Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Ordensregler og politikker på HHX

For at sikre et fælles grundlag, og for at tydeliggøre de grundlæggende rammer for skoledagen, har vi nogle ordensregler og politikker på HHX, som alle skal følge.

Det er vores udgangspunkt, at alle elever og ansatte er engagerede i skolens hverdag og i den daglige læring. Det er vigtigt for os, at handelsgymnasiet er et godt lære- og værested med plads til alle.

For at sikre et fælles grundlag, og for at tydeliggøre de grundlæggende rammer for skoledagen, har vi nogle retningslinjer, som vi forventer, at du som elev overholder.

Studie- og ordensregler på HHX

Handelsgymnasiet Aalborg skal være et rart sted at være, og derfor findes der et sæt studie- og ordensregler, som naturligvis skal overholdes af alle.  

Ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse, elevrådet og uddannelsesrådet. Reglernes overordnede mål er at fremme studieaktiviteten i et positivt undervisningsmiljø.

Vi forventer, at vores elever er interesserede, motiverede, målrettede, samarbejdende og viser respekt for hinanden og for skolens medarbejdere. Din og dine kammeraters uddannelse har den højeste prioritet, og underviserne og de øvrige ansatte vil gøre deres bedste for, at du lærer så meget som muligt, mens du går på Aalborg Handelsgymnasium. Dette er et fælles ansvar og sker i samarbejde med dig.

Skolen sørger for, at du orienteres om ordensreglerne og om hvilke konsekvenser, der følger, hvis reglerne brydes. Som elev har du dog også selv pligt til at holde dig orienteret om reglerne.

Tobaks- og nikotinfri skole

Skoletiden er tobaks- og nikotinfri, dvs. fra første lektion til og med sidste lektion (kl. 8.00-15.30) herunder eventuelle mellemtimer, ligesom alle aktiviteter arrangeret af skolen eksempelvis fredagscaféer, elevfester, ekskursioner og studieture er tobaks- og nikotinfrie. Skoletiden gælder både på og uden for skolens matrikel. Det er derfor ikke tilladt at ryge, dampe, snuse eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det er tilladt at anvende nikotintyggegummi.

Rusmiddelpolitik for HHX

Handelsgymnasiet har fastlagt en rusmiddelpolitik, der skal sikre, at gymnasiet kan danne rammen om et positivt socialt samvær

På Handelsgymnasiet Aalborg har både undervisere og elever et fælles ansvar for, at undervisningen bliver både udbytterig og lærerig. Som hovedregel er det derfor ikke tilladt at medbringe, indtage eller at være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer på handelsgymnasiet. Hvis gymnasiet mener, at en elev på grund af indtagelse af alkohol eller andre euforiserende stoffer er forhindret i at få fuldt udbytte af undervisningen, vil dette blive drøftet med en studievejleder.

Gymnasiets ledelse kan dog tillade udskænkning af alkohol ved specielle arrangementer på skolen, hvor der også altid vil være en medarbejderrepræsentant til stede. Arrangementerne afholdes efter retningslinjer, som er aftalt mellem gymnasiets ledelse og elevudvalg. Til fester og fredagscaféer sælges der sodavand, øl, vin og alkoholsodavand. Der må ikke medbringes nogen form for drikkevarer. Der er ingen udskænkning til stærkt berusede personer, og uacceptabel beruselse og opførsel tolereres ikke. Ledelsen kan til enhver tid lukke for udskænkning.

I forbindelse med undervisningsaktiviteter uden for gymnasiet, eksempelvis virksomhedsbesøg, studieture, udveksling, idrætsarrangementer osv. er det ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer.

Gymnasiets lærere og ledelse griber ind, hvis retningslinjerne overtrædes.  Et brud på retningslinjerne om alkohol eller andre euforiserende stoffer kan medføre bortvisning i kortere eller længere tid ligesom elever kan blive hjemsendt fra studieture for egen regning.

Antimobbestrategi

Aalborg Handelsgymnasium har udformet en antimobbestrategi i henhold til bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Mobning er et fælles problem, som alle medarbejdere på handelsgymnasiet har ansvar for at forebygge og reagere på.

På Aalborg Handelgymnasium har vi udformet en antimobbestrategi i henhold til bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø nr. 316 af 5. april 2017, og bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser nr. 1077 af 13. september 2017.

Formål
Formålet med antimobbestrategien er at sikre et godt undervisnings-og læringsmiljø og at forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden.

Definition af mobning
Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor personen er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

Alle kan blive offer for mobning eller chikane, og det kan resultere i alvorlige reaktioner hos offeret. Følgerne vil ikke kun ramme den enkelte, men også fx dårligt trivselsmiljø for klassekammeraterne.

Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange. Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som elever ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.
Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

Skolen anvender Dansk Center for Undervisningsmiljøs 8 tegn på mobning:

  1. Når drilleri ikke længere er for sjov
  2. Når konflikter ikke længere kan løses
  3. Når udstødelseshandlinger bliver systematiske
  4. Når fællesskaberne er præget af utryghed
  5. Når fællesskabet har lav tolerancetærskel
  6. Når fællesskabet mangler empati
  7. Når fællesskabet er præget af magtubalance
  8. Når fællesskabet er præget af ensomhed

Digital mobning
Digital mobning kan være sværere at opdage, da den kan være mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Den digitale mobning er ikke begrænset til kun at forekomme i skoletiden. Det kan være særlig problematisk at blive udsat for digital mobning, fordi eleven ikke ved hvor mange der har set eller delt krænkende kommentarer eller billeder, og fordi disse ikke altid kan slettes igen.

Eksempler på digital mobning er:

  • At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier
  • At udelukke bestemte personer fra sociale fora, fx fra en klassegruppe på Facebook

I tilfælde af mobning – hvad gør vi?
At mobbe er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, og overtrædelser sanktioneres af skolens ledelse.

Når en medarbejder får en henvendelse fra elev og/eller forældre om mulig mobning, skal medarbejderen straks kontakte ledelsen, så der kan udarbejdes en handlingsplan inden 10 dage. Det er vigtigt at såvel mobbeoffers og mobbers integritet varetages, og begge parter har behov for støtte og vejledning undervejs i forløbet.
Download