Optagelse og betingelser i PraktikCenter


Elever, der har gennemført et adgangsgivende grundforløb kan, hvis betingelserne er opfyldt, optages til skolepraktik umiddelbart efter, at grundforløbet er gennemført.

Kravet om afsluttet adgangsgivende grundforløb i en erhvervsuddannelse anses for opfyldt, hvis du på optagelsestidspunktet mindst kan få godskrevet skoleundervisning til og med de adgangsgivende grundforløb i uddannelsen på grundlag af anden undervisning, der er gennemført inden for de seneste 2 år og tilrettelagt uden for erhvervsuddannelserne. Dog med den undtagelse, at hvis der er adgangsbegrænsning til uddannelsen, kan disse elever ikke optages i skolepraktik.

EMMA-kriterier

Ved optagelse til skolepraktik skal skolen foretage en vurdering af om du er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, og om du efter gennemført uddannelse efterfølgende vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, det vil sige opfylder EMMA kriterierne (egnet, faglig mobil, geografisk mobil, aktivt søgende).

Betingelser

Du skal i forbindelse med grundforløbets påbegyndelse have angivet mindst 3 uddannelsesønsker i den personlige uddannelsesplan.

For at kunne optages til skolepraktik skal du efter grundforløbets afslutning i den personlige uddannelsesplan kunne dokumentere at du:

  1. Har søgt ansættelse som elev indenfor de uddannelser, som grundforløbet giver adgang til
  2. Har søgt ansættelse hos virksomheder, der har ledige praktikpladser på Praktikpladsen.dk
  3. Har søgt ansættelse som elev i enhver uddannelse indenfor det merkantile område, som dit grundforløb giver adgang til

I den løbende egnethedsvurdering lægges der tillige vægt på, om du får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, ligesom der kan indgå en vurdering af din samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, herunder din evne til fx at overholde mødetider og aftaler.

Du skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads i hele landet. Du kan få mobilitetsfremmende ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Du skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads i enhver uddannelse inden for de uddannelser dit grundforløb giver adgang til.

Skolen kan dog undtagelsesvis optage en elev til skolepraktik i den primært ønskede uddannelse, hvis eleven kan dokumentere en konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i uddannelsen inden for kort tid.

Du skal for at være aktivt søgende som minimum:

  • Selv tage passende initiativer for at opnå en praktikplads
  • Være registreret som praktikpladssøgende med en synlig profil senest fra afslutningen af grundforløbet

Denne registrering skal ske på Praktikpladsen.dk. Registreringen skal omfatte oplysninger om, hvilke uddannelser du ønsker og har angivet i den personlige uddannelsesplan samt elevprofil.

Når du er tilmeldt som praktikpladssøgende overføres oplysninger herom fra skolens system til Praktikpladsen.dk. Hvis du ikke inden for 14 dage efter mødet eller 14 dage efter ansøgning om optagelse indlægger din elevprofil slettes du som praktikpladssøgende. Du orienteres om sletningen.

Hvis du uforskyldt har mistet din praktikplads, kan du efter en konkret afgørelse optages til skolepraktik.
PraktikCenter og skolepraktik
Camilla Lee Støvring
Vejleder
Tlf.: 91333332
Kirisha Mahalingasivam
Vejleder
Tlf.: 27793371
Regitze Larsen
Uddannelsessekretær
Tlf.: 27105906
Søren Lauritsen
Vejleder
Kontor/handel og virksomhedspraktikanter
Tlf.: 27100178
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk