Toggle navigation
EUD og EUX Business

EUD og EUX Business

Ordensregler og politikker for EUD og EUX Business

For at sikre et fælles grundlag, og for at tydeliggøre de grundlæggende rammer for skoledagen på EUD og EUX Business, har vi formuleret nogle retningslinjer, som vi forventer, at du som elev overholder.

Studie- og ordensregler på EUD og EUX

For at bevare det gode arbejds- og studiemiljø, og for at skolen skal forblive et rart sted at være, har vi følgende ordensregler på EUD og EUX Business på Aalborg Handelsskole.

  • Vi viser åbenhed og respekt for hinanden; både elever, lærere og øvrige ansatte på skolen.
  • Vi har respekt for de fysiske rammer – bygninger, lokaler, inventar, kunstgenstande, møbler, IT-udstyr mv.
  • Vi rydder op efter os selv – både i klasselokaler, på gangene, i kantinen og i elevområdet.
  • Mobiltelefoner er slukkede i undervisningen.
  • Der er ro og alle kan arbejde uforstyrret i lokaler og på gangene.
  • Vi indtager ikke øl, vin og spiritus på skolens område (medmindre der er givet tilladelse til det - f.eks. i forbindelse med elevfester).
  • Vi medbringer ikke mad og drikke i IT-lokalerne.
  • Vi ryger ikke på skolens område, da hele skolens område er totalt røgfrit.

Skolen forventer også af dig, at du ved arrangementer, studieture, virksomhedsbesøg mv. arrangeret af skolen, betragter dig selv som ambassadør for Aalborg Handelsskole og udviser passende og positiv adfærd.

Dansk lovgivning gælder naturligvis også på Aalborg Handelsskole. Det betyder fx, at besiddelse af, indtagelse af eller handel med euforiserende stoffer ikke er tilladt. Ved begrundet mistanke forbeholder skolen sig ret til at teste eleverne for brug af euforiserende stoffer. Et brud på retningslinjerne om alkohol eller euforiserende stoffer eller en afvisning om at tage en test, der kan spore stoffer, kan medføre bortvisning i kortere eller længere tid. Der vil kunne forekomme uanmeldt besøg af vagter med narkohunde.

Trusler, vold, mobning eller andre former for overgreb er naturligvis heller ikke tilladt. Overtræder du skolens ordensregler, kan det medføre en mundtlig advarsel, udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter, udelukkelse fra undervisningen i en eller flere dage. Midlertidig udelukkelse registreres som fravær. I særligt grove og gentagne tilfælde kan der ske en bortvisning og dermed udmeldelse fra skolen.

Tobaks- og nikotinfri skole

Skoletiden er tobaks- og nikotinfri, dvs. fra første lektion til og med sidste lektion (kl. 8.00-15.30) herunder eventuelle mellemtimer, ligesom alle aktiviteter arrangeret af skolen eksempelvis fredagscaféer, elevfester, ekskursioner og studieture er tobaks- og nikotinfrie. Skoletiden gælder både på og uden for skolens matrikel. Det er derfor ikke tilladt at ryge, dampe, snuse eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det er tilladt at anvende nikotintyggegummi.

Rusmiddelpolitik for EUD og EUX

På EUD og EUX Business har vi fastlagt en rusmiddelpolitik, der skal sikre en ramme om et positivt socialt samvær.

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller at være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer på skolen. Hvis skolen vurderer, at en elev på grund af indtagelse af alkohol eller andre euforiserende stoffer ikke får fuldt udbytte af undervisningen, vil dette blive drøftet med en studievejleder og uddannelseschefen.

Ved specielle arrangementer (f.eks. fester og fredagscaféer) kan skolen dog tillade udskænkning af alkohol. Arrangementerne afholdes efter retningslinjer, som er aftalt mellem skolens ledelse og elevudvalg. Til fester skaber skolen trygge rammer for eleverne, og der er adgangskontrol (kun nuværende elever kan komme til fester). Derudover vil der altid være medarbejderrepræsentanter tilstede. Eleverne må ikke selv medbringe nogen form for drikkevarer, og skolens ledelse kan til enhver tid lukke for udskænkning.

I forbindelse med undervisningsaktiviteter, der foregår udenfor skolen, eksempelvis virksomhedsbesøg, studieture, udveksling, idrætsarrangementer osv. er det ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer. Hvis en elev overtræder retningslinjerne om alkohol eller andre euforiserende stoffer på en studietur, kan lærerne beslutte at sende eleven hjem for egen regning. Ved grove overtrædelser kan hele studieturen afbrydes i utide.

Hvis retningslinjerne overtrædes, griber lærere og ledelse ind. Hvis en elev bryder retningslinjerne om alkohol eller andre euforiserende stoffer, kan eleven blive bortvist fra skolen i kortere eller længere tid. Overtræder eleven retningslinjerne om alkohol og rusmidler bliver forældrene/værgerne kontaktet, hvis eleven er under 18 år. Overtrædelse af gældende lovgivning anmeldes til politiet.

Antimobbestrategi

På Aalborg Handelsskole har vi udarbejdet en antimobbestrategi, der har til formål at forebygge og håndtere mobning og mistrivsel.
I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” skal alle skoler have en antimobbestrategi. Strategien skal bl.a. være med til at sikre, at der på skolen findes et godt undervisnings- og studiemiljø, hvor både elever og ansatte trives.

På Aalborg Handelsskole har vi også udarbejdet en antimobbestrategi, der har til formål at forebygge og håndtere mobning og mistrivsel. Strategien indeholder en definition af mobning – herunder også digital mobning samt en handleplan ift. forebyggelse og indgriben, hvis mobning skulle finde sted.  

Læs hele Aalborg Handelsskoles antimobbestrategi i dokumentet.

Download: Antimobbestrategi - EUD og EUX Business