Lægesekretær


Er du interesseret i sundhedssektoren? Og har du lyst til at hjælpe og kommunikere med mange forskellige menneskegrupper? Så er uddan­nelsen til lægesekretær noget for dig. Uddannelsen er ét af kontorud­dannelsens retninger og er målrettet mod et arbejde i en almen læge­praksis eller det offentlige sygehusvæsen.

I løbet af dit skoleforløb får du bl.a. undervisning i faglig kommuni­kation- og informationsteknologi, sundhed og sygdom, sundhedsadministration m.fl. Via disse fag lærer du bl.a. om patientjournaler, kom­munikation, samarbejdspsykologi, sundhedsjura, medicinsk fagsprog, personale- og arbejdsmarkedsforhold, IT og budget. 

Som nyuddannet vil du kunne varetage opgaver som journalbehand­ling, vejlede og servicere borgere, brugere og samarbejdspartnere in­denfor dit felt, medvirke i strategisk planlægning og udvikling, data­organisering- og analyse, varetage sagsbehandling og administration, samt laboratorie- og hjælpefunktioner i almen praksis.

Adgangskrav

Kontoruddannelsen skal gennemføres med EUX Business eller tilsvarende. For at kunne begynde på hovedforløbet skal du desuden have en uddannelsesaftale. 

Praktik og skoleundervisning

Skoleundervisning og praktik veksles således: 
 1. Praktikuddannelse 
 2. Skoleperiode - 3 uger (bundne specialefag) 
 3. Praktikuddannelse 
 4. Skoleperiode - 3 uger (bundne specialefag) 
 5. Praktikuddannelse 
 6. Skoleperiode - 3 uger (bundne specialefag) 
 7. Praktikuddannelse 
 8. Skoleperiode - 4 uger (bundne specialefag) 
 9. Praktikuddannelse 
 10.  Skoleperiode - 2 uger (fagprøven) 
 11.  Praktikuddannelse
De 15 ugers skoleophold er tilrettelagt, så du både kommer til at ar­bejde i praksisnære situationer både individuelt og i grupper, og opnår en teoretisk viden. En del af undervisningen vil foregå som fjernunder­visning og e-læring, hvor du arbejder hjemmefra, men hvor du altid kan komme i kontakt til din faglærer. Praktikforløbets vekselprincip sørger for at du som elev har mulighed for at bruge din praktiske ar­bejdserfaring i dit arbejde på skolen og din teoretiske færdigheder i dit erhvervsmæssige arbejde.

Den sidste skoleperiode er afsat til en fagprøve, hvor du skal vise din kunnen inden for dit felt.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9000 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk