze Larsen
Leder, PraktikCenter
27105906 rla@ah.dk Visitkort
Søren Lauritsen
Vejleder
Kontor/handel og virksomhedspraktikanter
27100178 slau@ah.dk Visitkort
Find din afdeling